Получаване на еднократна помощ за ученици

Уважаеми родители,

Съгласно указанията от мон относно получаване на еднократна помощ за ученици, удостоверение, че детето е записано в първи, втори, трети, четвърти, осми клас, се издава от съответното училище в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път.
Институциите не следва да издават удостоверения преди стартиране на учебната година.

ДИРЕКТОР
д-р Иван Капурдов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (Детска градина): 
Даниела  Бошнакова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (УТД):
Живко Желязков

ЗАМ. ДИРЕКТОР (1 - 4 клас):
Биляна Иванова

ЗАМ. ДИРЕКТОР (5 - 12 клас): 
Александър Иванов

ЗАМ. ДИРЕКТОР (АСД):
инж. Иван Антов

 

НУКК - ГОРНА БАНЯ
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул."Вечерница" 21
Email: info-2902701@edu.mon.bg
IBAN: УН на НУКК - Горна баня
IBAN BG 24 CREX 9260 1010 0089 05
BIC CREXBGSF

ТЕЛЕФОНИ:
+ 359 2 957 86 74
+ 359 2 957 86 78
+ 359 2 957 86 84