УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДЕЛ ОСМИ

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ

 

Чл. 67. При завършване на всеки клас или степен на обу¬чение учениците получават удостоверяващ документ, съгласно държавните стандарти:

(1) На децата от подготвителната група в детската градина се издава удостоверение за завършена подготвителна година.

(2) На учениците, завършили І клас, училището издава удо¬стоверение.

(3) Завършването на ІІ и ІІІ клас се удостоверява чрез удостоверение за завършен клас.

(4) На учениците, завършили ІV клас, училището издава удо¬стоверение за завършен начален етап на основното образование.

(5) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основ¬ното образование се удостоверява с удостоверение за завършен клас.

(6) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит за постъпване от VІ, VІІ и VІІІ клас в специализирани и общообразователни учили¬ща, както и по тяхно желание.

(7) На учениците, завършили VІІ клас, училището издава свидетелство за основно образование.

(8) Учениците, завършили ХІІ клас, полагат държавни зре¬лостни изпити съгласно нормативните документи на МОН и двустранната спогодба с Република Италия.

(9) Полагането на италиански матури е задължително, съгласно Приложение №2 от Споразумението с Република Италия.

 

 

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития