УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава четвърта

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСА

 

Чл. 67. (1) Органите за управление на комплекса са: Педагогическият съвет, Училищното настоятелство и директорът на комплекса.

(2) Директорът и педагогическият съвет са висши органи на управление на комплекса. Те осигуряват управлението на учебно-възпитателната дейност, координацията, насочването и контрола на всички дейности, звена и сектори в комплекса.

(3) Дирекционният съвет е консултативен орган на директора на комплекса.

Помощник-директорите могат да формират свои консулта­тивни органи.

(4) Самостоятелните образователно-възпитателни звена (научната лаборатория и методическите обединения) и адми­нистративно-помощните сектори в структурата на комплекса (финансов, медицински, транспортен, кухненски, помощен, охрана) изпълняват определени функции в рамките на своята компетентност.

Чл. 68. (1) Директорът на комплекса се назначава от Минис­търа на културата.

(2) Директорът:

1. организира, контролира и отговаря за цялостната дей­ност;

2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предос­тавените му правомощия;

5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целе­съобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

6. разпорежда се с извънбюджетните постъпления;

7. разпределя и определя реда за ползване на материална­та база на комплекса;

8. сключва и прекратява трудови и граждански договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, съ­трудниците на научната лаборатория, служителите и ра­ботниците в комплекса по реда на Кодекса на труда;

9. обявява свободните места в бюрата по труда в 3-дневен срок от овакантяването им;

10. награждава и наказва ученици, учители, служители и работници в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета, Правилника за неговото при­лагане и настоящия правилник;

11. ръководи процеса на квалификацията на кадрите;

12. организира приемането на деца и ученици и обучени­ето и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

13. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на комплекса с държавния герб;

14. съдейства на компетентните органи за установяване на на­рушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

15. контролира и отговаря за правилното водене и съхра­няване на задължителната училищна документация;

16. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в комплекса;

17. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърж­дава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

18. осъществява непосредствено ръководство на помощ­ник-директорите и ръководителите на службите (зве­ната, секторите) в комплекса.

(3) Директорът на комплекса е председател на педагогичес­кия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(4) Директорът осъществява дейността си със заповеди и на­редби.

(5) Заповедите и наредбите на директора са задължителни за всички учители, ученици, служители и работници на комплекса.

(6) При противоречие между заповед на директора и нареж­дане на друг орган на управление в комплекса се изпълнява заповедта на директора.

(7) Административните актове на директора на комплекса могат да се отменят от министъра на културата.

Чл. 69. При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 ка­лендарни дни, той определя със заповед свой заместник от педаго­гическия персонал на комплекса.

Чл. 70. (1) Дирекционният съвет е оперативен, съвещателен помощен орган на директора на комплекса.

(2) В състава на дирекционния съвет са включени помощник-директорите, ръководителят на научната лаборатория, главният счетоводител, медицинското лице в комплекса, главният дежу­рен учител и ръководителят на транспорта.

(3) Дирекционният съвет се свиква от директора на комплек­са не по-рядко от един път месечно.

(4) Становището на дирекционния съвет не е задължително за директора на комплекса.

Чл. 71. Педагогическият съвет включва помощник-директо­рите, учителите, членовете на научната лаборатория, педагози­те и педагогическите съветници.

Чл. 72. (1). Педагогическият съвет се свиква на заседание от директора на училището най-малко веднъж на 2 месеца. Извън­редно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Съобщението за свикване на педагогическия съвет следва да бъде огласено най-малко 3 дни преди насроченото заседание и следва да съдържа дневния ред, часа и мястото на провеждане на заседанието.

(3) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при при­съствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(4) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от министъра на културата.

(5) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

(6) Педагогическият съвет се председателства по право от директора на комплекса.

(7) Педагогическият съвет:

1. приема правилника за дейността на училището;

2. приема училищния учебен план;

3. избира формите на обучение;

4. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

5. приема учебните планове за индивидуална форма на обучение;

6. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

7. обсъжда резултатите от работата на училищната би­блиотека и дава препоръки за дейността и`;

8. утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали по предложение на училищното настоятелство;

9. приема информации на ръководните органи на комплекса;

(8) Влезлите в сила решения на педагогическия съвет са задъл­жителни за всички учители, служители и ученици на комплекса.

(9) В състава на педагогическия съвет с право на съвещате­лен глас могат да участват председателят на училищното насто­ятелство и медицинското лице.

Чл. 73. (1) Помощник-директорът по административно-сто­панските въпроси осъществява ръководството и контрола върху дейността по материално-техническото осигуряване и вътрешния ред на комплекса. Той се назначава от директора на комплекса.;

(2) Помощник-директорът по административно-стопанските въпроси:

1. организира и отговаря за поддръжката и развитието на сградния фонд и вътрешното обзавеждане;

2. организира и отговаря за набавянето, експлоатацията и поддръжката на учебно-техническите средства;

3. организира и отговаря за осигуряването на учебниците и други материали, необходими за учебния процес;

4. организира и отговаря за поддържане на хигиената и вътрешния ред в сградите и парковото пространство на комплекса;

5. пряко ръководи всички сектори в комплекса, за които отговаря (медицински, транспортен, финансов, кухнен­ски, хигиенен, помощен);

6. контролира спазването на договорните отношения по обслужването и поддръжката на базата, комуникациите и техническата част от външни институции и фирми;

7. контролира организацията на транспорта;

8. контролира ползването на базата, когато тя е предоста­вена на външни лица и институции.

Чл. 74. (1) Помощник-директорите по учебната дейност се на­значават от директора на комплекса.

(2) Помощник-директорът на съответната образователна степен:

1. осъществява ръководство и контрол на всички дейности, свързани с учебно-възпитателната работа в поверената му степен (разпределeние на учителите и възпитателите, преструктуриране на учебното съдържание при необхо­димост, изготвяне на седмичното разписание, учебния план и учебните програми, сформиране на паралелките и групите за занимания по интереси и СИП, изготвянето на графиците за дежурства, организиране на посещения на уроци, работа с учебната документация и др.);

2. съдейства на членовете от научната лаборатория да осъ­ществяват диагностична, консултативна и индивидуал­на работа с деца и ученици в съотвената степен;

3. наблюдава работата на учителите и възпитателите в съ­ответната степен;

4. прави предложения пред директора на комплекса за атестация, награждаване, квалификация и наказания на педагозите от съответната степен;

5. участва с мнение при подбора на кадрите в съответната степен;

6. организира обсъждане на различни проблеми с всички или с част от учителите и възпитателите в съответната степен.

(3) Помощник-директорите могат да формират свои помощ­ни органи за управление на съответната степен.

Чл. 75. (1) Методическите обединения са професионални педагогически общности по проблемите на обучението.

(2) Методическите обединения включват всички учители по съответния учебен предмет, който преподават. Възможно е обосо­бяване на методическо обединение от учители, които преподават учебни предмети от една или сродни културно-образователни об­ласти.

(3) Методическите обединения се ръководят от председате­ли, избрани на заседание на обединението и утвърдени от педа­гогическия съвет.

(4) Методическите обединения провеждат заседания не по-рядко от един път месечно.

(5) Методическите обединения:

1. избират учебниците и учебни помагала, предложени от МОН в края на всяка учебна година за следващата учебна година;

2. определят базовото учебно съдържание за всяка година на обучение;

3. изработват при необходимост оригинални учебни пла­нове и програми, учебници и учебни пособия;

4. определят единни критерии за текущото и крайното оценяване на знанията и уменията на учениците;

5. обсъждат и утвърждават формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците;

6. ползват ефективно методическата литература, органи­зират дейности по вътрешно училищната квалифика­ция на учителите;

7. организират открити уроци и обсъждания;

8. правят предложения пред директора на комплекса за участие в квалификационни форми на регионално, на­ционално и международно ниво.

Чл. 76. (1) Научната лаборатория е изследователски, прилож­но-внедрителски, методически, диагностичен и консултативен център в осъществяването на цялостната учебно-възпитателна и научно-приложна дейност в комплекса.

(2) Психолозите, педагогическият съветник и педагозите в научната лаборатория се назначават от директора на комплекса по определен ред и изисквания към заемане на длъжностите.

(3) Дейността на научната лаборатория се ръководи от завеждащ лабораторията, който  е член на административното ръководство на комплекса.

(4) Научната лаборатория:

1. обобщава предложенията на методическите обединения и структурира ежегодно комплексния план за учебно-възпи­тателната, научно-приложната, художествено-творческа­та, спортно-туристическата и квалификационната дейност на комплекса.

2. организира изследователската, научно-приложна, диа­гностична, консултативна и корекционно-възпитателна дейност в комплекса;

3. осъществява подборните процедури за І група на дет­ската градина и І клас на училището;

4. проучва съвременните тенденции в развитието на обра­зованието и информира педагогическия съвет за тях;

5. участва с доклади и научни съобщения в семинари, конференции на училищно, регионално, национално и международно ниво;

6. участва в изготвянето и разпространението на информа­ционни продукти, учебни и методически пособия и др.;

7. отчита дейността си по комплексния план пред педаго­гическия съвет;

8. участва с мнение при организиране на допълнително индивидуално обучение на ученици от І клас, които не са усвоили учебното съдържание;

9. организира и провежда индивидуални програми за пси­хологопедагогическо въздействие на ученика;

10. участва в професионалното ориентиране на учениците.

Чл. 77. (1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на комплекса.

(2) Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) Училищното настоятелство предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни симво­ли и ритуали.

(4) Съветът на настоятелите представя информация за дей­ността си при необходимост на педагогическия съвет на ком­плекса и на Министерството на културата.

(5) Ръководството и педагогическият съвет на комплекса под­помагат дейността на училищното настоятелство.

(6) Като самостоятелно юридическо лице (сдружение с не­стопанска цел) училищното настоятелство има право:

1. да организира наемането и заплащането на училищния транспорт;

2. да осигурява заплащането на храната на учениците;

3. да съдейства за организиране на допълнителни учебни и спортни дейности срещу заплащане;

4. да организира заплащането на допълнителни услуги като: транспорт, охрана, медицински дейности.

(7) Размерът на таксите, събирани в училищното настоятелство, се определя със заповед на председателя за всяка учебна година. В случаи, когато родителите не заплащат таксите за допълнителните услуги в определените срокове, Училищното настоятелство предлага на педагогическия съвет съответните мерки за санкциониране.

Чл. 78. (1) Учениците могат да създават свои органи и орга­низации, които да участват в дейността на комплекса.

(2) Председателят на ученическия съвет в началото на всяка учебна година представя състава на ученическия съвет на засе­дание на педагогическия съвет в комплекса.

(3) Членовете на ученическия съвет при необходимост могат да вземат участие в заседания на педагогическия съвет.

(4) Ученическият съвет има право да организира културни дейности и мероприятия в учебно и извънучебно време (посе­щения на театри, музеи, организиране на изложби, конкурси, състезания, тържества и др.).

(5) Ученическият съвет има право да провежда срещи и съ­вместни дейности с представители на ученически  съвети на други учебни заведения.

 


 

<< Права и задължения
Родители
СЪДЪРЖАНИЕ Нарушения на училищните правила
и тяхното санкциониране >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече