УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава трета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I.

ПЕДАГОЗИ

 

Чл. 50. Педагози в комплекса са учителите, членовете на науч­ната лаборатория, ръководителите на заниманията по интереси.

Чл. 51. Учителят в училището организира и провежда обра­зователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пъл­ноценното им интегриране в училищната и социалната среда.

Чл. 52. Ръководителите на заниманията по интереси в основ­ната степен и на СИП в гимназиалната степен организират обу­чението и развитието на специфични интереси и потребности на учениците в различните области на науката, изкуствата, тех­никата и спорта.

Чл. 53. Учителите по предметите от профилираната подго­товка осигуряват усвояването на знания и умения на по-високо равнище по група учебни предмети от културно-образовател­ните области. Профилираната подготовка започва от ІХ клас и продължава до ХІІ клас, но съгласно училищния учебен план.

Чл. 54. Членовете на научната лаборатория осъществяват диа­гностична, изследователска, консултативна и приложно-внедри­телска дейност в учебно-възпитателния процес на комплекса.

Чл. 55. Условията и редът за заемането на длъжностите по чл. 48, 49, 50, 51, 52 се определят от държавните образователни изисквания за заемане на длъжността.

Чл. 56. Административният и помощният персонал на ком­плекса оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

Чл. 57. (1) Задълженията и заетостта на всички членове на трудовия колектив се определя в длъжностните характеристики за съответното място и индивидуалния трудов договор.

(2) Длъжностните характеристики се утвърждават от дирек­тора на комплекса.

Чл. 58. При постъпване на работа „Човешки ресурси “ задължи­телно запознава всички членове на трудовия колектив с Пра­вилника за безопасни условия на труд, утвърден за съответния сектор в комплекса.

Чл. 59. Педагогът има право да:

1. членува в професионални организациии и да взема участие в работата на училищните, регионалните и националните им органи;

2. дава мнения и да прави предложения по дейността на комплекса до административното ръководство;

3. получава информация за възможностите за повишава­не на професионалната си квалификация от админис­тративното ръководство, от регионалния инспекторат, от Министерството на културата и от Министерството на образованието и науката;

4. избира учебници и помагала след оценка за тяхното практическо прилагане по съответния учебен предмет от съответната образователна степен или етап;

5. разработва самостоятелно или в избран от него колек­тив учебни планове, програми, учебници, помагала и др.;

6. работи въз основа на установения ред по оригинални учебни програми, помагала и пособия;

7. провежда по установения ред научно-теоретична и експериментаторска дейност;

8. участва по установения ред в органите на управление на комплекса;

9. усъвършенства професионалната си квалификация и повишава степента си на образование;

10. ползва равноправно всички съществуващи облекчения и права за творческа дейност, както и общи социални придобивки.

11. работи във възможно най-добри материални битови условия.

Чл. 60. Педагогът е длъжен да:

1. изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове в системата на народна­та просвета и в длъжностната характеристика;

2. изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на обра­зованието;

3. изпълнява решенията на педагогическия съвет, както и препоръките на контролните органи на Министер­ството на културата и на Министерството на образова­нието, младежта и науката;

4. опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дей­ности, организирани от него и от комплекса;

5. повишава професионалната си квалификация;

6. работи за пълноценното интелектуално, емоционално и физическо развитие на учениците, за повишаване на тяхната обща и специална култура, както и за опти­малното им социализиране;

7. поддържа контакт с родителите на учениците, с които работи;

8. спазва стриктно разписанието на учебните часове и реализира учебните програми по предмета, който пре­подава;

9. уведомява предварително административното ръко­водство в случай на невъзможност да изпълни някое от своите задължения;

10. опазва поверената му материална база и учебно-тех­нически средства;

11. участва редовно в работата на методическото обеди­нение и педагогическия съвет;

12. участва в дежурствата на училищните автобуси, както и в други видове дежурства в комплекса;

13. да уведоми родителя или настойника на ученика и ди­рекция „Социално подпомагане“ по местоживеенето му за извършено от ученика нарушение преди налага­не на наказанията „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма на обучение в само­стоятелна“ – за ученици, навършили 16 години;

14. организира ученически отдих и туризъм в страната и чужбина при стриктното спазване на изискванията на Наредба No 2 от 24.04.1997 г. на МОН и допълнения-та към тази наредба от 30.06.1998 г., 25.01.2005 г. и 21.03.2006 г. за организиране н провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

Чл. 61. (1) Педагогът няма право да:

1. нарушава правата на учениците, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях;

2. извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в комплекса;

3. да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси (чл. 129, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона на народната про­света);

4. ползва мобилен телефон по време на учебните часове;

5. налага политически, идеологически и религиозни доктри­ни на учениците.

(2) Педагози и други лица, които участват при изготвянето на материалите за приемните процедури за детската градина и първи клас на комплекса или при изготвяне на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити в комплекса, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на деца и ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на приемни или държавни зрелостни изпити в комплекса.

 


 

<< Вътрешен ред СЪДЪРЖАНИЕ Права и задължения:
Ученици >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече