УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

ГЛАВА СЕДМА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 89. (1) Учителите, педагогът, педагогическият съветник, психолозите, заместник-директорите и директорът на учебния комплекс са педагогически специалисти.

(2) Педагогическите специалисти са лица, които изпълняват функции:

1. Свързани с обучението, възпитанието и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в училище;

2. По функционирането и управлението на институцията;

(3) Изследователски, методически, диагностичен и консултативен център в осъществяването на цялостната учебно-възпитателна дейност в комплекса е научната лаборатория.

1. Педагогът, педагогическият съветник и психолозите в научната лаборатория се назначават от директора на комплекса по определен ред и изисквания към заемане на длъжностите.

2. Научната лаборатория:

- обобщава предложенията на методическите обединения и структурира ежегодно комплексния план за дейността на комплекса;

- организира изследователската, диагностична, консултативна и корекционно- възпитателна дейност в комплекса;

- осъществява подборните процедури за детската градина и I клас на комплекса;

- проучва съвременните тенденции в сферата на образованието и информира педагогическия съвет за тях;

- участва в изготвянето и разпространението на информационни продукти, учебни и методически пособия;

- отчита дейността си по комплексния план пред педагогическия съвет;

- участва с мнение при организиране на допълнително индивидуално обучение на ученици, които не са усвоили учебното съдържание;

- организира и провежда индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие за ученици;

- участва в дейности, свързани с бъдещото кариерно развитие на учениците.

 

Чл. 90. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения.

(2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за всеки вид педагогически специалист са определени в професионалния профил в Наредба № 12 от 01.09.2916 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

 

Права и задължения

 

Чл. 91. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:

1. Да бъдат зачитани правата и достойнството им.

2. Да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в закона.

3. Да участват във формирането на политиките за развитие на училището.

4. Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения.

5. Да повишават квалификацията си.

6. Да оценяват и избират учебниците и учебните помагала по учебния предмет или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

 

Чл. 92. (1) Длъжността „учител“ включва следните функции:

1. Планиране на образователния процес при отчитане на възрастовите, индивидуалните  особености и специални образователни потребности на децата и учениците, както и на възможностите за развитието им.

2. Организиране и провеждане на образователния процес, използване на ефективни методи на обучение, на информационните и комуникационни технологии, създаване и поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които насърчават развитието на децата или на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и децата/учениците, така и между самите деца/ученици.

3. Оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, съобразно специфичните им потребности.

4. Сътрудничество и екипна работа с другите педагогически специалисти и взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците.

5. Контролиране и отчитане участието на децата и учениците в образователния процес и своевременно информиране на родителите за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване.

6. Отговорност за живота и здравето на децата и учениците, с които работят както по време на образователния процес в учебен час, така и по време на организираните от тях допълнителни дейности или занимания по интереси.

7. Участие в провеждането на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити като квестори, оценители, консултанти и други.

8. Участие в оценяването и избор на подходящи учебни помагала, на учебник или на учебен комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата или класа.

 

Чл. 93. (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения:

1. Да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните образователни стандарти.

2. Да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията.

3. Да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни.

(2) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от децата и учениците, родителите, административните органи и обществеността.

(3) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство.

(4) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците.

(5) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в детската градина или училището в същия период.

(6) Преди включването в дейности по ал. 3 педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им.

(7) При установяване нарушение на ал. 2 и 3, както и в случаите на неподаване на декларацията по ал. 4 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.

 

Чл. 94. (1) Класните ръководители се определят с решение на педагогическия съвет и заповед на директора в началото на всяка учебна година.

 

Чл. 95. (1) Класният ръководител е длъжен:

1. Да осигурява изпълнението на решенията на педагогическия съвет и нарежданията на директора, които се отнасят до учениците от поверената му паралелка.

2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни актове – правилника за вътрешния ред, инструктажи, заповеди на директора и др.

3. Да осъществява образователно-възпитателната дейност, ориентирана към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

4. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях.

5. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката.

6. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и бележника за кореспонденция.

7. Задължително да уведомява родителите след направени 3, 5, 8, 10, 13 и 15 отсъствия от страна на ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки по този правилник.

8. Да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си.

9. Да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в Наредба № 8 за информацията и документите и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски.

а. Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година,

б. Ученическа книжка – оформена със снимка, адрес, име и подпис на родител/ настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика.

в. Да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредбата за информацията и документите, като отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети; седмичното разписание на учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от обучението; награди от конкурси, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно развитие; изписва учебните предмети за седмицата и деня и следи за попълването на темите от учителите, отсъствията, техния подпис и останалите графи за попълване от тях.

г. Оформя и води личните образователни дела на учениците, като вписва резултатите от обучението на всеки ученик.

д. Води и други документи, съгласно Наредба № 8 за информацията и документите, издадени на детето/ученика.

е. Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

ж. Други данни за ученика - наложени санкции (Заповед, номер), участие в ученическия съвет, участие в проектни дейности и др.

з. Бележник за кореспонденция ( за учителите на І,ІІ и ІІІ клас)

и. Заедно с директора оформя и подписва следните документи:

 • Удостоверение за завършен клас от начален етап
 • Удостоверение за завършен начален етап
 •  Удостоверение за завършен клас
 • Свидетелство за основно образование
 • Дубликат на свидетелство за основно образование
 • Удостоверение за преместване
 • Диплома за завършено средно образование
 • Свидетелство за професионална квалификация и др.

к. Подготвя заедно с директора и други документи от Наредбата за информацията и документите.

л. Съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи на учениците в паралелката му и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа.

м. Носи отговорност за съхраняването на дневника на класа. При изгубване на дневника на класа носи отговорност. В едноседмичен срок оформя нов, като от ученическите книжки и учителските бележници, възстановява цялата информация и го поднася за заверка на директора.

о. Ежемесечно докладва на директора за ученици, застрашени от отпадане, за причините и извършените до момента дейности. Изпраща уведомителните писма до родителите и ги регистрира в дневника на класа.

п. Планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на ученически колектив.

р. Реализира постоянна връзка с родителите. Организира изпълнението на решенията на педагогическия съвет, училищното настоятелство, ученическия съвет и училищното ръководство.

с. На първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите с училищния правилник, учебния план на класа и други вътрешни правила.

т. Провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира според изискванията.

у. Осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая.

 

Чл. 96. (1) При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за разрешаване на конфликти:

1. Между ученици:

 • Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум.
 • При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището.

2. Между ученици и учител:

 • Запознава училищното ръководство

 

Чл. 97. (1) Класният ръководител има право:

1. Да предлага за награди и санкции учениците от поверената му паралелка.

2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се до образователно-възпитателния процес в паралелката.

3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика.

 

Чл. 98. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности;

2. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график, утвърден от директора;

3. Да предлага за налагане на санкции:

а. На ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците.

б. На ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес, и учителят го е отстранил до края на учебния час.

в. На ученик, който се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес и той е отстранен от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

4. При налагане на санкция:

а. Веднага след приключването на учебния час, в който ученикът е отстранен, уведомява родителите и се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение;

б. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

в. Спазва изцяло процедурата по налагане на санкции.

 

Чл. 99. (1) Дежурството в учебния комплекс се извършва по график, изготвен и утвърден от директора в началото на всеки учебен срок. Промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на ръководството на учебния комплекс.

 

Чл. 100. (1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия, са длъжни:

1. Дежурните учители са по един за всеки от етажите.

2. Престоят на дежурните учители в училището е задължителен за деня, независимо от часовото натоварване.

3. Следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за които отговарят и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на училищното имущество.

4. Докладват за възникнали проблеми на директора за съдействие при необходимост.

(2) Дежурства по автобусите се извършват по график, изготвен и утвърден от директора на НУКК.

1. За всеки един маршрут се определят дежурни учители и служители, които отговарят за реда, живота и здравето на децата и учениците в автобуса.

2. Не се допуска предаването на дете или ученик на:

- родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;

- на родители на друго дете /освен когато родителите са дали писмено съгласие за това/;

- на непълнолетни братчета или сестричета;

- на родители във видимо нетрезво състояние;

- на непознати посрещачи;

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
 • родителски срещи в училище - втори учебен срок


  17.03.2020г. /вторник/ – лицей
  18.03.2020г. /сряда/ - среден курс
  19.03.2020г. /четвъртък/- начален курс
 • кандидатстване за първа група на детската градина

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА
  ПЪРВА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА,
  ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.
  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
  ОТ 16 МАРТ ДО 10 АПРИЛ включително.
  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 12.30Ч.

  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 АПРИЛ 2020Г.

  за повече информация - в "прием"
 • кандидатстване за първи клас

  УВЕДОМЯВАМЕ РОДИТЕЛИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА
  ПЪРВИ КЛАС,ЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.
  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 16 МАРТ ДО 10 АПРИЛ вкл.
  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.30 ДО 12.30Ч.

  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24 АПРИЛ 2020Г.

  за повече информация - в "прием"
 • Родителски срещи за детската градина - втори учебен срок

  месец април
  07.04.2020г. /вторник/ Iа, IIа, IIIа гр.
  08.04.2020 г. /сряда/ Іб, IIб, ІІІб гр.

  месец май
  12.05.2020 г. /вторник/ Іб, ІІб, ІІІб гр.
  13.05.2020 г. /сряда/ Іа, ІІа, ІІІа гр.
 • Консултации с родители и ученици за втори учебен срок
 • училищен учебен план

 • календар на мон за 2019/2020 уч.г.

 • медицински кабинет - съобщение
 • график на изпитите до края на 2019/20 уч.г.
Събития