Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА
 Виктория Рачева  I а група
 Полина Ванкова  I а група
 Джоана Маринова  І б група
 Веселина Младенова  I б група
 Лидия Първанова  IІ а група
 Павлина Мирчева  IІ а група
 Ася Тунчева  IІ б група
 Теменужка Илиева  IІ б група
 Антоанета Любенова  IIІ а група
 Мария Петрова
 IIІ а група
 Веселинка Никова  IIІ б група
 Пенка Стефанова
 IIІ б група
 Христина Монова
 IIІ в група
 Боряна Цветанова  IIІ в група
 Диана Тодорова
 музика

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС
 Анна Найденова  I а
 Наталия Попова  I б
 Д-р Илияна Ермолина  I в
 Димяна Лепоева
ІI а
 Нели Прахова б
 Майя Георгиева IІ в
 Дианка Крушкина IІI а
 Таня Минковска IІI б
 Мариана Павлова IІI в
 Мариета Георгиева IV а
 Томислава Иванова IV б
 Стоянка Велкова IV в

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
  Илияна Тотева VІIІ а, ІX а, IX б ХIІ а, XIІ б,
класен ръководител -  ІX а
 Славейко Даскалов VІIІ б,  Х а, X б,а, ХІ б
класен ръководител - X а  
 Валя Иванова а, VIІ а, VІІ б, VІІ в
класен ръководител - VII в
 Таня Петрова
V а, V б,в, VI б, VI в 
класен ръководител -  V а

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 Елена Чергова  XI а,  XI б
 Марияна Кирова в, VІІІ а, VIIІ б ,  IX a,  ІX б,  X а,  Х б,  XII а,  XIІ б
 Милена Логофетова VІІІ а,  VIIІ б ,  IX a,  ІX б, а,  Х б,  XI а,  XI б,  XII а,  XIІ б
 Катя Политова V б, V в,  VІ a, VI б, VIІ а, VII бVІІ в
 Стела Ангелова  І а, I б,  I в,  ІI б, ІІ в, IІІ а,  V а
 Мариета Георгиева III в ,  IV а,  IV б,  IV в
  а,  ІII б - часовете се провеждат с класния ръководител

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 
 Веселин Попов
 (носител на отличие
 "Златен век" - 2015г.)
италиански език - XI а,  XII а, XIІ б
география на италиански език -  XІІ а
 Антоанета Христова италиански език -   Х б, ХI б
история на италиански език -  XI а  
география на италиански език -  а
 Елеонора Манева
италиански език - аXІ б
класен ръководител -  XI б
 Светлана Илкова италиански език - VII а, VII в , X а, X б,  VII в
история на италиански език -  IX а
 Микеле Д'Агостино
италиански език -  ХI а, XIІ а,  XІІ б
история на италиански език -  ХII а
 Петър Симеонов
италиански език - VІІІ а,  VIII б  
класен ръководител -  VІІІ а
 Ива Градинарска италиански език - ІI а II б II в, IІI а III б III в,
ІV а IV б IV в, VI а, VI б, V в, VI б, VII б
класен ръководител -
VI б

 Силвия Аспарухова
италиански език -  IX а, IX б
история на италиански език -  X а
 Бориана Янева
италиански език -  VІІІ аVІІІ б
класен ръководител -  VIIIб
 Траян Митев
италиански език -  IX б, X а
 Богдан Паташев история на изкуството на италиански език - 
  
ІX а аXІ а XII а
 Фернанда Лавалле
математика на италиански език - IX бб,    XІ б,  XII б
физика на италиански език - IX б,б XI бXII б

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Светлана Кършибрадова математика - VIІ в ХІ б
информатика - 
Х абХІ аХІ б
информационни технологии - 
а V б,  V в, VI а, б, в,
 Х aХ бХІ а, ХІ б
 Десислава Екова математика -  VII а VII б XII б
информационни технологии - VII а VII б, VII в, VIII а VIIIб
класен ръководител -  VIIа
 Лилка Гергова
математика -  V а, V б, V в, VIII аIX аХIІ а
класен ръководител - V в
 Снежина Милчева
математика -  VI а, VI б, VI в Х аХI а 
информационни технологии - VI вХI аХІ б
информатика -  XI аXI б
 Ваня Величкова информационни технологии -  а ,  V б ,  V в , а , б,
VIІ а
,   VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, X а,  X б
информатика -  X аX б
ръководител учебно-изчислителни кабинети
 Цена Иванова математика - VIII б, IX б,  X б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ
 Александър Иванов
химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в
 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б,  ХІ б ,  XII б

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)
физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б,  
  IX а,  IX б,  X а,  X б,   XI а,  XI б, XII б

физика на италиански език - IX б,  X б,  XI б, XII б
 Д-р Иван Капурдов биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б
X а,  X б,  ХІ б,  XII б

биология на италиански език - IX б,  X б,  ХІ б,  XII б
 Димитрина Рангелова човекът и природата -  а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в 
биология и здравно образование - 
VII а,  VII б,  VII в

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
 Малгожата Гацинска история и цивилизация -  VII аVII б, VІI в, XI б XII а , XII б
класен ръководител -   XII а 
 Д-р Пенка Стоянова история и цивилизация  -  а, V б, V в, VIII а, VIIІ б ,
IX аIX б, X а , X б , XІ а
класен ръководител -   IX б
 Марияна Манчева история и цивилизация  - VI а, VI б, в
философски цикъл  -  IX аIX б
Х аХ б
  XI а , XI б,   XII аXII б
класен ръководител  XI а 
 Илонка Цонева география и икономика - а, V б, V в, VI а, VI бв,
  VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX аIX баX б
класен ръководител  XII б

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
 Даниела Ефремова изобразително изкуство  -   IV а,  IV б,  IV в
домашна техника и икономика -  VI в 
технологии и предприемачество -  V а, V б, V в  
технологии - VІI в , VI а б,   в 
приложно изкуство - интереси
 Диана Карталска изобразително изкуство  -   І а,  I б II а,  II б,  II в,  V а  
домашна техника и икономика -  VI а
технологии и предприемачество -  V в
технологии -   VІI аVІI б
изобразително изкуство - интереси
 Румяна Боева рисуване  -  I в,  III а III б, III в, V в
домашна техника и икономика -  б
, в 
технологии и предприемачество -  V а, V б
технологии -  
VII а, VII б
кукли - интереси
 Христиан Маринов изобразително изкуство  -   V б, VI а б,  в,  VII а, VIIб, 
VIII а, VIII б, IX а,  IX б
 Светослава Асенова
изобразително изкуство  -   I а I б,  I ва , б , в , 
III а,  III б,  III в

изобразително изкуство - интереси
 Гошо Ангелов изобразително изкуство  -  IV а,  IV б,  IV в, V а  V б,  V в, VІI в 
домашна техника и икономика - а
дърворезба - интереси
 Йонита Балканска
керамика - интереси

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА
 Бистра Маринкева музика  -  I а,  I б I в 
 Мариела Костанцалиева музика - IIІ а,  IIІ в, IV а, IV б, IV в,  
V а
,
V б
, V в,  VI а, в, VІІ а, VІІ б,VІІ в, пиано
класен ръководител -  VI в
 Милена Георгиева музика  -  II а б , в, III а IIІ б , IIІ в, V аV в,
VI б , VI в , VІІ а, VІІ б, VІІ в, пиано
 Галя Хараламбиева музика  -    а, II б, IIІ в III б, IV а, IV б, IV в, V б,   
VI а, VI б, VIII а, VIIІ б, IX а,  IX б
детски народен хор,  мъжки народен хор
 Диана Недева
музика  -  I а,  I б I в 

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ
 Кремена Величкова  бални танци - от  I ви до  VI ти клас
 Десислава Стоянова
 бални танци - от  I ви до  VII ми клас
 интереси - бални танци
 Иван Терзиев
 бални танци - VII а,  VII б
 интереси - бални танци
 Нина Вълчева
 народни танци - ДГ и   от  I ви до  IV ти клас
 Живко Желязков   народни танци - от  I ви до  VII ми клас
 класен ръководител - VI а
 интереси - народни танци от  I ви до  ХII ти клас
 Веска Козукова  народни танци - от  I ви до  VII ми клас
 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VII ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
 Матей Попов   I в, б, IІІ б,  ІV в
 плуване, баскетбол девойки, плуване в ДГ
 Д-р Иван Рогачев    I б, V в, VI б, VIІ а, VIІ в, ІX бХII а,
  баскетбол момчета,
  баскетбол юноши
 Ивайло Костадинов   ІХ а,   X а X б, a, б, XІІ б , футбол
  класен ръководител - Х б 
 Таня Христова   ІI а, I а, I в IV б, V б, VI а, VI в, VIIІ б,  тенис на маса, ски
 класен ръководител - V б
 Ина Андонова   I а, в,  IV а, V а, VIІ б, VІІІ а,  волейбол
 класен ръководител -
VII б

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 Зоя Миткова психолог
 Искра Тончева педагогически съветник
 Николина Съзлайкова педагог
 Ангела Иванова
психолог
 Мая Кавалова
психолог

 

Съобщения
 • ПРЕДСТОЯЩи срещи

  НА 16.05.2017 г. (вторник) от 15.30 часа в административната сграда на НУКК - заседателна зала – 4 етаж, ще се проведе среща на Училищното настоятелство .

  на 17.05.2017 г. (сряда) от 15.30 часа в в административната сграда на НУКК - заседателна зала – 4 етаж, ще се проведе среща на Обществения съвет на НУКК.

  ОТ РЪКОВОДСТВОТО
 • Други неучебни дни  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития