УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

ГЛАВА ПЕТА

УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

САНКЦИИ

 

Чл. 75. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

1. Забележка.

2. Преместване в друга паралелка на същото училище.

3. Предупреждение за преместване в друго училище.

4. Преместване в друго училище.

5. Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение (за навършилите 16 г.).

(2) Училищното настоятелство може да предлага за санкциониране ученици, които нарушават приетите правила, имат непристойно и недопустимо поведение в обсега на услугите, които организира и предоставя на възпитаниците на НУКК.

(3) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, без право да напуска сградата на училището.

(4) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

(5) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомяват родителите.

(6) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение.

За ученици с по-леки провинения и/или слаби постижения в учебния процес могат да бъдат прилагани следните мерки по преценка на класния ръководител и ръководството на НУКК:
1. Да помага в работата в библиотеката
2. Да оказва помощ в училищния стол
3. Задължително посещение на консултации по съответния учебен предмет в продължение на един месец
           (7) Санкцията „предупреждение за преместване“ да се прилага за:
1. Ученици, нарушили чл. 41 от настоящия правилник, които преписват по време на писмени изпитвания, контролни и класни работи, когато нарушението е категорично доказано в момента на извършването му, независимо от източника, от който преписват – хартиен носител или мобилно устройство
2. Ученици, предоставили своите мобилни телефони на ученици от друга паралелка, с цел използването им за преписване, т.е. измама. 
3. Ученици, които проявяват вербална или физическа агресия към други ученици, учители и длъжностни лица.
4. Ученици, направили три нарушения по реда на чл. 44 (нарушаване на учебния процес по време на час, непристойно поведение в учебни часове) от настоящия правилник по един или различни учебни предмети.
5. За навършилите 16 години ученици, извършили същите провинения, указани в т.4, да има възможност да бъдат санкционирани с „преместване в самостоятелна форма на обучение“ при многократни (повече от пет) нарушения, когато останалите мерки и дейностите за превенция са нерезултативни.
           (8) За неуважителни отсъствия от училище на ученик от V до ХІІ клас може да се налагат следните наказания:
  1. За 5 неуважителни отсъствия – забележка.
  2. За 10 неуважителни отсъствия – предупреждение за преместване в друго училище.
  3. За 15 и повече неуважителни отсъствия – преместване в друго училище или преминаване в самостоятелна форма на обучение, ако ученикът е навършил 16 години.

(9) При проява на насилие/тормоз ученикът, според характера на провинението, подлежи на санкции съгласно действащите правила и процедури за противодействие на проявите на насилие/тормоз, както следва:

а) вписване в дневника и бележника на провинението;

б) уведомяване на родителите;

в) попълване на протокол за регистрация на насилие/тормоз;

г) докладване пред педагогическия съвет и налагане на административно наказание;  

д) уведомяване на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” на Държавна агенция за закрила на детето или на МВР.

Чл. 76. (1) Санкции не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

(2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за много тежки или системни нарушения по преценка на педагогическия съвет.

(3) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

 

Чл. 77. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 75, ал.1.      Мерките по чл.75, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 75, ал.1.

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

 

Чл. 78. (1) Санкциите са срочни.

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година (14.ІХ).

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

 

Чл. 79. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по решение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 75 ,ал.3  се налага със заповед на директора.

 

Чл. 80. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал.1 от ЗПУО директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3-5 и Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“.

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогическия съветник.

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се определят с Държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

 

Чл. 81. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на класния ръководител.

(2) В заповедта по ал.1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" - и на началника на Регионалното управление на образованието.

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред министъра на културата по чл. 259, ал.2, т.2 от ЗПУО.

(5) Заповедта по ал.1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Чл. 82. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в Главна книга.

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

(3) При налагане на мярката по чл. 75 , ал. 2  ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

 

Чл. 83. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка.

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития