Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА 20/21
Антоанета Любенова
Мария Петрова
Пенка Стефанова
Рая Нирдош
Полина Ванкова IIа
Клавдия Кожухарова
IIа
Джоана Маринова
отличие "Златен век"
IIб
Веселина Младенова
IIб
Павлина Мирчева IIIа
Владислава Докова IIIа
Ася Тунчева IIIб
Христина Монова  отличие"Неофит Рилски"
IIIб 
Таня Петрова логопед
Даниела Каладжян музика
Дона Хадзопулу балет
Нина Вълчева хореография
Даниела Каладжян
музика

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС  20/21
Анна Найденова
I а
Наталия Попова
I б
Д-р Илияна Ермолина
I в
Майя Георгиева II а
Нели Прахова
IІ б
Биляна Иванова
IІ в
Десислава Манова-СтоиловаII г
Мариана Павлова
IІI а
Дианка Крушкина
IІI б
Таня Минковска
IІI в
Красимира Абаджиева III г
Стела Ангелова
IV а

Стоянка Велкова

"Златен век" - 2021

IV б
Мариета Георгиева IV в

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  20/21
Илияна Тотева
VIIIб,XI а,  XI б,  ХII а, XII б, 
 

Славейко Даскалов

"Златен век" - 2021

 VI в,VIII а, IXа, IX б,X а, X б
  
Валя Иванова
Vа, VII а, VII б, VII в
класен ръководител  - V а
Росица Талева
 Vб, Vв,  VIа,VIб
 
проф. Калина Бахнева  XI а, ХII а

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   20/21
Марияна Кирова
 IX a,  ІX б,  X а,  Х б,  XI а,  XI б XII а XIІ б
Михаил Гюрев
VІІІ а,  VIIІ б ,  IX a,  ІX б, X а  Х б,   XII а, 
Катя Политова
IV б V а, Vб, VI б, VI в, 
Стела Ангелова II а,ІVа          
Геновева Гетова
Id Iб, Iв,  Iг,  III а, IIIб, IIIг
Мариета Георгиева
IVв
Таня Минковска
 III в
Дади Ейнарссон Vв VIа  VIIа  VIIб  VIIв  VIIIа   VIIIб  

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК   20/21
 
 Веселин Попов
 (носител на отличие "Златен век" - 2015г.)
италиански език - X а, X б XI а, XI б
 
Антоанета Христова
италиански език - IX a, VIII б ,
 
 Елеонора Манева
италиански език - X a,  Xб
класен ръководител -  X б
 Светлана Илкова

италиански език-  VIIа, VIIб, VIII а,  XIа, XII а

 


 
 Петър Симеонов
италиански език - VI а, VII в, IX б , XI б 
 
Микеле Д Агостино
италиански език -VIIIб,   XI а,  XI б

   

 Силвия Панайотова

италиански език -  VIIIа,  IXа,  IXб

класен ръководител - VIII а

 Бориана Янева
италиански език - IXа, XII а  XII б 
класен ръководител -   XII б
 
доц. Борис Данаилов
история на изкуството на италиански език -  XІ а,  XII а
 история на изкуството - IXа,  Xа
Ива Градинарска

IIIа  IIIб  IIIв   IIIг  IVа   IVб   IVв  Vа   Vб  Vв  VIб  VIв

класен ръководител - V в

Фернанда Лавалле
математика на италиански език - IX б,  X б,  XІ б,  XII б
физика на италиански език - IX б, X б,  XI б, XII б
Мария-Тереза Де Пиери

италиански език - XIIа,  XIIб

история на италиански - XIа,  XIIа

география на италиански - XIа

история на Италия - IX а, Xа

   

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  20/21
Светлана Кършибрадова
математика - V а, Vв,  VIII а,  VIIIб,  IX а,  IX б
 
 Валентин Велев

 

информационни технологии - III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 

Лилка Гергова
математика -VIа, VIб,  VI в, VIIа , XI а, XI б
 
Снежина Милчева
математика -  Vб, VII б  VIIв, X а, X б,  
 
класен ръководител - X а
 Ваня Величкова
информационни технологии -  III, IV  V  VI  VIІ VIII, VIII IX  X   XII а
 класен ръководител -  XII а клас
 Цена Иванова
математика -  XII а, XII б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ   20/21
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в, 

 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б,  XI а, ХІ б   

 класен ръководител - XI б

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б  IX а,  IX б, Xа   Xб   XII б

 

 Д-р Иван Капурдов

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б, ХІ а,  ХІ б, XII а,   XII б

биология на италиански език - ХІ б,  XII б

Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

 

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ   20/21
Марияна Манчева

история и цивилизации  - Vа,Vб, Vв, VIа, VIб, VIв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  VIII а,  VIII б

 XI а , XI б,   XII а,  XII б

класен ръководител -   VIIа 

 
 Илонка Цонева

география и икономика - V а, V б, V в, VI а, VI б,  VІ в, 

 VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   V б 

 
Йордан Георгиев

история и цивилизации - VIIIа, VIIIб, IXа, IXб

история и цивилизация - Xа, Xб, XIа,  XIIа, XIIб

класен ръководител - IX б

 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО   20/21
 Даниела Ефремова

изобразително изкуство  -  IIIа, IV 

ДТИ  - Vа, Vб,  Vв,  VIа, VIб, VI в,VІI а , VII б,VІI в  приложно изкуство - интереси

класен ръководител -  VI а

 Диана Карталска

 изобразително изкуство  -   І в, IIа,   IIв,  II г,  III г, VII

 ДТИ - VIа, VIб, VIв, 

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

изобразително изкуство  -  II а,   II б,  III б,  III в IV б

ДТИ - V а, Vб, Vв, VII 

кукли - интереси

 Христиан Маринов

изобразително изкуство  - IV а,  Vа, Vб, Vв, VIа,  VIб,  VIв, VII а, VIIб, VIIв, VIII а, VIII б, IX а, IX б, Xа,  Xб 

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -   I а, I б, IV в,  V , VI

изобразително изкуство - интереси

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА   20/21
   
Мариела Костанцалиева

музика -  1а, 1б, 1в, 2а, 3а, 3б, 3в,   4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б,7в 

 пиано, кл. ръководител - VI б

Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, Iг, III а, III б, III в, IV а, V а, V б, 

Vв,  VІ а, VІ б

пиано, кл. ръководител - VI в

Галя Хараламбиева

музика  -    IІI а, IV а,  IV б, IV в, V а,Vб,  V в,  

VI а,  VI в, VII а, VII б, VII в, VIII а, VIIIб, IXа, IX б, Xа, Xб

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

класен ръководител на VII б клас

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ   20/21
 Кремена Величкова   бални танци -  VIа    VIб    VIв,   занималня
 Десислава Стоянова

бални танци - от  I ви до  VII-ми 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  от I-ви до  V -ти клас , VII клас 

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    от I- ви  до II -ри  клас
 Мартин Горчев

народни танци - Iа,  Iб,  II б,  IIг,  от III-ти до  VIII-ми клас

  

Живко Желязков

народни танци

интереси - II  - V клас 

ансамбъл - V-XIIклас 

 Радостина Костадинова

народни танци -  Iв,II а,  II б, от III-ти  до  VIII-ми клас

интереси  II - V  клас, ансамбъл 5-12 клас

  класен ръководител - VII в

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VIII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ   20/21
 Матей Попов

  I а, III в, Vв, VIб, VIIб  

отбор баскетбол момичета V-VII клас

 Д-р Иван Рогачев

Iб,   IIб, IIIа, IVб, IVв, Vб, ХIб,  

отбор баскетбол момчета V - VII клас,   баскетбол юноши VIII - X клас

 

 Ивайло Костадинов

 Ів, IIг ,IIв , IIIб, IVа, VI а 

отбор футбол момчета V - XII клас

класен ръководител - IX а

 Таня Христова

 VIIа,  VIIв, VIII а, IX б, Xа, Xб,  XII б

отбор тенис на маса V - X клас, ски и сноуборд

 

 Ина Андонова

I а,II а,  IIIг, V а, VI в,  VIIIб,  XIа , XII а

отбор волейбол VIII - XII клас

класен ръководител - XI а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   20/21
Николина Съзлайкова педагогически съветник
Искра Тончева педагогически съветник
Теменуга Стоянова педагогически съветник
Зоя Миткова
 психолог - ДГ

Звезделина Карова

 Симона Малинова

Андреа-Карина Беновска 

психолог - училище 

 

 

Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 7 КЛАС В ДРУГО УЧИЛИЩЕ

  към 2 юли свободни места за осми клас за 2021/22 уч.г. в нукк н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА КАНДИДАТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ 1 - 6 КЛАС В друго училище

  уважаеми родители и ученици, за 2021/22 уч.г. свободни места н я м а
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е за кандидатите за втора и трета група на дг

  свободни места за втора и трета група на детската градина за учебната 2021/22 година няма
 • училищен учебен план 2020/2021 /първи-седми клас/

 • училищен учебен план 2020/2021 /осми-дванадесети клас/

Събития
Галерия