УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ГЛАВА ОСМА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ДИРЕКЦИОНЕН СЪВЕТ

 

Чл. 116. (1) Дирекционният съвет е оперативен, съвещателен и помощен орган на директора на комплекса.

              (2) В състава на дирекционния съвет са включени заместник-директорите, ръководителят на научната лаборатория, главният счетоводител, медицинското лице в комплекса, главният дежурен учител и ръководителят на транспорта.

               (3) Дирекционният съвет се свиква от директора на комплекса не по-рядко от един път месечно.

               (4) Становището на дирекционния съвет не е задължително за директора на комплекса.

 

 

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития