УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДЕЛ ВТОРИ

УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

 

Чл.24. (1)  НУКК с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия осигурява общообразователна, разширена, профилирана, допълнителна и специализирана подготовка.

           (2)   Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми.


Чл.25. (1) Право на училището е да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети./чл.76, ал.5 от ЗПУО/.

                (2) Учебните предмети по ал.1 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.


Чл.26. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности:

1. Компетентности в областта на българския език

2. Умения за общуване на чужди езици

3. Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4. Дигитална компетентност

5. Умения за учене

6. Социални и граждански компетентности

7. Инициативност и предприемчивост

8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Чл.27.  (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности на общообразователната подготовка.

             (2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети по чл.77, ал.2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както и на учебни предмети по чл.76, ал.5. /ЗПУО/.


Чл.28. (1) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в НУКК, се определят с типовия учебен план в зависимост от интересите на учениците за всеки клас и възможностите на училището.


Чл.29. (1) Профилираната подготовка обхваща компетентности в изучаваните профили в училището, определени с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.

                 (2) Профилите в НУКК с лицей за изучаване на италиански език и култура са два: хуманитарни науки и природни науки.

                Профилиращи предмети:

                 1.за профил хуманитарни науки:

                 Първи профилиращ предмет – български език и литература

                 Втори профилиращ предмет – история и цивилизация

                 Трети профилиращ предмет –  италиански език

                 2. за профил природни науки:

                 Първи профилиращ предмет – биология и здравно образование

                 Втори профилиращ предмет – химия и опазване на околната среда

                 Трети профилиращ предмет – италиански език

                 

                (3) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния профил.

                (4) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. Модулът е самостоятелно обособена част от съответния профилиращ учебен предмет.

                (5) Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.

                (6) Въз основа на държавния образователен стандарт за профилираната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми за задължителните модули.

                (7) Чрез избираемите модули се придобиват компетентности, определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

                (8) Целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка, както и условията за определяне на профилиращите предмети, се уреждат с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка.

Чл.30.   (1) Допълнителната подготовка в НУКК обхваща компетентностите, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

                  (2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка в училището, се предлагат от класните ръководители в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището и се определят с училищните учебни планове.

                (3) Съдържанието на допълнителната подготовка се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

                

Чл.31. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.

(2) Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва:

1. раздел А – задължителни учебни часове

2. раздел Б – избираеми учебни часове

3. раздел В – факултативни учебни часове


Чл.32.  (1) НУКК въз основа на рамковия учебен план  и типовия учебен план, утвърден от Министъра на културата и Министъра на образованието, разработва училищен учебен план за всяка учебна година.

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

(3) Училищният учебен план се приема от Педагогическия съвет, съгласува се с Обществения съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

 

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития