УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

ГЛАВА ПЕТА

УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

САНКЦИИ

 

Чл. 75. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. Забележка.

2. Преместване в друга паралелка на същото училище.

3. Предупреждение за преместване в друго училище.

4. Преместване в друго училище.

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение (за навършилите 16 г.).

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, без право да напуска сградата на училището.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомяват родителите.

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

(6) За неуважителни отсъствия от училище на ученик от V до ХІІ клас може да се налагат следните наказания:

 1. За 5 неуважителни отсъствия – забележка.
 2. За 10 неуважителни отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище.
 3. За 15 и повече неуважителни отсъствия – преместване в друго училище или преминаване в самостоятелна форма на обучение, ако ученикът е навършил 16 години.

(7) При проява на насилие/тормоз ученикът, според характера на провинението, подлежи на санкции съгласно действащите правила и процедури за противодействие на проявите на насилие/тормоз, както следва:

а) вписване в дневника и бележника на провинението;

б) уведомяване на родителите;

в) попълване на протокол за регистрация на насилие/тормоз;

г) докладване пред педагогическия съвет и налагане на административно наказание;  

д) уведомяване на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” на Държавна агенция за закрила на детето или на МВР.

 

Чл. 76. (1) Санкции не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за много тежки или системни нарушения по преценка на педагогическия съвет.

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

 

Чл. 77. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 75, ал.1.      Мерките по чл.75, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 75, ал.1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

 

Чл. 78. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година (14.ІХ).

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

 

Чл. 79. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по решение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 75 ,ал.3  се налага със заповед на директора.

 

Чл. 80. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал.1 от ЗПУО директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3-5 и Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се определят с Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Чл. 81. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(2) В заповедта по ал.1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на Регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред министъра на културата по чл. 259, ал.2, т.2 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал.1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Чл. 82. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в Главна книга.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) При налагане на мярката по чл. 75 , ал. 2  ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

 

Чл. 83. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  родителска среща за новоприетите деца в първа група на детската градина за 2019/20 учебна година ще се проведе на 9.09.2019г. от 16:00ч. в сградата на детската градина

  РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ученици В ПЪРВи клас ЗА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2019Г. ОТ 16:00Ч. В СГРАДАТА НА училището
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 31.05.2019г. - в навечерието на Деня на децата - златен медал за Ина Добрева от 6б клас

  от Националния конкурс за компютърна рисунка "Детство мое - реално и вълшебно"- гр. Ловеч
  Браво!

  прочети повече
 • 03.05.2019г. - бронз от Х Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“

  за Симеон  Ставрев от 6а клас с ръководител Светлана Кършибрадова.
  Поздравления!

  прочети повече
Галерия