Профил на купувача

 

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за отдаване под наем на имоти 

държавна собственост, поверени за управление и стопанисване на НУКК

 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

   Отваряне на ценови предложения

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Обявление за провеждане на търг

 • Обявление за провеждане на търг с тайно наддаване за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ОБЕКТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЧАСТИ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. СОФИЯ, кв. ГОРНА БАНЯ, УЛ. „ВЕЧЕРНИЦА” № 21, РАЗПОЛОЖЕНИ В ПОМЕЩЕНИЯ В ПРИЗЕМНИЯ, ПЪРВИ, ВТОРИ и ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ БЛОК „Б” и „В”

  Обявление

  Заповед 

  Тръжна документация

  Образци на документи

  Проект на договор

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. ал. 5 и чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от ППЗДС Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК) обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница" №21.

 

   ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ

   ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. ал. 5 и чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от ППЗДС Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (НУКК) обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - части от имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница" №21

  ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

  ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЪРГ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. ал. 5 и чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от ППЗДС Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница" №21

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ ТЪРГ

  ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 2 вр. ал. 5 и чл. 43 от ППЗДС НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, намиращ се в гр. София, кв. Горна Баня, ул. „Вечерница“ №21

   ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГ

  ЗАПОВЕД № 592 / 01.08.2018 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № 607 / 02.06.2016

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

Предложения

 

 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Предмет: „Изграждане на система за пожароизвестяване в Национален учебен              комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура

  Протокол от разглеждане на постъпили ценови предложения

  Покана

  Ценово предложение

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • Предложения за изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа на територията на НУКК - предложения се приемат до 05.12.2016г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обществени поръчки

   Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на                балансираща група за Национален учебен комплекс с Лицей за изучаване на                италиански език и култура 

 • Събиране на оферти с обява

  Протокол от заседанието на комисията

 

Приложения:

  Обява за удължаване на срока за получаване на оферти

  Обява

  Документация

  Техническа спецификация

   Образци на документи 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • ПОКАНА  за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко    договаряне  на осн. чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП с предмет:

 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА В ОБЕКТИ НА                          ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА                                 ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С                    ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА (НУККЛИИЕК), ГР.                    СОФИЯ, КВ. ГОРНА БАНЯ, УЛ. „ВЕЧЕРНИЦА“ № 21;

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА                                  МОНУМЕНТ  „КАМБАНИТЕ“.

 

Приложения:

Сключени договори:

 Денонощна невъоръжена физическа охрана на Национален учебен комплекс по култура

  Денонощна невъоръжена физическа охрана на обект Монумент "Камбаните"

 

  Обявление за възложена поръчка

  Решение 

  Доклад относно разглеждане на офертите

  Протокол 2 от дейността на комисията

Индивидуални протоколи:

  Балкан секюрити ЕООД

  Вип секюрити ЕООД

  Форс Делта ООД

 

  Съобщение до участниците за провеждане на преговори  

  Протокол от дейността на комисията

  Решение за изменение-удължаване на срок

  Решение за откриване на процедура

  Покана за пряко договаряне

  Образци на документи

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Решение за откриване на процедура за доставка на природен газ за нуждите на комплекс от сгради (детска градина и учебно - административен корпус) на "Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия"

  Решение 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Предметът на настоящата обществена поръчка е "Ремонт на отоплителна инсталация в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия"

 

Приложения:

 

  Покана

  Обява

  Документация за събиране на оферти

  Протокол от работата на комисията

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Предмет на поръчката: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Национален учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура”.

 

Приложения: 

 

   Анекс към договор

   Протокол от заседание на комисията

   Покана

   Обява

   Документация

   Техническа спецификация

   Проект на договор

   Образци на документи 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура открива поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котел с горелка работещ на природен газ за нуждите на Националният учебен комплекс по култура /НУКК/” – доставка.

 Приложения:

 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071183

 

   Документация

 Образци на документи 

  Проект на договор

 Протокол от заседание на комисията 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „УСЛУГИ ПО ЕЖЕДНЕВНО, ОСНОВНО И ИЗВЪНРЕДНО ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ НА УЧЕБЕН КОРПУС НА „НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА“

 

Приложения:

 

Решение за прекратяване на процедура

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Техническа спецификация

Образци на документи


 • Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура открива обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: Осъществяване на денонощна физическа охрана в обекти на възложителя, по обособени позиции: 1: Денонощна физическа охрана на централния вход на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура (НУККЛИИЕК), в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Вечерница“ № 21“; 2: Денонощна физическа охрана на монумент „Камбаните“. В изпълнение принципите и целта на ЗОП, възложителят отправя покана до значителен брой потенциални участници в процедурата, с които ще проведе преговори. Информация за процедурата е налична в профила на купувача на http://www.nukk.org/bg/procurement. Документи се приемат до 14 часа на 14.7.2017 г.

 

Приложения:

 

Приложение 1

Приложение 2-  Техническо предложениеПриложение 3- Декларация съгласие Приложение 4- Декларация валидност

Приложение 5- Декларация ЗИФО

Приложение 6А-Техническа спецификация - Охрана НУКК

Приложение 6Б-Техническа спецификация - Охрана КамбанитеПриложение 7-Ценова оферта

Приложение 8-Проект на договор

Приложение 9А-Оглед

Приложение 9Б-Оглед

Покана

 

Доклад

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Решение

 

 

Договори 

 

    Договор за отдаване под наем на недвижим имот за поставяне на автомати за топли наптки

 

  Договрор за доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група

 

Извършване на хардуерна и софтуерна поддръжка на налична компютърна техника

 

Предоставяне на информационни услуги

 


Абонаментно обслужване на парни и водогрейни котли

 


Абонаментно техническо поддържане на техника и инсталации

  

 

Ремонт на покрива на сграда в НУКК


 

Боядисване на помещения след заявка

 


  Договор за ремонт на отоплителна инсталация в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия

 

Предоставяне на преносим санитарен възел (тоалетна) срещу заплащане на територията на Mонумент "Камбаните"

 

  

 

 

 

 

Съобщения
Събития
Галерия