Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА
Лидия Първанова
Павлина Мирчева
I а
Ася Тунчева
I б
Христина Монова
I б
Антоанета Любенова II а
Мария Петрова II а
Пенка Стефанова II б
Габриела Григорова
II б 
Полина Ванкова III а
Виктория Рачева
III а

 Джоана Маринова

/носител на отличие "Златен век"-2017/

III б
Веселина Младенова III б
Веселинка Никова III в
Росица Димитрова III в
Даниела Каладжян
музика

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС
Мариана павлова
I а
Дианка Крушкина
I б
Таня Минковска
I в
Красимира Абаджиева
І г
Стела Ангелова II а
Стоянка Велкова
IІ б
Мариета Георгиева
IІ в
Анна Найденова
IІI а
Наталия Попова
IІI б
Д-р Илияна Ермолина
IІI в
Валерия Юрукова
IV а
Нели Прахова
IV б
Майя Георгиева
IV в

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Илияна Тотева
IX а, IX б,  X а, X б,  ХI а, XI б, 
класен ръководител -  XI а
Славейко Даскалов
VIII а, VIII б, XІI а, ХІI б
класен ръководител - XII а  
Валя Иванова
V а,  V в, VI а,VIб,VI в
класен ръководител - VI в
Наталия Илкова
Vб, VIIа, VIIб, VIIв 
 

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Елена Чергова VIIIа,  VIII б
Марияна Кирова
VІIа, IX a,  ІX б,  X а,  Х б,  XI а,  XII а, XII б
Милена Логофетова
VІІІ а,  VIIІ б ,  IX a,  ІX б, X а,  Х б,  XI а,  XI б,  XII а,  XIІ б
Катя Политова
V а, V б, Vв, VI б, VI в,  VIІ а, VII б, VII в
Стела Ангелова ІI а
Димяна Лепоева
Iа,  Iб,  Iг, III а, III б, III в, IVа,  IV б,  IV в
Мариета Георгиева
II а, II в
Таня Минковска
I в

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 
 Веселин Попов
 (носител на отличие
 "Златен век" - 2015г.)
италиански език - VIII а,  VIII б
история на италиански език - IX а
Антоанета Христова
италиански език - IХ а, ХII a, XII б 
география на италиански език -  XІI а
 Елеонора Манева
италиански език - VIII a,  VIII б
класен ръководител - VIII б 
 Светлана Илкова

италиански език- XII а, XII б, IX б

история на италиански език - XIIа  Петър Симеонов
италиански език - VII в, VІІІ а,  VIII б, IX а, IX б  
история на италиански език - IX а 
 
 Ирина Къкринска
италиански език - ІI а,  II б,  II в, IІI а,  III б,  III в,
    V а, V б, V в,  VI а, VI б, VI в, X б
 Силвия Аспарухова
италиански език -  VIIа, IXa, XI б; история на итал. -  XI а 
 Бориана Янева
италиански език - VII б,  X а,  X б 
география на италиански език - XI а
класен ръководител -   X б
Богдан Паташев
история на изкуството на италиански език - 
   ІX а,  X а,  XІ а,  XII а
Фернанда Лавалле
математика на италиански език - IX б,  X б,    XІ б,  XII б
физика на италиански език - IX б, X б,  XI б, XII б

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Светлана Кършибрадова
математика - VI а, VI б, VI в, IX а
информационни технологии -  V а,  V б, V в,  VI а, VІ б, VI в
класен ръководител -  VI а
 Станислав Димов

 математика - IX б, Xа

информационни технологии - VIIа,VIIб, IXа, IXб, Xа,Xб, XIа, XIб

Лилка Гергова
математика -VIIа,  VII б, VII в,  V а, XI а
класен ръководител - VII в
Снежина Милчева
математика -  Vб, Vв,  VIII а,  VIII б,  ХII а 
информационни технологии -Vа, V б, V в, IX а, IX б
класен ръководител - VIII а
 Ваня Величкова
информационни технологии -  VІ а , VІ б, VI в
VIІ а, VІІ б, VII в, VIIIа, VIIIб,  X а, X б, XIа,  XI б
информатика -  X а,  X б, XI а,  XI б
ръководител направление ИКТ
класен ръководител X а клас
 Цена Иванова
математика - X б,  XI б, XII б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в, 

 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б,  ХІ б ,  XII б 

класен ръководител - IX б

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б,

 IX а,  IX б,  X а,  X б,   XI а,  XI б, XII б

класен ръководител - XI б

 Д-р Иван Капурдов

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б,  ХІ б,  XII б

биология на италиански език - IX б,  X б,  ХІ б,  XII б

Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

класен ръководител - VII а клас

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Марияна Манчева

история и цивилизации  - Vа,Vб, Vв, VIа, VIб, VIв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  VIII а,  VIII б

 XI а , XI б,   XII а,  XII б

класен ръководител -   Vа 

 
 Илонка Цонева

география и икономика - V а, V б, V в, VI а, VI б,  VІ в, 

 VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   VI б 

 
Йордан Георгиев

история и цивилизации - VIIIа, VIIIб, IXа, IXб

история и цивилизация - Xа, Xб, XIа, XIб, XIIа, XIIб

 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
 Даниела Ефремова

изобразително изкуство  -  IIIб, IV а

ДТИ,технологии  - Vа, Vб,  Vв,  VIа, VIб, VI в,VІI а , VII б,VІI в  приложно изкуство - интереси

 Диана Карталска

 изобразително изкуство  -   І в, Iг,   IIа,  II б,  III а, Vа, Vб   ДТИ, технологии  - VІ а, VIIб, VІI в

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

 изобразително изкуство  -  I а,   I б,  II в,  III б, V б,  V в

ДТИ, технологии - V а, Vб, VIб, VIв, VIIа 

кукли - интереси

 Христиан Маринов

изобразително изкуство  - IVв,  Vа, Vб, Vв, VI а,  VІ б,  VІ в,  VII а, VIIб, VIIв, VIII а, VIII б, IX а, IX б 

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -   I а,  I б,  I в, I г,  IІ а , IІ б , IІ в , 

III а,  III б

изобразително изкуство - интереси

 Гошо Ангелов

 изобразително изкуство  -  IV в, VI а, VI б,  VI в,VIIа, VIIб, VІI в  

ДТИ, технологии - Vв

интереси

 Йонита Балканска

керамика - интереси 

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА
 Бистра Маринкева музика  -  I а,  I б,  I в, Iг
Мариела Костанцалиева

музика -  II б, IІ в,IIIа, IIIб, IIIв, IV б, V а, V в,  VI а, VI б,  VІ в, VІІ а, VIIб, VІІ в

пиано

 

Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, Iг, IIа, IIб,IIв, III а, IV а, IVб, IV в, 

Vб,  Vв,  VІІ а, VІІ в

пиано

Галя Хараламбиева

музика  -    IІ а, III б, III в, IV а, IV в, V а, V б,  

VIа, VI б,  VI в, VII б, VIIIа,VIIIб, IX а,  IX б

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

класен ръководител на V б клас

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ
 Кремена Величкова   бални танци - от  III-ти  до  VII -ми 
 Десислава Стоянова

 бални танци - от  I ви до  VII-ми 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  I-ви и  II -ри 

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    I а, I б,  I в, Iг клас
 Живко Желязков 

 народни танци - от  I а, I б, от II-ри до  VIII-ми

интереси - народни танци от  II-ри до  IV-ти 

 Радостина Костадинова

  народни танци - Iв, Iг,  от II-ри  до  VIII-ми 

 интереси - народни танци от  II-ри до  IV-ти 

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VIII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
 Матей Попов

  I в, Vб,  III в, IV б 

 плуване, баскетбол момичета, плуване в ДГ

 Д-р Иван Рогачев

   I а, II б, III б, VII в, IХб, XIб 

 баскетбол момчета,   баскетбол юноши

волейбол - момичета

 Ивайло Костадинов

 Іб ,IIа, IVа, XI а,  XІI a,  XII б

футбол момчета, футбол юноши, футбол ДГ

класен ръководител - ХII б 

 Таня Христова

 Vа,  V в, VI б, VII б, VIII а, VIIIб,  X б

 тенис на маса, ски

 класен ръководител - VII б

 Ина Андонова

 Iг, III а, IV в,  VIа, VIIа,  ІX а, Xа 

волейбол юноши

класен ръководител - IX а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 Николина Съзлайкова педагогически съветник
 Искра Тончева педагогически съветник
 Зоя Миткова психолог
 Симона Малинова
психолог
Мая Кавалова психолог

 

Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  уведомяваме кандидатите за осми клас на нукк за 2019/20 уч.г., завършили седми клас в друго училище, че към 4 юли свободни места няма
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  родителска среща за новоприетите деца в първа група на детската градина за 2019/20 учебна година ще се проведе на 9.09.2019г. от 16:00ч. в сградата на детската градина

  РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ученици В ПЪРВи клас ЗА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2019Г. ОТ 16:00Ч. В СГРАДАТА НА училището
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 31.05.2019г. - в навечерието на Деня на децата - златен медал за Ина Добрева от 6б клас

  от Националния конкурс за компютърна рисунка "Детство мое - реално и вълшебно"- гр. Ловеч
  Браво!

  прочети повече
Галерия