Формиране на успех за диплома

В диплома за средно образование се включват само и единствено оценките по различните предмети и видове подготовка от училищния учебен план (УУП) от 11. и 12. клас.

  • Успехът в дипломата за средно образование (СУ) се формира като средноаритметичната оценка от други две (СУ-А) и (СУ-Б).
  • СУ-А е средноаритметичната оценка от общообразователните предмети (от Раздел А на УУП) от 11. и 12. клас
  • СУ-Б е средноаритметичната оценка от профилиращите, разширените и специализираните предмети (от Раздел Б на УУП) от 11. и 12. клас
    • Оценката по профилиращ предмет е резултат на средноаритметичната оценка от всички изучавани модули през 11. клас и 12. клас
    • Оценката по предмет с разширено изучаване е резултат на средноаритметичната оценка от всички изучавани предмети през 11. клас и 12. клас
    • Оценката по специализиран предмет е резултат на средноаритметичната оценка от изучаваните специализирани предмети през 11. клас и 12. клас

Оценките от положените ДЗИ и изпити за валидиране на компетентности не се включват в изчисляване успеха на дипломата за средно образование.