УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава трета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел II.

УЧЕНИЦИ

Чл. 62. Ученикът има право да:

1. получава добро образование с поддържане на високи изисквания към равнището на учебно-възпитателния процес и усвояване постиженията на световната кул­тура и ценностите на гражданското общество;

2. има сигурност по отношение на неговата личност и собственост;

3. защитава демократичните права и свободи, да отстоява собствена позиция, без това да засяга правата на остана­лите;

4. се отнасят към него с достойнство и уважение;

5. изказва мнения и предложения пред ръководството на комплекса по отношение на организацията и основните видове дейности;

6. получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение;

7. избира предметите и дейностите, предвидени в учеб­ния план, като избираеми;

8. се обучава по индивидуален учебен план и учебна про­грама при заявено от него желание, след приемане на решение от педагогическия съвет и утвърждаване от директора;

9. се явява еднократно на не повече от 3 изпита за промя­на на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование;

10. се явява при необходимост на три поправителни се­сии;

11. бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;

12. избира профила на обучение в гимназиалната степен;

13. участва по свой избор в организираните от комплекса извънкласни и извънучилищни дейности;

14. получава от учителите и сътрудниците на научната лаборатория информация и консултации по професи­оналното му ориентиране и развитие;

15. получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

16. получава индивидуална помощ от учителите съобраз­но специфичните си потребности;

17. бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

18. бъде защитен от училището и от Министерството на културата при накърняване на личното му достойн­ство и нарушаване на човешките му права;

19. получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет;

20. участва в работата на педагогическия съвет при об­съждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици;

21. ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на комплекса;

22. да участва, включително с присъствие на родител, при решаване на въпроси,засягащи негови права и интереси.

 

Чл. 63. Ученикът е длъжен да:

1. изпълнява задълженията си, определени с този пра­вилник;

2. съхранява авторитета на училището и развива училищ­ните традиции;

3. носи личната си карта и пропуска си в комплекса и из­вън него;

4. опазва имуществото на комплекса;

5. съхранява получените от него безплатни учебници;

6. се подготвя системно за учебните часове според изиск­ванията на съответния учител;

7. възстанови със собствен труд или да възмезди парич­но причинените от него щети;

8. спазва правилата за добро възпитание по всяко време;

9. поддържа приличен външен вид и лична хигиена и носи редовно ученическата униформа;

10. посещава училище с прибрани коси и без грим;

11. се явява в подходящо облекло в часовете по физическо възпитание и спорт, хореография;

12. има прилично поведение в училищните автобуси.

 

Чл. 64. Ученикът няма право да:

1.отсъства от учебни занятия без уважителни причини, удостоверени с медицински бележки или молби от родителите;

2. пуши, да употребява алкохол, наркотици, да внася или използва оръжие;

3. участва в политически партии и организации до на­вършване на пълнолетие;

4. подлага на физическа грубост или да малтретира други ученици;

5. накърнява с поведението си авторитета и достойн­ството на учителя;

6. създава пречки на учителя при и по повод изпълне­ние на служебните му задължения;

7. използва вулгарен език;

8. внася забранени или противозаконни материали на територията на училището;

9. взема предмети от имуществото на училището или от имуществото на други лица;

10. да използва мобилен телефон и електронни устройства по време на час и/или възпрепятствайки  учебния про­цес.

11. да не напуска самоволно района на училището.

 


 

<< Права и задължения:
Педагози
СЪДЪРЖАНИЕ Права и задължения:
Родители >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече