Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА
Полина Ванкова
Росица Димитрова
Джоана Маринова
носител на отличие "Златен век"
Веселина Младенова
Павлина Мирчева IIа
Владислава Докова IIа
Ася Тунчева IIб
Христина Монова IIб 
Антоанета Любенова IIIа
Мария Петрова IIIа
Веселинка Никова IIIб
Пенка Стефанова IIIб
Веселинка Никова IIIв
Даниела Каладжян
музика

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС
Майя Георгиева
I а
Нели Прахова
I б
Биляна Иванова
I в
Десислава Манова-Стоилова
І г
Мариана Павлова II а
Дианка Крушкина
IІ б
Таня Минковска
IІ в
Красимира АбаджиеваII г
Стела Ангелова
IІI а
Стоянка Велкова
IІI б
Мариета Георгиева
IІI в
Анна Найденова
IV а
Наталия Попова
IV б
Д-р Илияна Ермолина
IV в

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Илияна Тотева
X а, X б,  XI б,  ХII а, XII б, 
класен ръководител -  XII а
Славейко Даскалов
VI б, VI в, VIIIб, IXа, IX б
  
Валя Иванова
VII а, VII б, VII в
класен ръководител - VII в
Даниела Виденова
Vа, Vб, Vв,  VIа 
 
проф. Калина Бахнева VIIIа,  XI а

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Елена Чергова VIIIа,  VIII б
Марияна Кирова
VІIа, IX a,  ІX б,  X а,  Х б,  XI а,  XII а, XII б
Милена Логофетова
VІІІ а,  VIIІ б ,  IX a,  ІX б, X а,  Х б,  XI а,  XI б,  XII а,  XIІ б
Катя Политова
V а, V б, Vв, VI б, VI в,  VIІ а, VII б, VII в
Стела Ангелова ІI а
Димяна Лепоева
Iа,  Iб,  Iг, III а, III б, III в, IVа,  IV б,  IV в
Мариета Георгиева
II а, II в
Таня Минковска
I в

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 
 Веселин Попов
 (носител на отличие
 "Златен век" - 2015г.)
италиански език - VIII а,  VIII б
история на италиански език - IX а
Антоанета Христова
италиански език - IХ а, ХII a, XII б 
география на италиански език -  XІI а
 Елеонора Манева
италиански език - VIII a,  VIII б
класен ръководител - VIII б 
 Светлана Илкова

италиански език- XII а, XII б, IX б

история на италиански език - XIIа  Петър Симеонов
италиански език - VII в, VІІІ а,  VIII б, IX а, IX б  
история на италиански език - IX а 
 
 Ирина Къкринска
италиански език - ІI а,  II б,  II в, IІI а,  III б,  III в,
    V а, V б, V в,  VI а, VI б, VI в, X б
 Силвия Аспарухова
италиански език -  VIIа, IXa, XI б; история на итал. -  XI а 
 Бориана Янева
италиански език - VII б,  X а,  X б 
география на италиански език - XI а
класен ръководител -   X б
Богдан Паташев
история на изкуството на италиански език - 
   ІX а,  X а,  XІ а,  XII а
Фернанда Лавалле
математика на италиански език - IX б,  X б,    XІ б,  XII б
физика на италиански език - IX б, X б,  XI б, XII б

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Светлана Кършибрадова
математика - VI а, VI б, VI в, IX а
информационни технологии -  V а,  V б, V в,  VI а, VІ б, VI в
класен ръководител -  VI а
 Станислав Димов

 математика - IX б, Xа

информационни технологии - VIIа,VIIб, IXа, IXб, Xа,Xб, XIа, XIб

Лилка Гергова
математика -VIIа,  VII б, VII в,  V а, XI а
класен ръководител - VII в
Снежина Милчева
математика -  Vб, Vв,  VIII а,  VIII б,  ХII а 
информационни технологии -Vа, V б, V в, IX а, IX б
класен ръководител - VIII а
 Ваня Величкова
информационни технологии -  VІ а , VІ б, VI в
VIІ а, VІІ б, VII в, VIIIа, VIIIб,  X а, X б, XIа,  XI б
информатика -  X а,  X б, XI а,  XI б
ръководител направление ИКТ
класен ръководител X а клас
 Цена Иванова
математика - X б,  XI б, XII б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в, 

 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б,  ХІ б ,  XII б 

класен ръководител - IX б

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б,

 IX а,  IX б,  X а,  X б,   XI а,  XI б, XII б

класен ръководител - XI б

 Д-р Иван Капурдов

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б,  ХІ б,  XII б

биология на италиански език - IX б,  X б,  ХІ б,  XII б

Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

класен ръководител - VII а клас

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Марияна Манчева

история и цивилизации  - Vа,Vб, Vв, VIа, VIб, VIв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  VIII а,  VIII б

 XI а , XI б,   XII а,  XII б

класен ръководител -   Vа 

 
 Илонка Цонева

география и икономика - V а, V б, V в, VI а, VI б,  VІ в, 

 VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   VI б 

 
Йордан Георгиев

история и цивилизации - VIIIа, VIIIб, IXа, IXб

история и цивилизация - Xа, Xб, XIа, XIб, XIIа, XIIб

 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
 Даниела Ефремова

изобразително изкуство  -  IIIб, IV б

ДТИ  - Vа, Vб,  Vв,  VIа, VIб, VI в,VІI а , VII б,VІI в  приложно изкуство - интереси

 Диана Карталска

 изобразително изкуство  -   І в, Iг,   IIв,  II г,  III а

 ДТИ - Vа, Vб, Vв, VIIб, VIIв

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

изобразително изкуство  -  I а,   I б,  II а, II б,  III в

ДТИ - VI а, VIб, VIв, VIIа 

кукли - интереси

 Христиан Маринов

изобразително изкуство  - Vа, Vб, Vв, VIа,  VIб,  VIв, VII а, VIIб, VIIв, VIII а, VIII б, IX а, IX б, Xа,  Xб 

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -   I а, III а,  III б, III в, IV а, V а,Vб, Vв

изобразително изкуство - интереси

 Гошо Ангелов

 изобразително изкуство  -  IV а, IVб, IV в,  VI а, VI б,  VI в,VIIа, VIIб, VІI в  

 

 Йонита Балканска

керамика - интереси 

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА
   
Мариела Костанцалиева

музика -  1а, 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 4а, 4б, 4в, 5б, 6в, 7а, 7б, 7в

пиано

 

Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, Iг, III а, III б, III в, IV а, V а, V б, 

Vв,  VІ а, VІ б

пиано

Галя Хараламбиева

музика  -    IІI а, III в, IV б, IV в, V а, V в,  

VI а, VI б,  VI в, VII а, VII б, VII в, VIII а, VIIIб, IXа, IX б, Xа, Xб

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

класен ръководител на VI б клас

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ
 Кремена Величкова   бални танци - от  VI-ти  до  VII -ми  клас
 Десислава Стоянова

бални танци - от  I ви до  VII-ми 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  от I-ви до  V -ти клас  

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    от I- ви  до II -ри  клас
 Живко Желязков 

народни танци - от  Iб, I г, II а, II б, от III-ти до  VIII-ми клас

интереси, ансамбъл   

 Радостина Костадинова

народни танци - I а, Iв, II в, IIг,   от III-ти  до  VIII-ми клас

интереси, ансамбъл

  

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VIII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
 Матей Попов

  I в, Vб,  III в, IV б 

 плуване, баскетбол момичета, плуване в ДГ

 Д-р Иван Рогачев

   I а, II б, III б, VII в, IХб, XIб 

 баскетбол момчета,   баскетбол юноши

волейбол - момичета

 Ивайло Костадинов

 Іб ,IIа, IVа, XI а,  XІI a,  XII б

футбол момчета, футбол юноши, футбол ДГ

класен ръководител - ХII б 

 Таня Христова

 Vа,  V в, VI б, VII б, VIII а, VIIIб,  X б

 тенис на маса, ски

 класен ръководител - VII б

 Ина Андонова

 Iг, III а, IV в,  VIа, VIIа,  ІX а, Xа 

волейбол юноши

класен ръководител - IX а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 Николина Съзлайкова педагогически съветник
 Искра Тончева педагогически съветник
 Зоя Миткова психолог
 Симона Малинова
психолог
  Звезделина Карова
психолог

 

Съобщения
 • календар за 2019/2020 учебна година /съгласно заповед на министъра на образованието и науката №рд09-2148/27.08.2019г.

  Първи учебен срок

  16.09.2019 г. – 04.02.2020 г. (I – XII клас)

  Втори учебен срок

  За учениците от I – III клас: 06.02.2020 г. – 29.05.2020 г.

  За учениците от IV – VІ клас: 06.02.2020 г. – 16.06.2020 г.

  За учениците от V – VІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г. (за паралелки в спортни училища)

  За учениците от VII – ХІ клас: 06.02.2020 г. – 30.06.2020 г.

  За учениците от XII: 06.02.2020 г. – 14.05.2020 г.

  Ваканции

  01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция

  21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция

  05.02.2020 г. – междусрочна ваканция

  11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (I – XI клас)

  16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (XII клас)

  Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) след XII клас

  20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература

  22.05.2020 г. – втори Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)

  Национално външно оценяване след VII клас

  09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

  11.06.2020 г. – НВО по Математика

  17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

  Национално външно оценяване след IV клас

  27.05.2020 г. – НВО по Български език и литература

  28.05.2020 г. – НВО по Математика

  Национално външно оценяване след X клас

  09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература

  11.06.2020 г. – НВО по Математика

  17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

  15 – 19.06.2020 г. – Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17 септември 2019г. - монумент "камбаните"
  прочети повече
 • 31.05.2019г. - в навечерието на Деня на децата - златен медал за Ина Добрева от 6б клас

  от Националния конкурс за компютърна рисунка "Детство мое - реално и вълшебно"- гр. Ловеч
  Браво!

  прочети повече
Галерия