УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ГЛАВА СЕДМА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ПООЩРЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

 

Чл.108. (1). Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование. 

(2) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си. Отличията и наградите могат да бъдат парични и предметни.

 

 

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития