УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ГЛАВА ДЕВЕТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Чл. 128. Държавните образователни изисквания за документите за системата на образованието, воденето и съхраняването на всеки отделен документ са съгласно Наредба № 8/ 11.08.2016 г. на МОН.

      Чл.129.   В детската градина задължителната документация включва:

Летописна книга;

Книга за санитарното състояние и класьор към нея се води от мед. сестра;

Дневникът за група и подготвителна група за училище се водят от учителите в съответната група;

Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група за училище;

Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина;

Сведение за организацията на дейността в детската градина /списък- образец№1/ за текущата учебна година.


Чл. 130. (1) Задължителната документация и сроковете за ней¬ното съхранение на хартиен или електронен носител в училището са:

1. книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст – 5 години;

2. сведение за организацията на дейността в комплекса за учебната година ( списък-образец № 1) – 5 години;

3. дневник за всяка паралелка – 5 години;

4. главна книга за учениците от І до VІІ клас и лични кар¬тони за учениците от VIII до ХІІ клас – постоянен;

6. протоколи от изпитите – 10 години;

7. книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоя¬телна и индивидуална форма на обучение – постоянен;

8. регистрационни книги за издадените документи: за за¬вършена степен на образование – постоянен;

9. входящ и изходящ дневник – 5 години;

10. книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към нея – 5 години;

11. книга за контролната дейност в комплекса – 5 години;

12. книга с протоколите от заседанията на педагогическия съвет – 5 години;

13. инвентарна книга и отчетни форми и счетоводни регис¬три – срок съгласно Закона за счетоводството;

14. книга за санитарното състояние – 5 години;

15. книга за регистриране на даренията – постоянен.

16. книга за жалби на разположение в деловодството на НУКК – постоянен.

(2) Документите по ал. 1 се водят по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката.

(3) В комплекса може да се води летописна книга и друга до¬кументация, свързана с дейността на комплекса.

Чл. 131. (1) Пропускът за комплекса се издава по образец,  утвърден от директора на комплекса.

(2) Личната карта, удостоверението за завършен клас, удо¬стоверението за преместване, удостоверението за завършен на¬чален етап на основно образование, свидетелството за основно образование, дипломата за средно образование, дубликатите на свидетелство за основно образование и диплома за средно обра¬зование се издават по образци, утвърдени от министъра на обра¬зованието и науката  и се заверяват от директора на комплекса.

(3) За издаване на дубликати на удостоверение за завършен клас и удостоверение за завършен начален етап на образование се ползват утвърдените от МОН образци на съответните до¬кументи, като се изписва „ДУБЛИКАТ“ и се удостоверява с под¬писа на директора и с печата на комплекса.

(4) В комплекса се водят и документи за здравословното съ¬стояние на децата и учениците съобразно изискванията, опре¬делени от министъра на здравеопазването.

(5) В занималнята се водят дневници на групите при целод¬невна организация на учебно-възпитателния процес.

 

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития