НВО 7 клас

Съгласно заповед №РД09-2050 на МОН от 28.08.2023г. са определени датите за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

VII клас

  • НВО Български език и литература - 19. юни 2024г., начало 09:00 ч.
  • НВО Математика - 21. юни 2024г., начало 09:00 ч.
  • НВО Чужд език (явяване след писмено заявено желание от ученика) - 20. юни 2024г., начало 09:00 ч.
Хронология на дейностите
дейност първа сесия 2024г. втора сесия 2024г.
1 Подаване на заявления по образец за допускане до НВО по чужд език (по желание на ученика)

от / до

при класния ръководител

от / до

при кълсния ръководител

2 Допускане до явяването на НВО7 и издаване на служебни бележки    
3 1. НВО по Български език и литература 19. юни 2024 г.  
4 2. НВО по Математика 21. юни 2024 г.  
5 3. НВО по чужд език (по желание на ученика) 20. юни 2024 г.  
6 Оценяване на изпитните работи    
7 Обявяване на резултатите от НВО    
8 Издаване на удостоверение за завършен 7. клас    

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84