УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава втора

ПРАВИЛА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКС

Раздел V.

ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл. 39. Графикът на учебните занятия, както и пропускател­ният режим в сградата на училището, се определят със заповед на директора.

Чл. 40. (1) Директорът на комплекса определя със заповед гла­вен дежурен учител за всяка седмица.

(2) Всички лица, които влизат в сградата на училището, са длъж­ни при поискване от охраната или дежурния учител да удостоверя­ват самоличността си със заверен пропуск или друг документ. При отказ да удостоверят самоличността си, същите не се допускат в сградата на училището, а дежурният учител търси съдействието на охраната.

(3) Забранява се тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици, участието в хазартни игри на територията на учили­щето.

(4) Забранява се внасянето на хладни и огнестрелни оръжия, които биха застрашили живота и здравето на членовете на учи­лищната общност;

(5) Забранява се внасянето на храна от заведения за хранене извън учебния комплекс

(6) На педагозите се забранява пушенето в присъствие на ученици;

(7) Забранява се внасянето в учебния комплекс на електронни игри и устройства

Чл. 41. Всички лица, намиращи се на територията на учили­щето, са длъжни:

1. да пазят тишина до помещенията, в които се провеж­дат учебни занятия;

2. да опазват имуществото на училището;

3. да изпълняват разпорежданията на дежурните учители;

4. да не замърсяват помещенията и територията на учили­щето;

5. да не извършват действия, накърняващи здравето, честта и достойнството на други лица.

Чл. 42. (1) Учителите носят отговорност за поверения им клас или група по време на учебните занятия

(2) В началото на учебната година и след всяка ваканция класни­те ръководители провеждат инструктаж с учениците за безопасни условия на труд.

Чл. 43. (1) Влизането в специализираните кабинети става само в присъствие на съответния учител.

(2) Задължително е учителите, които водят учебен процес в спе­циализираните кабинети, да провеждат инструктаж с учениците за безопасни условия на труд преди провеждането на всеки час.

(3) Ученици, които повреждат имуществото на училището, са материално отговорни за всички причинени щети и подлежат на дисциплинарни наказания, ако вредата е умишлена. Родите­лите им са длъжни да възстановят щетите.

Чл. 44. (1) Всеки клас определя ежеседмично дежурни уче­ници.

(2) Дежурните ученици:

1. подготвят класната стая за учебни занятия;

2. съобщават на учителя отсъстващите за часа ученици;

3. съобщават на главния дежурен учител констатираните щети на материалната база, както и обстоятелствата по тяхното извършване;

4. в края на учебния ден оставят класната стая в добър вид.

Чл. 45. Забранява се неупълномощеното вземане на собстве­ност на училището или на имуществото на друго лице.

Чл. 46. Ученици, които си служат с измама, подлежат на дис­циплинарни наказания.

Чл. 47. Основание за дисциплинарно наказание е и вулгарният или заплашителен език на територията на училището.

Чл. 48. Педагогическият съвет по предложение на Училищ­ното настоятелство взема решение за въвеждане на униформи във всички степени на комплекса със следните елементи:

 

За подготвителна група на Детската градина:

-          за момичета – сукман и бяла риза;

-          за момчета – елек, бяла риза и тъмносин панталон;

Емблемата на НУКК се слага на елека и сукмана.
 

За учениците от начален курс (І - ІV клас):

-          за момичета –  бяла риза, бяла блуза без щампи, бяло поло;

                                тъмносиня блуза, тъмносиньо поло или пуловер;

                                червена блуза червено поло или пуловер;

                             - карирана пола, кариран панталон;

-          за момчета – бяла риза, бяла блуза без щампи, бяло поло;

                              тъмносиньо поло или пуловер;

-          тъмносиньо сако, тъмносин панталон;

 

За учениците от среден курс (V - VІІ  клас):

-          за момичета –  бяла риза, бяла блуза, поло, синьо сако, карирана пола,

                            тъмносин или черен панталон;                              

-          за момчета – бяла риза, поло, тъмно – червено сако, тъмносин панталон;

   

За учениците от горен курс (VIII -  ХІІ клас):

-          за момичета –  бяла риза, бяла блуза, бяло поло, синьо сако, карирана пола;

                                 тъмносин или черен панталон;                              

-          за момчета – бяла риза, блуза поло,  тъмносиньо сако,
                                             тъмносин или черен панталон.

 

 След решение на Педагогическия съвет и Училищното настоя­телство въвеждането на униформи става задължително. Ученици, които не изпълняват това решение, се наказват в съответствие с чл.62 (8) от този правилник.

Чл. 49. Непристойното поведение (постоянно нарушаване на дисциплината в час, неприлично поведение в други режимни моменти и училищните автобуси, преписването по време на самостоятелна работа – тест, контролно и др.) подлежи на дис­циплинарно наказание.

 


 

<< Форми за проверка и оценка СЪДЪРЖАНИЕ Права и задължения:
Педагози  >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече