УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава седма

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Чл. 99. (1) Задължителната документация и сроковете за ней­ното съхранение в училището са:

1. книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст – 5 години;

2. сведение за организацията на дейността в комплекса за учебната година ( списък-образец No 1) – 5 години;

3. дневник за всяка паралелка – 5 години;

4. материална книга за взетите учебни часове – до следва­щата финансова ревизия;

5. главна книга за учениците от І до VІІ клас и лични кар­тони за учениците от VIII до ХІІ клас – постоянен;

6. протоколи от изпитите – 10 години;

7. книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоя­телна и индивидуална форма на обучение – постоянен;

8. регистрационни книги за издадените документи: за за­вършена степен на образование – постоянен;

9. входящ и изходящ дневник – 5 години;

10. книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към нея – 5 години;

11. книга за контролната дейност в комплекса – 5 години;

12. книга с протоколите от заседанията на педагогическия съвет – 5 години;

13. инвентарна книга и отчетни форми и счетоводни регис­три – срок съгласно Закона за счетоводството;

14. книга за санитарното състояние – 5 години;

15. книга за регистриране на даренията – постоянен.

(2) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 15 се водят по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката.

(3) В комплекса може да се води летописна книга и друга до­кументация, свързана с дейността на комплекса.

Чл. 100. (1) Ученическата книжка и пропускът за комплекса се издават по образец, утвърден от директора на комплекса.

(2) Личната карта, удостоверението за завършен клас, удо­стоверението за преместване, удостоверението за завършен на­чален етап на основно образование, свидетелството за основно образование, дипломата за средно образование, дубликатите на свидетелство за основно образование и диплома за средно обра­зование се издават по образци, утвърдени от министъра на обра­зованието и науката, и се заверяват от директора на комплекса.

(3) За издаване на дубликати на удостоверение за завършен клас и удостоверение за завършен начален етап на образование се ползват утвърдените от МОН образци на съответните до­кументи, като се изписва „ДУБЛИКАТ“ и се удостоверява с под­писа на директора и с печата на комплекса.

(4) В комплекса се водят и документи за здравословното съ­стояние на децата и учениците съобразно изискванията, опре­делени от министъра на здравеопазването.

(5) В занималнята се водят дневници на групите при целод­невна организация на учебно-възпитателния процес.

Чл. 101. Задължителната документация в ДГ, воденето и съхраняването на всеки отделен документ е съгласно Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката/обн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2003г. , в сила от 8.05.2003г., с всички изменения и допълнения след това/. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета:

·предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ.

·условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация.

·условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на документи.

    

Задължителната документация в детската градина включва:

    ·Летописна книга

    ·Книга за санитарното състояние и класьор към нея се води от мед. сестра

   ·Дневникът за група и подготвителна група за училище се водят от учителите в съответната група

   ·Удостоверението за преместване на дете от подготвителна група за училище

   ·Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина.

  ·Книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст е предназначена за водене на отчет на деца от задължителната училищна възраст в подготвителните групи в детските градини.

·Материалната книга за проведени учебни занимания в детската градина се води от учителите.

·Сведение за организацията на дейността в детската градина /списък- образец№1/ за текущата учебна година.

Учителите водят, попълват и съхраняват дневник на групата, досиетата на децата, материалната книга и др.документи свързани с дейността на поверената им група/деца, имущество/. Носят административна и материална отговорност за коректност на попълнените данни. Здравната документация се води и съхранява от мед. сестра.

Всеки член на колегията не може да нарушава правата на децата , да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Не се разрешава на учителите да ползват мобилен телефон по време на смяната им, при изпълнени на пряката им образователно-възпитателна работа с поверените им деца.

Допустимо е включването и ползването им само при необходимост за опазване здравето и живота им.

За опазване на здравето и живота на децата да се спазват всички изисквания за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в правилниците на НУКК, изискванията за безопасност, хигиена и противопожарна защита на МВР, Гражданска защита, РИОКОЗ и др. институции.

Чл. 102. Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхранението на задължителната документация в комплекса се определя с държавното образователно изискване за докумен­тите за системата на народната просвета и с други нормативни актове

Чл. 103. Възникналите и неуредени в този правилник въпро­си се уреждат съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

 


 

<< Финансиране и материално-
техническа база на комплекса
СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече