Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА
 Антоанета Любенова
I а
 Мария Петрова
I а
 Пенка Стефанова 
I б
Габриела Григорова
I б
 Виктория Рачева II а
 Полина Ванкова II а

 Джоана Маринова

(носител на отличие "златен век" - 2017г.)

II б
 Веселина Младенова II б 
 Лидия Първанова III а
 Павлина Мирчева III а
 Ася Тунчева III б
 Христина Монова III б
 Веселинка Никова III в
 Боряна Цветанова III в
 Юлия Илиева
музика

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС
Томислава Иванова
I а
Стоянка Велкова
I б
Мариета Георгиева
I в
Анна Найденова
ІI а
Наталия Попова
IІ б
Д-р Илияна Ермолина
IІ в
Татяна Русинова
IІI а
Нели Прахова
IІI б
Майя Георгиева
IІI в
Дианка Крушкина
IV а
Таня Минковска 
IV б
Мариана Павлова
IV в

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Илияна Тотева
VІIІ а,VIII б,  ІX а, IX б,  Х а, X б, 
класен ръководител -  X а
Славейко Даскалов
ХI а, XI б, XІI а, ХІI б
класен ръководител - XI а  
Валя Иванова
V а, V б, V в, VII а
класен ръководител - V в
Таня Петрова
VI а, VI б, VI в, VII б, VII в 
класен ръководител -  VI а

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Елена Чергова XIIа,  XII б
Марияна Кирова
VІа,VIIв,VІІІ а, VIIІ б ,  IX a,  ІX б,  X а,  Х б,  XI а,  XI б
Милена Логофетова
VІІІ а,  VIIІ б ,  IX a,  ІX б, X а,  Х б,  XI а,  XI б,  XII а,  XIІ б
Катя Политова
V а, V б, Vв, VI б, VI в,  VIІ а, VII б
Стела Ангелова ІI а, II б,  II в,  ІII б, ІІI в, IV а, IVв
Димяна Лепоева
Iа,  Iб,  Iв 
Татяна Русинова
III а
Таня Минковска
IV б

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 
 Веселин Попов
 (носител на отличие
 "Златен век" - 2015г.)
италиански език - VIII а,  XII а
география на италиански език -  XІ а
история на италиански език - XI а,  XII а
 Антоанета Христова
италиански език -   Х а, ХI б, XII б 
география на италиански език -  XІI а
 Елеонора Манева
италиански език - VIII б,  XІI б
история на италиански език - X а 
класен ръководител -  XII б 
 Светлана Илкова
италиански език - VIII б,  XI а, XI б 


 Петър Симеонов
италиански език - VII в, VІІІ а,  VIII б, IX а, IX б  
история на италиански език - IX а 
класен ръководител -  IX а
 Ива Градинарска
италиански език - ІI а,  II б,  II в, IІI а,  III б,  III в,
ІV а,  IV б,  IV в, V а, V б, V в,  VI а,  VI б, VI в,  VII б
класен ръководител - VII б 
 Силвия Аспарухова
италиански език -  VIII а, X б,  XII а  
 Бориана Янева
италиански език - VII а,  IX а,  IX б 
класен ръководител -   IX б
 Траян Митев
италиански език -  X а, X б, XI а
 Богдан Паташев
история на изкуството на италиански език - 
   ІX а,  X а,  XІ а,  XII а
 Фернанда Лавалле
математика на италиански език - IX б,  X б,    XІ б,  XII б
физика на италиански език - IX б, X б,  XI б, XII б

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Светлана Кършибрадова
математика - V а, V б, VIII а, XII б 
информатика -  ХІ а 
информационни технологии -  VI а,  VI б,  VII а, VІI б, XI а 
класен ръководител -  Vа
 Десислава Екова
математика -   VIII б,  IX а
информатика -  Х а, X б, XI б 
информационни технологии - V а,  V б, V в, VI в, VII в,  VIII а,  
VIIIб, X а,  X б, XI б
класен ръководител -  VIII  б
 Лилка Гергова
математика -  V в, VI а, VI б, VI в, X а
класен ръководител - VI в
 Снежина Милчева
математика -  VII а, VII б, VII в,  ХI а,  ХII а 
информационни технологии - VII в, VIII а, VIII б
 Ваня Величкова
информационни технологии -  V а ,  V б ,  V в , VІ а , VІ б, VI в
VIІ а,   VІІ б, X а,  X б, XI а,  XI б
информатика -  X а,  X б, XI а,  XI б
ръководител учебно-изчислителни кабинети 
 Цена Иванова
математика -  IX б,  X б, XI б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в, 

 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б,  ХІ б ,  XII б 

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б,

  IX а,  IX б,  X а,  X б,   XI а,  XI б, XII б

 Д-р Иван Капурдов

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б,  ХІ б,  XII б

биология на италиански език - IX б,  X б,  ХІ б,  XII б

 Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 Малгожата Гацинска

история и цивилизация -    XII б 

 Д-р Пенка Стоянова

история и цивилизация  -  VI а, VI б, VI в, VIII а, VIIІ б , 

IX а,  IX б, X а , X б , XІ а,  XIб, XIIа

класен ръководител -  X б 

 Марияна Манчева

 история и цивилизация  - Vа, Vб, Vв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  VIII а,  VIII б

 XI а , XI б,   XII а,  XII б

класен ръководител -   XII а 

 Илонка Цонева

география и икономика - V а, V б, V в, VI а, VI б,  VІ в, 

 VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   V б 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
 Даниела Ефремова

 изобразително изкуство  -   IV а,  IV б,  IV в 

технологии и предприемачество - Vа,  Vб,  Vв,  VIа, VIб, VI в,  

технологии - VІI а , VII б,  VІI в  

приложно изкуство - интереси

 Диана Карталска

 изобразително изкуство  -   І в,  IIа,  II б,  III а,  III в,  V а   технологии и предприемачество -  Vб,   V в 

технологии -   VІI а,  VІI в

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

 изобразително изкуство  -  I а,   I б,  II в,  III б, V б,  V в

технологии и предприемачество -  V а, VI б, VI в 

технологии -   VII б

кукли - интереси

 Христиан Маринов

 изобразително изкуство  -    VI а,  VІ б,  VІ в,  VII а, VIIб, 

VIII а, VIII б, IX а,  IX б 

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -   I а,  I б,  I в,  IІ а , IІ б , IІ в , 

III а,  III б,  III в

изобразително изкуство - интереси

 Гошо Ангелов

 изобразително изкуство  -  IV а,  IV б,  IV в, V а, V б,  V в, VІI в  

технологии и предприемачество - VІ а

интереси

 Йонита Балканска

керамика - интереси 

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА
 Бистра Маринкева музика  -  I а,  I б,  I в 
 Мариела Костанцалиева

музика - II а,  II б, IІ в, IV а, IV в,  

V а, V б, V в,  VI а, VI б,  VІ в, VІІ а, VІІ в, пиано

класен ръководител -  VII в

 Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, IIа,  III а,  IIІ б , IIІ в, IV а, IVб,  IV в, 

VI а , VI в , VІІ б, VІІ в, пиано

 Галя Хараламбиева

музика  -    IІ б, II в, IIІ а,  III б, III в, IV б,V а, V б, V в,  

VI б, VIIа, VII б,  VIII а, VIIІ б, IX а,  IX б

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

 
 

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ
 Кремена Величкова   бални танци - от  III-ти  до  VII -ми 
 Десислава Стоянова

 бални танци - от  I ви до  VII-ми 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  I-ви и  II -ри 

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    I а, I б,  I в клас
 Живко Желязков 

 народни танци - от  I а, I б, от II-ри до  VII-ми, VIIIа,VIII б

 класен ръководител - VII а

интереси - народни танци от  II-ри до  ХII-ти 

 Радостина Костадинова

  народни танци - Iв, от II-ри  до  VIII-ми 

 интереси - народни танци от  II-ри до  ХII-ти 

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VIII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
 Матей Попов

   II в,III а,  IIІ б, IV б 

 плуване, баскетбол девойки, плуване в ДГ

 Д-р Иван Рогачев

   I б, I в, II б, VI в, VIІ б, VІII б,  Хб, 

 баскетбол момчета,   баскетбол юноши

 Ивайло Костадинов

   І а,   X а,  XІ a,  XI б, XІI а, XІІ б - футбол

 класен ръководител - ХI б 

 Таня Христова

    IVа,  IV в, Vб,  V в, VI б, VII а, VII в, IX б,    тенис на маса, ски

 класен ръководител - VI б

 Ина Андонова

  II а, IІI в,  V а, VI а, VIІI а, ІX а,  волейбол

класен ръководител - VIII а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 Николина Съзлайкова педагогически съветник
 Искра Тончева педагогически съветник
 Зоя Миткова психолог
 Симона Малинова
психолог

 Мая Кавалова

 Ангела Иванова

психолог

психолог

 

Съобщения
 • родителски срещи - детска градина

  уведомяваме родителите на децата от iiб и iiiв група на детската градина, че среща ще се проведе на 19.09.2018г. от 15:45ч. в сградата на детската градина

  уведомяваме родителите на децата от iiа, iiiа и iiiб група на детската градина, че среща ще се проведе на 20.09.2018г. от 15:45ч. в сградата на детската градина
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 13 юни - първо вътрешно състезание по спортни танци

   в което взеха участие 18 двойки от 5-7 клас. Постави се начало за още по-голям интерес към този спорт.

  прочети повече
 • 04.05.2018г. - с Нови медали от 9. Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без граници"

  ни зарадваха учениците на Светлана Кършибрадова.

  Поздравления!

  прочети повече
Галерия