УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

ГЛАВА СЕДМА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 89. (1) Учителите, педагогът, педагогическият съветник, психолозите, заместник-директорите и директорът на учебния комплекс са педагогически специалисти.

(2) Педагогическите специалисти са лица, които изпълняват функции:

1. Свързани с обучението, възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в училище;

2. По функционирането и управлението на институцията;

(3) Изследователски, методически, диагностичен и консултативен център в осъществяването на цялостната учебно-възпитателна дейност в комплекса е научната лаборатория.

1. Педагогът, педагогическият съветник и психолозите в научната лаборатория се назначават от директора на комплекса по определен ред и изисквания към заемане на длъжностите.

2. Научната лаборатория:

- обобщава предложенията на методическите обединения и структурира ежегодно комплексния план за дейността на комплекса;

- организира изследователската, диагностична, консултативна и корекционно- възпитателна дейност в комплекса;

- осъществява подборните процедури за детската градина и I клас на комплекса;

- проучва съвременните тенденции в сферата на образованието и информира педагогическия съвет за тях;

- участва в изготвянето и разпространението на информационни продукти, учебни и методически пособия;

- отчита дейността си по комплексния план пред педагогическия съвет;

- участва с мнение при организиране на допълнително индивидуално обучение на ученици, които не са усвоили учебното съдържание;

- организира и провежда индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие за ученици;

- участва в дейности, свързани с бъдещото кариерно развитие на учениците.

 

Чл. 90. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения.

(2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за всеки вид педагогически специалист са определени в професионалния профил в Наредба № 12 от 01.09.2916 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Права и задължения

 

Чл. 91. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството им.

2. Да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в закона.

3. Да участват във формирането на политиките за развитие на училището.

4. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения.

5. Да повишават квалификацията си.

6. Да оценяват и избират учебниците и учебните помагала по учебния предмет или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

 

Чл. 92. (1) Длъжността „учител“ включва следните функции:

1. Планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните  особености и специални образователни потребности на децата и учениците, както и на възможностите за развитието им.

2. Организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата или на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и децата/учениците, така и между самите деца/ученици.

3. Оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности.

4. Сътрудничество и екипна работа с другите педагогически специалисти и взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците.

5. Контролиране и отчитане участието на децата и учениците в образователния процес и своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване.

6. Отговорност за живота и здравето на децата и учениците, с които работят както по време на образователния процес в учебен час, така и по време на организираните от тях допълнителни дейности или занимания по интереси.

7. Участие в провеждането на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити като квестори, оценители, консултанти и други.

8. Участие в оценяването и избор на подходящи учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

 

Чл. 93. (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. Да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти.

2. Да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията.

3. Да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни.

(2) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от децата и учениците, родителите, административните органи и обществеността.

(3) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(4) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(5) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в детската градина или училището в същия период.

(6) Преди включването в дейности по ал. 3 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(7) При установяване нарушение на ал. 2 и 3, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 4 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

 

Чл. 94. (1) Класните ръководители се определят с решение на педагогическия съвет и заповед на директора в началото на всяка учебна година.

 

Чл. 95. (1) Класният ръководител е длъжен:

1. Да осигурява изпълнението на решенията на педагогическия съвет и нарежданията на директора, които се отнасят до учениците от поверената му паралелка.

2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове – правилника за вътрешния ред, инструктажи, заповеди на директора и др.

3. Да осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

4. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях.

5. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.

6. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и бележника за кореспонденция.

7. Задължително да уведомява родителите след направени 3, 5, 8, 10, 13 и 15 отсъствия от страна на ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по този правилник.

8. Да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си.

9. Да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредба № 8 за информацията и документите и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски.

а. Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година,

б. Ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, име и подпис на родител/ настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика.

в. Да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредбата за информацията и документите, като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от обучението; награди от конкурси, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие; изписва учебните предмети за седмицата и деня и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис и останалите графи за попълване от тях.

г. Оформя и води личните образователни дела на учениците, като вписва резултатите от обучението на всеки ученик.

д. Води и други документи, съгласно Наредба № 8 за информацията и документите, издадени на детето/ученика.

е. Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

ж. Други данни за ученика - наложени санкции (Заповед, номер), участие в ученическия съвет, участие в проектни дейности и др.

з. Бележник за кореспонденция ( за учителите на І,ІІ и ІІІ клас)

и. Заедно с директора оформя и подписва следните документи:

 • Удостоверение за завършен клас от начален етап
 • Удостоверение за завършен начален етап
 •  Удостоверение за завършен клас
 • Свидетелство за основно образование
 • Дубликат на свидетелство за основно образование
 • Удостоверение за преместване
 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация и др.

к. Подготвя заедно с директора и други документи от Наредбата за информацията и документите.

л. Съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи на учениците в паралелката му и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа.

м. Носи отговорност за съхраняването на дневника на класа. При изгубване на дневника на класа носи отговорност. В едноседмичен срок оформя нов, като от ученическите книжки и учителските бележници, възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора.

о. Ежемесечно докладва на директора за ученици, застрашени от отпадане, за причините и извършените до момента дейности. Изпраща уведомителните писма до родителите и ги регистрира в дневника на класа.

п. Планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на ученически колектив.

р. Реализира постоянна връзка с родителите. Организира изпълнението на решенията на педагогическия съвет, училищното настоятелство, ученическия съвет и училищното ръководство.

с. На първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите с училищния правилник, учебния план на класа и други вътрешни правила.

т. Провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира според изискванията.

у. Осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая.

 

Чл. 96. (1) При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за разрешаване на конфликти:

1. Между ученици:

 • Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум.
 • При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището.

2. Между ученици и учител:

 • Запознава училищното ръководство

 

Чл. 97. (1) Класният ръководител има право:

1. Да предлага за награди и санкции учениците от поверената му паралелка.

2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до образователно-възпитателния процес в паралелката.

3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

 

Чл. 98. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности;

2. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график, утвърден от директора;

3. Да предлага за налагане на санкции:

а. На ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

б. На ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес, и учителят го е отстранил до края на учебния час.

в. На ученик, който се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес и той е отстранен от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

4. При налагане на санкция:

а. Веднага след приключването на учебния час, в който ученикът е отстранен, уведомява родителите и се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение;

б. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

в. Спазва изцяло процедурата по налагане на санкции.

 

Чл. 99. (1) Дежурството в учебния комплекс се извършва по график, изготвен и утвърден от директора в началото на всеки учебен срок. Промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на ръководството на учебния комплекс.

 

Чл. 100. (1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия, са длъжни:

1. Дежурните учители са по един за всеки от етажите.

2. Престоят на дежурните учители в училището е задължителен за деня, независимо от часовото натоварване.

3. Следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за които отговарят и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество.

4. Докладват за възникнали проблеми на директора за съдействие при необходимост.

(2) Дежурства по автобусите се извършват по график, изготвен и утвърден от директора на НУКК.

1. За всеки един маршрут се определят дежурни учители и служители, които отговарят за реда, живота и здравето на децата и учениците в автобуса.

2. Не се допуска предаването на дете или ученик на:

- родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;

- на родители на друго дете /освен когато родителите са дали писмено съгласие за това/;

- на непълнолетни братчета или сестричета;

- на родители във видимо нетрезво състояние;

- на непознати посрещачи;

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития