Бланка отпускане на стипендия

-----------------------------------------------ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК--------------------------------------------------------------

Учениците, които желаят да получават стипендия за по чл. 4, ал. 2 от Правилата за отпускане на стипендии през втория учебен срок на 2023/2024г следва да попълнят заявление.

В случай, че са получавали и през първи учебен срок на текущата година, то не се налага попълването на нова декларация с банкова сметка.

В случай, че не са получавали - следва да попълнят съответната бланка. 

Припомняме, че ако има промяна в банковата сметка, заявителят е длъжен да информира писмено училищната комисия.

-----------------------------------------------ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК--------------------------------------------------------------

Инструкция за попълване на бланките

  1. Бланка-заявление за кандидатстване за отпускане на стипендия
  2. Бланка за ученици БЕЗ собствена банкова сметка
  3. Бланка за ученици СЪС собствена банкова сметка

НУККЛИИЕК не осъществява касови плащания на стипендии в брой!