УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

ГЛАВА ПЕТА

УЧЕНИЦИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл. 68. (1) Ученик е този, който след кандидатстване е приет и е записан в училище за обучение за завършване на клас, етап, степен.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът уведомява Общинската администрация, Регионалното управление на образованието (РУО) и органите за закрила на детето.

 

Чл. 69. (1) Децата, съответно учениците, имат следните права:

 1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 3. Да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване във факултативните учебни часове;
 4. Да получават библиотечно-информационно обслужване;
 5. Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 6. Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 7. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 8. Да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;
 9. Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за факултативните учебни часове;
 10. Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност;
 11. Да получават съдействие от комплекса и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 12. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 13. Да получават от учителите консултации - включително и учениците на самостоятелна форма на обучение;
 14. Да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
 15. Да ползват при възможност безплатно училищната материално-техническа база и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си.
 16. Да избират училището, професията и специалността, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като факултативни. Те нямат право да избират преподавател и група.
 17. Да получават стипендия по ред, определен с нормативен акт на съответните държавни институции.
 18. Да отсъстват по семейни причини до 3 (три) учебни дни през учебната година с разрешение на директора и до 7 (седем) учебни дни с разрешение на директора след решение на педагогическия съвет. За тези дни задължително предварително се входира заявление от ученика/ родителя .
 19. Учениците от подготвителните групи имат право да отсъстват по семейни причини до 10 дни за учебна година.

 

Чл. 70. (1) Учениците имат следните задължения:

 1. Да се явяват подготвени за час. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания.
 2. Да съхраняват авторитета на комплекса и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции.
 3. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие.
 4. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки.
 5. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. Не се разрешава носенето на златни накити и скъпи предмети, както в детската градина, така и в училище. Институцията не носи отговорност за съхранението им, когато са внесени незабелязано.
 6. Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него.
 7. Да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция.
 8. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището.
 9. Да спазват правилника за дейността на комплекса.
 10. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове.
 11. Да не участват в политически партии и организации до навършването на 18-годишна възраст.
 12. Да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището, да не хвърлят отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор.
 13. Да не извършват противообществени прояви.
 14. Да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време.
 15. Да спазват режима в училището.
 16. Да не влизат със храна и напитки в час.
 17. Да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час.
 18. Да се явяват в детската градина /подготвителна група/ и училище с униформа.
 19. Да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си книжки, необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално облекло.
 20. Да заемат работните си места пет минути преди началото на часа  и да се подготвят за учебния час.
 21. Да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места.
 22. Да не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурният ученик не изясни при ръководството на училището с какво ще се занимават този час.
 23. Да съхраняват и развиват училищните традиции.
 24. Да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и служителите в училище.
 25. Да не създават пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.
 26. Да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина.
 27. Да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебен час/и за децата от детската градина/.
 28. Да носят ученическата си книжка в училище и да я представят при поискване на учителя или директора.
 29. Да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет.
 30. Да не напускат училищната сграда, когато са отстранени от час.
 31. Да зачитат личното пространство на другите, като проявяват търпимост към техните нравствени, политически, идеологически и религиозни убеждения и не разкриват публично подробности от личния им живот.
 32. Да не упражняват физически, психически, социален или виртуален тормоз/насилие спрямо заобикалящите.
 33. Да не си служат с груб или нецензурен език в общуването си с другите членове на училищната общност.
 34. Да не заплашват, изнудват, обиждат, клеветят или разпространяват уронващи доброто име на другите слухове.
 35. Предварително да уведомяват лично или чрез родителите си класния ръководител за налагащи се отсъствия по уважителни причини.
 36. Да влизат във физкултурния салон само с предназначените за часа принадлежности. При неспазването на това задължение ученикът се отстранява от час с неизвинено отсъствие.
 37. Да влизат в учебните часове по танци и физическо възпитание с необходимия екип. При неспазване на това задължение учениците се отстраняват от часа с отсъствие по неуважителни причини.
 38. Да върнат използваните през учебната година безплатни учебници в обем и състояние, в каквито ги е получил. В противен случай набавя липсващия или повреден учебник за своя сметка.
 39. Да опазват личното си имущество, като не оставят без надзор своите учебници, пособия, електронни устройства.

 

Чл. 71. (1) При нанасяне на щета ученикът заплаща сума, размерът на която е равен на стойността на повреденото имущество плюс стойността на ремонта му. Сумата се заплаща до 10 (десет) дни след установяване на щетата. Ако повредата е направена умишлено, ученикът се наказва и дисциплинарно. Ако извършителят не се установи, то сумата се заплаща солидарно от всички ученици, присъствали на произшествието. Ако повредата е извършена, когато се провеждат занимания по специализирана подготовка, и извършителят не се установи, отговорност носят всички ученици, които по график имат часове в същия кабинет или зала.

Чл. 72. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование:

(2) Учениците могат да бъдат награждавани за:

1. Отличен успех.

2. Призови места от значими международни и национални конкурси.

3. Граждански прояви с висока морална стойност.

(3) Директорът на комплекса след решение на педагогическия съвет със заповед присъжда награди на децата и учениците.

(4) Награди за децата и учениците могат да бъдат:

1. Публична похвала и  изказване на благодарност пред класа и училището.

2. Писмена похвала – вписва се в дневника на класа и ученическата книжка, съобщава се пред класа.

3. Писмено обявяване - благодарност чрез писма до родителите за достойни прояви на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището.

4. Похвална грамота.

5. Предметни награди.

(5) Награди на зрелостници:

Зрелостник, показал отлични знания и значителни резултати в учебната и художественотворческата дейност, по решение на педагогическия съвет може да бъде награден с Наградата „Димитър Цонев“, като средствата се осигуряват от училищното настоятелство.

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития