УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ГЛАВА ОСМА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ СЕДМИ

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

Чл.  126.  (1)  Управление  на  качеството  е  непрекъснат  процес  на  организационно развитие,  основан  на  анализиране,  планиране,  изпълнение  на  дейностите,  оценяване  и внасяне на подобрения в работата на учебния комплекс.

                 (2)  Анализирането,  планирането,  изпълнението  на  дейностите  и  внасянето  на подобрения в работата на комплекса се извършват при условия и по ред,  определени  с  държавния  образователен  стандарт  за  управлението  на  качеството  в институциите.

                (3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

               (4)  Самооценяването  се  извършва  при  условия  и  по  ред,  определени  с  държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането –при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.

Чл.  127.  Самооценяването  е  насочено  към  изготвяне  на  вътрешна  оценка  на  качеството  на  предоставяното  образование  чрез  дейности,  процедури  и  критерии, определени от учебния комплекс. 


 

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития