Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА 21/22
Павлина Мирчева
Владислава Докова
Йорданка Илиева
Ася Тунчева
Мария Петрова IIа
Антоанета ЛюбеноваIIа
Рая Чатурведи
IIб
Галина Каменова IIб
Полина Ванкова IIIа
Клавдия Кожухарова IIIа
Веселина Младенова IIIб
Джоана Маринова  отличие"Златен век"
IIIб 
Даниела Каладжян музика
Дона Хадзопулу балет
Нина Вълчева хореография

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС  21/22

Стоянка Велкова

Отличие "Златен век" - 2021

Томислава Симеонова
Мариета Георгиева
Анна Найденова
Наталия Попова
Д-р Илияна Ермолина
Майя Георгиева
Нели Прахова
Биляна Иванова
Десислава Манова-Стоилова

Мариана Павлова

Почетен знак "Цар Симеон Велики" сребърен- 2020 г.

4 а
Дианка Крушкина
4 б
Таня Минковска
4 в
Красимира Абаджиева 4 г

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  21/22
Илияна Тотева
VIII а, VIIIб,IXа IX б XII а, XII б 
 

Славейко Даскалов

Отличие "Златен век" - 2021 г.

 VII в,Xа, X б,XI а, XI б
  
Валя Иванова
Vа,Vб,  Vв, VIа  
класен ръководител  - VI а
Росица Талева
 VIб, VIв,  VIIа,VIIб
 
  

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   21/22
Марияна Кирова
8 a,  8 б, 9 б,  10а,  10б,  11а, 11б, 12а, 12б
Михаил Гюрев
8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б, 11а, 11б 
 Виктория Петрова  1а, 1б, 1в,3а, 4б, 4г 
 Таня Минковска   4в 
Геновева Гетова 2а, 2б, 2в, 3б, 3в, 3г, 4а
 Елена Тюфекчиева 5а, 5б, 5в, 7б, 7в 
 Дади Ейнарссон 6а, 6б, 6в, 7а, 9а  
  

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК   21/22
 Марко Кроза
италиански език - 2а,2б,2в,4а,4б,4в,4г
 
Антоанета Христова
италиански език - 10а,9б,11а,12а
 
 Елеонора Манева
италиански език - 11а,11б,8б
класен ръководител -  11 б
 Светлана Илкова

италиански език-  8б, 9а, 11а

 


 
 Петър Симеонов
италиански език - 10б, 8а, 10а, 10б, 11б, 12б 
 
Микеле Д Агостино
италиански език -12б, 11а, 11б

   

 Силвия Панайотова

Грамота за принос към столичното образование от МОН - 2019г.

италиански език -  9а, 10б 

класен ръководител - 9а

 Бориана Янева
италиански език - 8а, 9б 
класен ръководител -   8а
 
доц. Борис Данаилов
история на изкуството на италиански език -  XІ а,  XII а
 история на изкуството - IXа,  Xа
  
Фернанда Лавалле
математика на италиански език - 12б, 11б, 10б, 9б
физика на италиански език - 12б, 11б, 10б, 9б
Мария-Тереза Де Пиери

12а, 10а

   

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  20/21
Светлана Кършибрадова
математика - V а, Vв,  VIII а,  VIIIб,  IX а,  IX б
 
 Валентин Велев

 

информационни технологии - III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 

Лилка Гергова
математика -VIа, VIб,  VI в, VIIа , XI а, XI б
 
Снежина Милчева
математика -  Vб, VII б  VIIв, X а, X б,  
 
класен ръководител - X а
 Ваня Величкова
информационни технологии -  III, IV  V  VI  VIІ VIII, VIII IX  X   XII а
 класен ръководител -  XII а клас
 Цена Иванова
математика -  XII а, XII б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ   21/22
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в, 

 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б, ХІ б, XII б   

 класен ръководител - XII б

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б  IX а,  IX б, Xа   Xб   

  класен ръководител - VIII б

 Д-р Иван Капурдов

Грамота и плакет от МК - 2009г.

Грамота за принос към столичното образование от РИО - София

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б, ХІ б, XII б

 

Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

 класен ръководител - VI в 

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ   21/22

Марияна Манчева

 

 

 

 

 

Диана Андреева

 

 

Борис Данаилов

история и цивилизации  - Vа,Vб, Vв, VIа, VIб, VIв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  VIII а,  VIII б

 XI а , XI б,   

класен ръководител -   Vа 

 

философски цикъл - 8а, 8б, 12а, 12б

 

 

история на изкуството - 9а, 10а, 11а, 12а 

 

 Илонка Цонева

носител на отличие "Златен век" - 2020г.

география и икономика - V а, V б, V в, VI а, VI б,  VІ в, 

 VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   VI б 

 
Йордан Георгиев

история и цивилизации - VIIIа, VIIIб, IXа, IXб

история и цивилизация - Xа, Xб, XIа,  XIIа

класен ръководител - X б

 

 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО   21/22
 Даниела Ефремова

изобразително изкуство  -  2а, 4а, 4г 

ТП  - Vа, Vб,  Vв,  VIа, VIб, VI в,VІI а , VII б,VІI в  приложно изкуство - интереси

класен ръководител -  7 а

д-р Десислава Данева

 изобразително изкуство  -  1в, 2а, 3а, 3в, 3г

ТП - Vа,   Vб,  Vв,VIIб, VIIв, 

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

изобразително изкуство  - 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 5а

ТП - VI а, VбI, VIв,I 

кукли - интереси

 Христиан Маринов

изобразително изкуство  - 4б,4в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 78, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б  

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -  1а, 2б, 2в, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а

изобразително изкуство - интереси

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА   21/22
   
Мариела Костанцалиева

музика -  1а, 2а, 2б, 2в, 3а, 4в, 4г, 5б, 6а, 6б,6в, 7б 

 пиано, кл. ръководител - 7 б

Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, IIа,  IIб,  IIв, III а, III в, IIIг, V а, V в, VIIв 

 

пиано, кл. ръководител - VII в

Галя Хараламбиева

музика  -   3б,4а,4б,5а, 5б,5в,6а,6б,6в, 7а,7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 10б

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

класен ръководител - 5б клас 

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ   21/22
 Борислав Богданов   бални танци -  2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 3г
 Десислава Стоянова

бални танци - I ви, 2-ри, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми  класове 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  от I-ви до VII клас 

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    1а, 1в, 2а, 2б, 2в
 Мартин Горчев

народни танци - Iа,  Iб,  II б,  IIг,  от III-ти до  VII-ми клас

  

Живко Желязков

носител на отличие "Златен век" - 2018г.

 

интереси народни танци - II  - V клас 

ансамбъл народни танци  - V-XIIклас 

 

 Радостина Костадинова

народни танци - 1б,2в,  от III-ти  до  VII-ми клас

интереси  II - V  клас, ансамбъл 5-12 клас

  класен ръководител - V в

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ   21/22

 Матей Попов

Награда от МК - 2007г.

 1а,2а,4б,4в, 6в, 7б  

отбор баскетбол момичета V-VII клас

 Д-р Иван Рогачев

2б,3б,4а,5б,5в,6б,12б  

отбор баскетбол момчета V - VII клас,   баскетбол юноши VIII - X клас

 

Ивайло Костадинов

носител на отличие "Златен век" сребърен медал - 2018г.

1б,2в,3в,3г,5а,7а,10а 

отбор футбол момчета V - XII клас

класен ръководител - 10а

 Таня Христова

8а, 8б, 9а, 10б, 11а, 11б

отбор тенис на маса V - X клас, ски и сноуборд

 

 Ина Андонова

1в, 3а, 4г, 6а,  7в, 9б, 12а

отбор волейбол VIII - XII клас

класен ръководител - XII а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   21/22

Николина Съзлайкова

носител на отличие "Златен век" - 2016г.

педагогически съветник
Искра Тончева педагогически съветник
Теменуга Стоянова педагогически съветник

Зоя Миткова

Отличник на Комитета за култура - 1986г.

 Грамота за принос от УН на НУКК - 21г.

 психолог - ДГ

Валентина Найденова

 Симона Малинова

Камелия Костадинова 

психолог - училище 

 

 

Съобщения
Събития
Галерия