Нормативи и срокове за ДЗИ

Графикът на дейностите и дните за провеждане на държавните зрелостни изпити през 2023/2024 г. са определени със заповед №РД09-2046 от 28.08.2023г. на МОН, както следва:

Сесия "май-юни" 2024 година:
 • ДЗИ - първи задължителен - Български език и литература - 17. май 2024 г. от 08:30ч.
 • ДЗИ - втори задължителен - по профилиращ предмет - 20. май 2024 г. от 08:30ч
  • за профил "хуманитарни науки" - история и цивилизации или италиански език
  • за профил "природни науки" - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда или италиански език
 • ДЗИ - допълнителни по желание на ученика - в периода 22-31. май 2024 г.
Сесия "август-септември" 2024 година: 
 • ДЗИ - първи задължителен - Български език и литература - 22. август 2024 г. от 08:30ч.
 • ДЗИ - втори задължителен - по профилиращ предмет - 23. август 2024 г. от 08:30ч
  • за профил "хуманитарни науки" - история и цивилизации или италиански език
  • за профил "природни науки" - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда или италиански език
 • ДЗИ - допълнителни по желание на ученика - в периода 26-30. август 2024 г.
Сроковете за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистрирането им в софуерната платформа и издаване на служебни бележки за юнската сесия е от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г., а за септемврийската сесия от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г.

Забележки:

 1. На датите на задължителния държаван зрелостен изпит по БЕЛ се провежда и задължителният ДЗИ по БЕЛ за лица, завършили последния гимназиален клас преди 2021/2022 г., както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ;
 2. На датите за допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните ДЗИ за лица, завършили последния гимназиален клас преди 2021/2022 г., както и изпитът за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по БЕЛ ООП;
 3. На датите на италианските зрелостни изпити се провеждат и изпитите на лицата, завършили последния гимназиален клас преди 2023/2024г., неуспешно положили изпитите си. За допускане до тях се подава писмено заявление към Директора в свободен текст.
Хронология на дейностите
дейност сесия "май-юни" 2024г. сесия "август-септември" 2024г.
1 Подаване на заявления по образец за допускане до ДЗИ

от 06.02.2024г. до 21.02.2024г.

при класния ръководител

от 26.06.2024г. до 11.07.2024г.

при класния ръководител

2 Подаване на заявления по образец за допускане до изпит за промяна на оценката (по желание на ученика)

от 07.05.2024г. до 10.05.2024г.

при класния ръкодовител

-
3

Приключване на втория учебен срок

13.05.2024 г.

-

4 Изпити за промяна в годишната оценка и поправителни изпити по график 14.05.2024г. и 15.05.2024г.

-

5 Допускане явяването на ДЗИ и издаване на служебни бележки до 16.05.2024 г. до 21.08.2024 г.
6 1. ДЗИ по Български език и литература 17.05.2024 г. 22.08.2024 г.
7 2. ДЗИ по профилиращ предмет 20.05.2024 г. 23.08.2024 г.
8 3. и 4. ДЗИ по избор на ученика (по желание) 22-31.05.2024 г. 26-30.08.2024 г.
9 Оценяване на изпитните работи 20.05-05.06.2024 г. 26.08-04.09.2024 г.
10 Италианска първа писмена матура   -
11 Италианска втора писмена матура   -
12 Италианска устна матура   -
13 Обявяване на резултатите от всички ДЗИ до 07.06.2024 г. вкл. до 05.09.2024 г. вкл.
14 Издаване на дипломи и стойностни декларации    

 

Презентация от родителска среща в кинозалата на Комплекса - 14.12.2023г.