УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава втора

ПРАВИЛА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКС

Раздел ІII.

УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

Чл. 30. Училищното обучение се организира в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и Наредба No 10 от 19 юни 2014г. на Министерството на здравеопазването.

Чл. 31. (1) Организацията на учебния процес е целодневна . 

  (2) Във връзка със създаването на оптимални условия за целодневно обучение в НУКК се организира занималня за учениците от І - V клас. В посочените часове учениците се занимават със спорт, изкуства и чужди езици.

(3) Седмичното разписание на учебните занятия се съоб­разява с психофизическите особености и възможностите на учениците. То се разработва в съответствие с изискванията на Наредба No 10 на Министерството на здравеопазването и се утвърждава от директора на комплекса не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

(4) В комисията за изготвянето на седмичното разписание задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет на комплекса.

(5) Не се допуска:

1. учебен ден с повече от 6 учебни часа за учениците от V до VІІІ клас включително;

2. повече от 5 предмета с висока степен на трудност в рамките на един учебен ден;

3. учебен ден с повече от 5 учебни часа за учениците от началния етап на основната степен на образование.

Чл. 32. При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, задължи­телно се осигурява почивка след всеки учебен час.

Чл. 33. През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна, великденска и лятна ваканция.

Чл. 34. Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Чл. 35. (1) Продължителността на учебния час е:

1. 35 минути в І и ІІ клас;

2. 40 минути – в ІІІ-VІІІ клас;

3. 80 минути т.нар. сдвоени часове – в ІХ–ХІІ клас.

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 минути и не повече от 30 минути.

Чл.36. Освен установените с постановления на МС официални празници, допълнително като такъв се утвърждава и 19 ноември – празникът на учебния комплекс.

 


 

<< Организационни форми СЪДЪРЖАНИЕ Форми за проверка и оценка >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече