Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА 20/21
Антоанета Любенова
Мария Петрова
Пенка Стефанова
Рая Нирдош
Полина Ванкова IIа
Диана Андонова
IIа
Джоана Маринова
отличие "Златен век"
IIб
Веселина Младенова
IIб
Павлина Мирчева IIIа
Владислава Докова IIIа
Ася Тунчева IIIб
Христина Монова  отличие"Неофит Рилски"
IIIб 
Таня Петрова логопед
Даниела Каладжян музика
Дона Хадзопулу балет
Нина Вълчева хореография
Даниела Каладжян
музика

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС  20/21
Анна Найденова
I а
Наталия Попова
I б
Д-р Илияна Ермолина
I в
Мая Георгиева II а
Нели Прахова
IІ б
Биляна Иванова
IІ в
Десислава Манова-СтоиловаII г
Мариана Павлова
IІI а
Дианка Крушкина
IІI б
Таня Минковска
IІI в
Красимира Абаджиева III г
Стела Ангелова
IV а
Стоянка Велкова
IV б
Мариета Георгиева IV в

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  20/21
Илияна Тотева
VIIIб,XI а,  XI б,  ХII а, XII б, 
 
Славейко Даскалов
 VI в,VIII а, IXа, IX б,X а, X б
  
Валя Иванова
Vа, VII а, VII б, VII в
класен ръководител 
Росица Талева
 Vб, Vв,  VIа,VIб
 
проф. Калина Бахнева  XI а, ХII а

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   19/20
Елена Чергова VIIа
Марияна Кирова
VІIIа, VIIIб,  IX a,  ІX б,  X а,  Х б,  XI а,  XII а
Милена Логофетова
VІІІ а,  VIIІ б ,  IX a,  ІX б,  Х б,  XI а,  XII а, XIІ б
Катя Политова
V б, Vв,VIа,  VI б, VI в, VII в
Стела Ангелова I а,ІIIа
Геновева Гетова
Iб, Iв,  Iг, IIа,  IIб,  IIг,  IV а, IV б, IV в
Мариета Георгиева
 IIIб, IIIв
Таня Минковска
 II в

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК   19/20
 
 Веселин Попов
 (носител на отличие
 "Златен век" - 2015г.)
италиански език - IX а,  IX б
италиански език и култура - IXб, Xа
Антоанета Христова
италиански език - VIII а, XI б, ХII a
 
 Елеонора Манева
италиански език - IX a,  IX б, Xб
класен ръководител - IX б 
 Светлана Илкова

италиански език- VIа, VIб, VIв, VIIа, VIIб,  VIIв, Xа, XIа

 


 
 Петър Симеонов
италиански език - VIII б, XI а 
 
Микеле Д Агостино
италиански език -XI а,  X а,  X б

   италиански език и култура - IXа,  Xб

история на Италия - IXб

 Силвия Панайотова
италиански език -  VIIIб,  Xб,  XIIб
 Бориана Янева
италиански език - VIII а, XI б 
класен ръководител -   XI б
доц. Борис Данаилов
история на изкуството на италиански език -  XІ а,  XII а
  история на изкуството - IXа,  Xа
Фернанда Лавалле
математика на италиански език - IX б,  X б,  XІ б,  XII б
физика на италиански език - IX б, X б,  XI б, XII б
Мария-Тереза Де Пиери

италиански език - XIIа,  XIIб

история на италиански - XIа,  XIIа

география на италиански - XIа

история на Италия - Xа

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  19/20
Светлана Кършибрадова
математика - VII а, VII б, VII в, VIII а,  VIIIб
класен ръководител -  VII а
 Станислав Димов

 математика - XIа , XIIа

информационни технологии - Vа, Vб, Vв,  VIа,  VIб,  VIв, VIIа,VIIб,VIIв, VIIIа,  VIIIб,  IXа, IXб, Xа,Xб, XIа, XIб

Лилка Гергова
математика -Vа, Vб,  Vв, VIа , X а, X б
 
Снежина Милчева
математика -  VIб, VIв, IX а,  IX б, 
информационни технологии -Vа, V б, V в, VIа,  VIб,  VIв,  X а, X б
класен ръководител - IX а
 Ваня Величкова
информационни технологии -  VIІ а, VІІ б, VII в, VIIIа, VIIIб, IXа,  IXб,   XIа,  XI б
информатика -  XI а,  XI б
ръководител направление ИКТ
класен ръководител -  XI а клас
 Цена Иванова
математика -  XI б, XII б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ   19/20
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в, 

 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б,  ХІ б ,  XII б 

класен ръководител - X б

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия -  X б,  XI б, XII б

класен ръководител - XII б

Румяна Недялкова физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б,

 IX а,  IX б,  Xа, XIа

 Д-р Иван Капурдов

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б,  ХІ б,  XII б

биология на италиански език - ХІ б,  XII б

Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

 

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ   19/20
Марияна Манчева

история и цивилизации  - Vа,Vб, Vв, VIа, VIб, VIв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  VIII а,  VIII б

 XI а , XI б,   XII а,  XII б

класен ръководител -   Vа 

 
 Илонка Цонева

география и икономика - V а, V б, V в, VI а, VI б,  VІ в, 

 VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   VI б 

 
Йордан Георгиев

история и цивилизации - VIIIа, VIIIб, IXа, IXб

история и цивилизация - Xа, Xб, XIа, XIб, XIIа, XIIб

 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО   19/20
 Даниела Ефремова

изобразително изкуство  -  IIIб, IV б

ДТИ  - Vа, Vб,  Vв,  VIа, VIб, VI в,VІI а , VII б,VІI в  приложно изкуство - интереси

 Диана Карталска

 изобразително изкуство  -   І в, Iг,   IIв,  II г,  III а

 ДТИ - Vа, Vб, Vв, VIIб, VIIв

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

изобразително изкуство  -  I а,   I б,  II а, II б,  III в

ДТИ - VI а, VIб, VIв, VIIа 

кукли - интереси

 Христиан Маринов

изобразително изкуство  - Vа, Vб, Vв, VIа,  VIб,  VIв, VII а, VIIб, VIIв, VIII а, VIII б, IX а, IX б, Xа,  Xб 

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -   I а, III а,  III б, III в, IV а, V а,Vб, Vв

изобразително изкуство - интереси

 Гошо Ангелов

 изобразително изкуство  -  IV а, IVб, IV в,  VI а, VI б,  VI в,VIIа, VIIб, VІI в  

 

 Йонита Балканска

керамика - интереси 

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА   20/21
   
Мариела Костанцалиева

музика -  1а, 1б, 1в, 2а, 3а, 3б, 3в,   4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б,7в 

 пиано

Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, Iг, III а, III б, III в, IV а, V а, V б, 

Vв,  VІ а, VІ б

пиано

Галя Хараламбиева

музика  -    IІI а, IV а,  IV б, IV в, V а,Vб,  V в,  

VI а,  VI в, VII а, VII б, VII в, VIII а, VIIIб, IXа, IX б, Xа, Xб

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

класен ръководител на VII б клас

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ   19/20
 Кремена Величкова   бални танци - от  VI-ти  до  VII -ми  клас
 Десислава Стоянова

бални танци - от  I ви до  VII-ми 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  от I-ви до  V -ти клас  

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    от I- ви  до II -ри  клас
 Мартин Горчев

народни танци - от  Iб, I г, II а, II б, IIв, IIг,  от III-ти до  VII-ми клас

  

Живко Желязков

VIIIб - народни танци

интереси - II клас - сряда, III и IV клас - петък

ансамбъл - V-XIIклас - сряда

 Радостина Костадинова

народни танци - I а, Iв, II в, IIг,   от III-ти  до  VIII-ми клас

интереси, ансамбъл

  

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VIII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ   19/20
 Матей Попов

  II в, IVв, Vб, VIб, VIIв 

отбор баскетбол момичета V-VII клас

 Д-р Иван Рогачев

   Iб, IIа, IIIб, IIIв, IVб, Хб, XIIб 

отбор баскетбол момчета V - VII клас,   баскетбол юноши VIII - X клас

 

 Ивайло Костадинов

 Ів, Iг ,IIб, IIIа, Vа, VIIIа, XІIa

отбор футбол момчета V - XII клас

класен ръководител - VIII а

 Таня Христова

 VIа,  VIв, VII б, VIII б, IXа, IXб,  XI б

отбор тенис на маса V - X клас, ски и сноуборд

 

 Ина Андонова

I а, IIг, IV а, V в,  VIIа, XIа,

отбор волейбол VIII - XII клас

класен ръководител - X а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ   20/21
 Николина Съзлайкова педагогически съветник
 Искра Тончева педагогически съветник
 Зоя Миткова психолог  - ДГ
 
 

Звезделина Карова

 Симона Малинова

Андреа-Карина Беновска 

психолог - училище 

 

 

Съобщения
Събития
  • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
    прочети повече
  • 25 юни - откриване на изложба

     на учениците от лятната занималня с ръководители  Карталска, Боева, Яхнаджиев

    прочети повече
Галерия