Учители

 
Методическо обединение
ДЕТСКА ГРАДИНА
Лидия Първанова
Павлина Мирчева
I а
Ася Тунчева
I б
Христина Монова
I б
Антоанета Любенова II а
Мария Петрова II а
Пенка Стефанова II б
Габриела Григорова
II б 
Полина Ванкова III а
Виктория Рачева
III а

 Джоана Маринова

/носител на отличие "Златен век"-2017/

III б
Веселина Младенова III б
Веселинка Никова III в
Росица Димитрова III в
Даниела Каладжян
музика

 

Методическо обединение
НАЧАЛЕН КУРС
Мариана павлова
I а
Дианка Крушкина
I б
Таня Минковска
I в
Красимира Абаджиева
І г
Стела Ангелова II а
Стоянка Велкова
IІ б
Мариета Георгиева
IІ в
Анна Найденова
IІI а
Наталия Попова
IІI б
Д-р Илияна Ермолина
IІI в
Валерия Юрукова
IV а
Нели Прахова
IV б
Майя Георгиева
IV в

 

Методическо обединение
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Илияна Тотева
IX а, IX б,  X а, X б,  ХI а, XI б, 
класен ръководител -  XI а
Славейко Даскалов
VIII а, VIII б, XІI а, ХІI б
класен ръководител - XII а  
Валя Иванова
V а,  V в, VI а,VIб,VI в
класен ръководител - VI в
Наталия Илкова
Vб, VIIа, VIIб, VIIв 
 

 

Методическо обединение
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Елена Чергова VIIIа,  VIII б
Марияна Кирова
VІIа, IX a,  ІX б,  X а,  Х б,  XI а,  XII а, XII б
Милена Логофетова
VІІІ а,  VIIІ б ,  IX a,  ІX б, X а,  Х б,  XI а,  XI б,  XII а,  XIІ б
Катя Политова
V а, V б, Vв, VI б, VI в,  VIІ а, VII б, VII в
Стела Ангелова ІI а
Димяна Лепоева
Iа,  Iб,  Iг, III а, III б, III в, IVа,  IV б,  IV в
Мариета Георгиева
II а, II в
Таня Минковска
I в

 

Методическо обединение
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
 
 Веселин Попов
 (носител на отличие
 "Златен век" - 2015г.)
италиански език - VIII а,  VIII б
история на италиански език - IX а
Антоанета Христова
италиански език - IХ а, ХII a, XII б 
география на италиански език -  XІI а
 Елеонора Манева
италиански език - VIII a,  VIII б
класен ръководител - VIII б 
 Светлана Илкова

италиански език- XII а, XII б, IX б

история на италиански език - XIIа  Петър Симеонов
италиански език - VII в, VІІІ а,  VIII б, IX а, IX б  
история на италиански език - IX а 
класен ръководител - X а
 Ирина Къкринска
италиански език - ІI а,  II б,  II в, IІI а,  III б,  III в,
    V а, V б, V в,  VI а, VI б, VI в, X б
 Силвия Аспарухова
италиански език -  VIIа, IXa, XI б; история на итал. -  XI а 
 Бориана Янева
италиански език - VII б,  X а,  X б 
география на италиански език - XI а
класен ръководител -   X б
Богдан Паташев
история на изкуството на италиански език - 
   ІX а,  X а,  XІ а,  XII а
Фернанда Лавалле
математика на италиански език - IX б,  X б,    XІ б,  XII б
физика на италиански език - IX б, X б,  XI б, XII б

 

Методическо обединение
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Светлана Кършибрадова
математика - VI а, VI б, VI в, IX а
информационни технологии -  V а,  V б, V в,  VI а, VІ б, VI в
класен ръководител -  VI а
 Станислав Димов

 математика - IX б, Xа

информационни технологии - VIIа,VIIб, IXа, IXб, Xа,Xб, XIа, XIб

Лилка Гергова
математика -VIIа,  VII б, VII в,  V а, XI а
класен ръководител - VII в
Снежина Милчева
математика -  Vб, Vв,  VIII а,  VIII б,  ХII а 
информационни технологии -Vа, V б, V в, IX а, IX б
класен ръководител - VIII а
 Ваня Величкова
информационни технологии -  VІ а , VІ б, VI в
VIІ а, VІІ б, VII в, VIIIа, VIIIб,  X а, X б, XIа,  XI б
информатика -  X а,  X б, XI а,  XI б
ръководител направление ИКТ
 Цена Иванова
математика - X б,  XI б, XII б

 

Методическо обединение
ПРИРОДНИ НАУКИ
 Александър Иванов

химия  и опазване на околната среда -  VII а,  VII б,  VII в, 

 VIII а , VIII б,  IX а,  IX б,  X а,  X б,  ХІ б ,  XII б 

класен ръководител - IX б

 Евгения Стойновска
  (носител на отличие
  "Златен век" - 2015г.)

физика и астрономия - VII а , VII б , VII в , VIII а , VIII б,

 IX а,  IX б,  X а,  X б,   XI а,  XI б, XII б

класен ръководител - XI б

 Д-р Иван Капурдов

биология и здравно образование - VIII а,  VIII б,  IX а,  IX б, 

X а,  X б,  ХІ б,  XII б

биология на италиански език - IX б,  X б,  ХІ б,  XII б

Димитрина Рангелова

човекът и природата -  V а, V б, V в,  VІ а,  VІ б, VI в  

биология и здравно образование -  VII а,  VII б,  VII в

класен ръководител - VII а клас

  

Методическо обединение
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
Марияна Манчева

история и цивилизации  - Vа,Vб, Vв, VIа, VIб, VIв, VII а, VII б, VІI в

философски цикъл  -  IX а,  IX б , Х а,  Х б ,  VIII а,  VIII б

 XI а , XI б,   XII а,  XII б

класен ръководител -   Vа 

 
 Илонка Цонева

география и икономика - V а, V б, V в, VI а, VI б,  VІ в, 

 VІІ а, VІІ б, VІІ в, VIII а, VIII б, IX а,  IX б,  X а,  X б

класен ръководител -   VI б 

 
Йордан Георгиев

история и цивилизации - VIIIа, VIIIб, IXа, IXб

история и цивилизация - Xа, Xб, XIа, XIб, XIIа, XIIб

 

 

Методическо обединение
ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
 Даниела Ефремова

изобразително изкуство  -  IIIб, IV а

ДТИ,технологии  - Vа, Vб,  Vв,  VIа, VIб, VI в,VІI а , VII б,VІI в  приложно изкуство - интереси

 Диана Карталска

 изобразително изкуство  -   І в, Iг,   IIа,  II б,  III а, Vа, Vб   ДТИ, технологии  - VІ а, VIIб, VІI в

изобразително изкуство - интереси

 Румяна Боева

 изобразително изкуство  -  I а,   I б,  II в,  III б, V б,  V в

ДТИ, технологии - V а, Vб, VIб, VIв, VIIа 

кукли - интереси

 Христиан Маринов

изобразително изкуство  - IVв,  Vа, Vб, Vв, VI а,  VІ б,  VІ в,  VII а, VIIб, VIIв, VIII а, VIII б, IX а, IX б 

 Светослава Асенова

 изобразително изкуство  -   I а,  I б,  I в, I г,  IІ а , IІ б , IІ в , 

III а,  III б

изобразително изкуство - интереси

 Гошо Ангелов

 изобразително изкуство  -  IV в, VI а, VI б,  VI в,VIIа, VIIб, VІI в  

ДТИ, технологии - Vв

интереси

 Йонита Балканска

керамика - интереси 

 

 

Методическо обединение
МУЗИКА
 Бистра Маринкева музика  -  I а,  I б,  I в, Iг
Мариела Костанцалиева

музика -  II б, IІ в,IIIа, IIIб, IIIв, IV б, V а, V в,  VI а, VI б,  VІ в, VІІ а, VIIб, VІІ в

пиано

 

Мария Георгиева

музика  -  I а, І б , І в, Iг, IIа, IIб,IIв, III а, IV а, IVб, IV в, 

Vб,  Vв,  VІІ а, VІІ в

пиано

Галя Хараламбиева

музика  -    IІ а, III б, III в, IV а, IV в, V а, V б,  

VIа, VI б,  VI в, VII б, VIIIа,VIIIб, IX а,  IX б

детски народен хор,  мъжки народен хор, хор на девойките

 

Методическо обединение
ХОРЕОГРАФИЯ
 Кремена Величкова   бални танци - от  III-ти  до  VII -ми 
 Десислава Стоянова

 бални танци - от  I ви до  VII-ми 

интереси - бални танци

 Иван Терзиев

  бални танци -  I-ви и  II -ри 

 интереси - бални танци

 Нина Вълчева
  народни танци - ДГ,    I а, I б,  I в, Iг клас
 Живко Желязков 

 народни танци - от  I а, I б, от II-ри до  VIII-ми

интереси - народни танци от  II-ри до  IV-ти 

 Радостина Костадинова

  народни танци - Iв, Iг,  от II-ри  до  VIII-ми 

 интереси - народни танци от  II-ри до  IV-ти 

 Стоян Гайдов  народни танци - от  I ви до  VIII-ми клас - корепетитор

 

Методическо обединение
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
 Матей Попов

  I в, Vб,  III в, IV б 

 плуване, баскетбол момичета, плуване в ДГ

 Д-р Иван Рогачев

   I а, II б, III б, VII в, IХб, XIб 

 баскетбол момчета,   баскетбол юноши

волейбол - момичета

 Ивайло Костадинов

 Іб ,IIа, IVа, XI а,  XІI a,  XII б

футбол момчета, футбол юноши, футбол ДГ

класен ръководител - ХII б 

 Таня Христова

 Vа,  V в, VI б, VII б, VIII а, X б

 тенис на маса, ски

 класен ръководител - VII б

 Ина Андонова

 Iг, III а, IV в,  VIа, VIIа,  ІX а, Xа 

волейбол юноши

класен ръководител - IX а

 

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 Николина Съзлайкова педагогически съветник
 Искра Тончева педагогически съветник
 Зоя Миткова психолог
 Симона Малинова
психолог

 Мая Кавалова

 Ангела Иванова

психолог

психолог

 

Съобщения
 • 19 ноември - празник на училището

  днес е празникът на нукк - датата, на която училището е създадено през 1976г. с постановление на министерски съвет.
  честит 42-ри рожден ден!
 • инициатива на обществения съвет

  общественият съвет на нукк предлага да си направим камбана. за подробности виж раздел "събития"
 • Родителски срещи за детската градина - първи учебен срок

  месец септември
  12.09.2018 г. /сряда/ Iа, Iб гр.
  19.09.2018 г. /сряда/ ІІб, ІІІв гр.
  20.09.2018 г. /четвъртък/ ІІа, ІІІа, ІІІб гр.

  месец ноември
  06.11.2018 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІб гр.
  07.11.2018 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІа, ІІІв гр.

  месец декември
  04.12.2018 г. /вторник/ Іа, ІІа, ІІІа, ІІІв гр.
  05.12.2018 г. /сряда/ Іб, ІІб, ІІІб гр.

  месец януари
  08.01.2019 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІб гр.
  09.01.2019 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІа, ІІІв гр.
 • график на родителските срещи за първи учебен срок


  месец октомври
  23.10.2018г. /вторник/ - 1-4 клас
  24.10.2018г. /сряда/ - 5-7 клас
  25.10.2018г. /четвъртък/ - 8-12 клас

  месец януари
  08.01.2019г. /вторник/ - 1-4 клас
  09.01.2019г. /сряда/ - 5-7 клас
  10.01.2019г. /четвъртък/ - 8-12 клас

  начален час : 16:00ч.
 • график на учебното време за 2018/2019 учебна година

  открива се на 17 септември /понеделник/
  графикът е определен със заповед № РД09-1708/29.08.2018 г.на министъра на образованието и науката, обявен в сайта на МОН
  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:
  01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна
  22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна
  05.02.2019 г. вкл. междусрочна
  30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
  05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за ХІI клас

  2. Неучебни дни
  21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
  23.05.2019 г. – втори ДЗИ

  3. Дати за провеждане на НВО за VII клас и на ДИ за СПК
  06.06.2019 г. - Държавен изпит по теория за СПК
  17.06.2019 г. - НВО по БЕЛ
  19.06.2019 г. - НВО по математика
  21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

  4. Начало на втория учебен срок
  06.02.2019 г. – I - ХІI клас

  5. Край на втория учебен срок
  15.05.2019 г. - ХІІ клас (13 учебни седмици)
  31.05.2019 г. - І - ІV клас (14 учебни седмици)
  14.06.2019 г. - V - VІ клас (16 учебни седмици)
  28.06.2019 г. - VII - ХІ клас (18 учебни седмици)
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • награда от столична община

  За учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2017/2018 година, със Заповед на кмета на Столична община, са определени колеги за получаване на Еднократна парична  награда.

  прочети повече
Галерия