УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава пета

НАРУШЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ ПРАВИЛА И ТЯХНОТО САНКЦИОНИРАНЕ

 

Чл. 79. Извършените от учениците нарушения на училищни­те правила се разглеждат и наказват от Педагогическия съвет.

Чл. 80. (1) Извършените от учениците нарушения на учи­лищните правила се отразяват в ученическата книжка и в днев­ника на класа.

(2) Членовете на научната лаборатория провеждат консулта­тивна дейност с учениците, които извършват системни наруше­ния на училищните правила.

Чл. 81. (1) Право да открият процедура за разглеждане на поведение на ученик и налагане на наказание имат съответният класен ръководител и учителите, които преподават на ученика, в случай че са налице достатъчно документирани нарушения.

(2) При разглеждане на поведението на ученик учителят няма право да се позовава на извършени от него нарушения, които не са документирани.

Чл. 82. При разглеждане на поведение, когато се предвижда на­казание „предупреждение за преместване в друго училище“ и „пре­местване в друго училище“, задължително се изслушват извърши­лият нарушението ученик, неговите родители и негови съученици.

Чл. 83. (1) На учениците могат да бъдат налагани следните административно-дисциплинарни наказания:

1. забележка;

2. извършване на дейности в полза на училището в сво­бодното от учебни часове време;

3. предупреждение за преместване в друго училище;

4. преместване в друго училище;

5. отстраняване на ученика до края на учебния час.

(2) По време на учебен час, учителят може да прилага след­ните мерки за педагогическо въздействие:

1. устно предупреждение;

2. вписване на съобщение за родителите в ученическата книжка;

3. предупреждение за обсъждане поведението на ученика на педагогически съвет;

4. отстраняване на ученика до края на учебния час.

          

Чл. 84. На ученици, направили неизвинени отсъствия се при­лагат наказания, както следва:

1. при 5 неизвинени отсъствия – забележка;

2. при 10 неизвинени отсъствия – предупреждение за пре­местване в друго училище;

3. при повече от 15 неизвинени отсъствия – отстраняване чрез преместване в друго училище.

Чл. 85. (1) Наказанията по т. 1 на предходния член се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководи­тел, а по т. 2, 3 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Преди налагане на наказание по чл. 83, т. 2, 3 и 4 класният ръководител е длъжен да уведоми родителя или настойника на ученика за извършеното нарушение.

(3) Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по чл. 83 и 84, да изслуша ученика и да провери фактите и обстоя­телствата, свързани с нарушението.

(4) Наказанието по чл. 83, ал. 1 т. 3 и 4 се налага като крайна мярка при тежки нарушения. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него учител или друг уче­ник. На заседанието на педагогическия съвет може да присъства родителят или настойникът на ученика.

(5) При налагането на мярката по чл. 83, т. 4 ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнение на мярката.

(6) В заповедта на директора, издадена по реда на чл. 83, ал.1, се посочват видът на наказанието, срокът и причините.

(7) Наказанието по чл. 83 влиза в сила от началото на след­ващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на учебните занятия.

(8) Наказанията по чл. 83 се заличават с изтичане на учебната година. Наказанието по чл. 83, т. 1 и 2 може да се заличи и пред­срочно по предложение на класния ръководител и решение на педагогическия съвет.

(9) Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученичес­ката книжка и в дневника на класа.

(10) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се по­сочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(11) Заповедта може да се обжалва пред министъра на кул­турата.

Чл. 86. На учителите и другите служители на училището се на­лагат предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания.

Чл. 87. (1) Родителите на учениците, служителите и външ­ните лица следва да обезщетят причинените от нарушението имуществени и неимуществени вреди.

(2) Когато размерът на причинената имуществена вреда не може да бъде определен точно, или в случаите на неимуществени вреди, вместо обезщетение може да се налага глоба в размер до 10 % от минималната работна заплата.

(3) Обезщетението и глобите по настоящия член се налагат от директора. Същите подлежат на обжалване в едномесечен срок пред директора на комплекса.

Чл. 88. (1) Извършените нарушения на училищния ред извън учебен час се установяват с протоколи.

(2) В протоколите се отразяват: данните на извършителя, описание на причинените щети и тяхната парична равностой­ност, времето и обстоятелствата на извършеното нарушение, както и възраженията на извършителя.

(3) Протоколите за нарушенията се съставят от служебно лице, установило нарушението (главен дежурен учител, дежу­рен учител в автобуса, класен ръководител и др.).

Чл. 89. (1) Съставените протоколи по предходния член се предават на директора за издаване на заповед за наказание на нарушителя.

(2) Заповедта по предходната алинея се издава в тридневен срок и се довежда до знанието на извършителя и неговите роди­тели, ако извършителят е ученик.

(3) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана в едномесечен срок от влизането и` в сила, пред директора на комплекса. Когато извършителят е ученик, право да обжалват заповедта имат и не­говите родители.

Чл. 90. Определените в заповедта по предходния член па­рични суми за обезщетение на причинените вреди, следва да бъдат внесени в едноседмичен срок от деня на запознаването със заповедта, респективно деня на запознаване с решението по направената жалба.

Чл. 91. За извършено тежко провинение срещу личността на ученик, учител или служител на училището, изразяващо се в обида, клевета, телесна повреда или по-тежки деяния, ученикът подлежи на преместване, без да му е налагано друго наказание.

Чл. 92. За извършена кражба ученикът се премества, без да му е налагано друго наказание.

Чл. 93. За извършване на грабеж или малтретиране, съпро­водени с прилагане на физическа сила, ученикът се премества без да му е било налагано друго наказание.

Чл. 94. Учители и служители на училището, които са на­рушили трудовата дисциплина или други свои задължения, произтичащи от Кодекса на труда, настоящия Правилник или други издадени въз основа на него нормативни актове, могат да се санкционират с глоба в размер на 20 % от брутното трудово възнаграждение, полагащо се за месеца, в който е извършено нарушението.

 


 


 

<< Органи на управление
на комплекса
СЪДЪРЖАНИЕ Финансиране и материално-
техническа база на комплекса >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече