УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКА ГРАДИНА

 

Чл.21.    (1)  Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
               (2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни.
               (3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни.
               (4) Учебният ден включва основните и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето.
               (5) Организацията на учебния ден за всяка възрастова група се изготвя от учителите на  съответната група и се утвърждава със заповед на директора на НУКК.
               (6) Допуска се изменение на организацията на учебния ден по преценка на учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.
               (7) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца на възраст от три годишна възраст до постъпването им в първи клас.
               1. При постъпване на децата в детската градина родителят е длъжен  да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето.
               2. Децата от детската градина се отписват:
               - по желание на родителите с молба до директора на НУКК;
               - при направени отсъствия над 30 работни дни в периода 15.09. - 30.05. на всяка учебна година без писмено уведомление или медицинско свидетелство;
               - в случаите, когато учителите на групите не са уведомени своевременно от родителя за отсъствието на детето, то се води присъстващо и заплаща съответния храноден;
               3. При постъпването на дете в детската градина учителите създават индивидуално портфолио.
               4. Портфолиото включва:
               - информация за детското развитие;
               - материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето;
               - сведения за резултатите от периодичните антропометрични измервания;
               - снимки;
               - други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето.  
(8)    В детската градина се сформират сборни групи в следните случаи:
1. Намаляване на броя на децата в групата под 12.
2. За периода на регламентираните със заповед на министъра на образованието ваканции за съответната учебна година.
(9) Сутрешният прием на децата в ДГ започва в 8.00 ч. и продължава до 8.30 ч. Прием на дете след 8.30 ч. се допуска по уважителни причини само след предварителна заявка на родителите, направена предния ден.
(10)  При системни зъкъснения за сутрешния прием детето се отстранява за деня от ДГ.
(11)  Изпращането на децата и отпътуването им с автобуси по маршрути, определени със заповед на директора, става в 17.00 ч.
(12)  В детската градина е забранено внасянето и ползването на:
1. Предмети, които може да са заплаха за живота и здравето на самото дете, както и на останалите деца в групата.
2. Мобилни телефони и устройства.
3. Златни накити или други скъпи вещи, за чието съхранение ДГ не носи отговорност, включително и ако са внесени незабелязано.
 (13) Забранено е влизането на родители в ДГ без предварителна договорка с длъжностно лице или учител.  
 
 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития