УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава втора

ПРАВИЛА НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКС

Раздел І.

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

 

Чл. 10. Детската градина е целодневна и работното време, както и ваканциите са съобразени с тези на НУКК.

     Детската градина работи непрекъснато от понеделник до петък. Децата се приемат сутрин до 8.30ч., а следобяд отпътуват в 17.00ч. По обективни причини заявени в писмен вид до директора и със знанието на учителите в групата родителите могат да доведат детето си след този час. Родителите, които взимат децата си от ДГ, трябва да сторят това до 17.00ч.

  Учителите приемат и предават деца единствено от и на родителите. Не се допуска предаване на децата на по-големи братя, сестри, роднини и познати, освен при наличие на писмена молба от съответния родител, оформена като декларация с всички данни на родителя и на този, който ще вземе детето.

  При проблеми в семейството - промяна на семейното положение/развод,последващ брак или друго/ родителите в писмен вид уведомяват директора и учителите на своето дете. Уведомителното писмо трябва да се придружава от  документи, за да се удостовери кой от родителите има право да взима детето от ДГ.

Децата се допускат в ДГ в добро здравословно състояние. Абсолютно забранено е внасянето на лекарства в групите и предаването им на учителите.

  Посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване на родителите/настойниците в рамките на 30 работни дни от 15септември на текущата година  до 30 юни на следващата година. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

   След завръщането на детето родителите представят медицинска бележка с диагноза за заболяването и заключение на личния лекар, че детето е здраво и може да посещава детското заведение.

  С оглед спазването изискванията на РИОКОЗ и МВР не се допуска влизане на родители и външни лица в помещенията на ДГ. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи, съвместни празници, за които към родителите се отправя покана от ръководството и учителите.

Децата от ДГ се отписват:

·         По желание на родителите с молба до директора на НУКК.

·         При направени отсъствия над 30 работни дни в периода 15.09.-30.06. на всяка учебна година.

·         При постъпване в първи клас или преместване в друго детско заведение.

·         При системни  нарушения, визирани в настоящия правилник за дейността на Учебния комплекс.

·         При отсъствия на детето над 30 работни дни без писмено уведомление или медицинско свидетелство.

   

   Молбите за отсъствия до 30 дни се подават при помощник директора на НУКК, отговарящ за ДГ, два дни преди посочения срок.

В случаите, когато учителите на групите не са уведомени своевременно от родителя за отсъствието на неговото дете, то се води присъстващо и заплаща съответния храноден.

Допълнителните занимания: английски език, логопед, пиано, футбол и други не са задължителни и децата се записват по желание на родителите, които подават заявление до пом. директора на ДГ.

Избраните занимания се заплащат допълнително според вида и броя на посетените от детето часове.

Преподавателите по програмата на детската градина, свързана с допълнителните педагогически услуги, пожелани от родителите срещу заплащане строго спазват седмичното разписание и правилниците за дейността , вътрешния ред и безопасни условия за възпитание, обучение и труд в ДГ. Те както и останалите учители, отговарят за опазване живота и здравето на поверениете им деца в групата по време на заниманията с тях, приемането от и изпращането им в съответната група.

Детският отдих и туризъм се организират и провеждат от детската градина въз основа на договор, сключен между директора на НУКК и лице, което има право да предоставя съответните услуги, съгласно Наредба№2 от 24.04.1997г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от Министъра на образованието, науката и технологиите/обн., ДВ, бр. 43 от 30.05.1997г. с всички последващи изменения и допълнения след това/.

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Семейния кодекс.

Родителите са първи помощници на учителите в осигуряване на условията за развитие и възпитание на децата в детската градина. Те оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа в нея.

Родителите се задължават да заплаща таксата в уречените срокове.

Родителите са длъжни да посещават родитело-учителските срещи.

Родителите са длъжни активно да участват при избора на родителски комитети по групи.

При желание родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата база. Това желание се изявява в писмен вид на първата за учебната година учитело-родителска среща. На тази среща се избира и родителски комитет.

Родителите правят предложения пред родителския комитет и училищното настоятелство за подобряване на възпитателно-образователната работа и взаимодействието с обществени и други не правителствени организации.

Родителите се задължават да поддържат редовен контакт с учителите.

Родителите нямат право да накърняват с поведението си авторитета и достойнството на директор, учител и обслужващ персонал, най-вече в присъствието на детето си, както и пред други родители.

Родителите на децата от ДГ са длъжни да поддържат приличен вид и лична хигиена на децата си, както и да спазват изискването за носене на униформа в подготвителна група.

Родителите не допускат внасяне на опасни предмети, скъпи играчки, мобилни телефони, пари, дъвки, бонбони, лекарства и др., с които децата могат да наранят себе си или други деца, да предизвикат алергия или отравяне. Абсолютно забранено е внасянето на лекарства в групите и предаването им на учителите.

Чл. 11. (1) Учебните часове започват и завършват съгласно разписанието на учебните занятия.

(2) При необходимост, разписанието се актуализира на ба­зата на информация за отсъстващи учители и компенсиране на пропуснати часове.

Чл. 12. (1) Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважи­телни причини се удостоверява с медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който членува, или с уведомително писмо от родителя или настойника.

(2) Медицинските бележки са с амбулаторен номер и се заверяват от личния лекар или стоматолог и от медицинското лице в комплекса.

Чл. 13. При наличие на уважителни причини учителят може да освободи ученик от присъствие в учебен час.

Чл. 14. С писмена молба от родителите класният ръководи­тел може да освободи ученик от посещение на учебни занятия по лични причини за срок от 3 учебни дни в годината, а дирек­торът – за 7 учебни дни в годината.

Чл. 15. (1) Неприсъствието в учебен час без уважителни причи­ни се отбелязва в дневника на класа с неизвинено отсъствие.

(2) Закъснението до 15 минути без уважителни причини се отбелязва с 1/3 отсъствие.

(3) Закъсненията до 15 минути за 3 учебни часа без уважител­ни причини се считат за 1 учебен час неизвинено отсъствие.

(4) За направените отсъствия ученикът представя на класния ръководител оправ­дателен документ за извиняване на отсъствията не по-късно от три дни след приключването на болничния лист. След изтичане на този срок отсъствията се считат за неизвинени.

Чл. 16. За допуснатите отсъствия по чл. 11 и чл. 14, ал. 1 класният ръководител своевременно писмено уведомява роди­теля или настойника на ученика.

Чл. 17. Класният ръководител ежеседмично оформя и нанася извинените и неизвинените отсъствия в дневника на класа.

Чл. 18. (1) За проверка и оценка на знанията и уменията на учениците се провеждат различни видове проверки, съгласно Наредба No 3 за системата на оценяване на МОН.

(2) За осъществяване на задълженията по преходната алинея могат да се провеждат не повече от 1 писмена контролна работа на ден в класа и не повече от 2 писмени контролни работи в 1 учебна седмица в един клас.

(3) Класна работа се провежда по:

1. български език и литература, математика и чужди езици – в прогимназиалния етап;

2. чужди езици, български език и литература и математика – в VІІІ клас;

3. български език и литература, чужди езици и математика – в гимназиалния етап.

(4) Графикът по предходната алинея се изготвя по предло­жение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на комплекса в началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в комплекса. Планираните класни работи се вписват от учителите и в дневниците на съот­ветните класове.

Чл. 19. (1) Текущите, срочните, годишните и други оценки, посещаемостта и поведението на учениците се отразяват в уче­ническата книжка и в дневника на класа.

(2) Зададените домашни работи се отразяват в дневника на класа.

Чл. 20. (1) Оценяването на знанията и уменията на учениците се извършва с количествени оценки по шестобалната система.

(2) В І клас учениците се оценяват с обща годишна оценка.

(3) Учениците от І-ви клас не повтарят класа, освен по пре­поръка на лекарско-консултативна комисия и писмено заявено желание на родителите (настойниците).

(4) Във ІІ–ІV клас се поставят само годишни оценки по пред­мети, определени в учебния план. Общ успех не се изчислява.

(5) В V–ХІІ клас се поставят срочни и годишни оценки, както и оценки за завършена степен на образование, съгласно изисква­нията за оценяване постиженията на учениците. В сви­детелството за завършено основно образование и в дипломата за завършено средно образование се изчислява общият успех.

(6) Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.

(7) По учебен предмет, изучаван в ЗИП и СИП, се оформят самостоятелни срочни и годишни оценки.

(8) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет „Физичес­ко възпитание и спорт“ за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за време, което не позволява поставя­не на минималния задължителен брой текущи оценки, определен в Наредба No 3 на МОH за системата за оценяване.

(9) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет „Физи­ческо възпитание и спорт“ за ученици, освободени по здравос­ловни причини от изучаването му през двата учебни срока.

(10) Годишната оценка по учебния предмет „Физическо въз­питание и спорт“ за ученици, освободени по здравословни при­чини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оцен­ка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

(11) Годишната оценка на ученик, който се е обучавал в чужда държава, в която не се оформят срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, при­знати в легализираните от МОН документи на ученика, и/или на оценките по съответния учебен предмет, получени в НУКК.

Чл. 21. (1) Учениците от VІІІ клас на лицея полагат годишен пис­мен и устен изпит по италиански език за преминаване в ІХ клас.

Чл. 22. Минималният задължителен брой оценки за всеки учебен срок е:

1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове седмично – 2 оценки от устни изпитвания и 3 оценки от писмени и/или прак­тически изпитвания;

2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично – 2 оценки от устни из­питвания и 2 оценки от писмени и/или практически изпитвания;

3. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично – 2 оценки от устни из­питвания и 1 оценка от писмено или практическо из­питване;

4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично – 1 оценка от устно из­питване и 1 оценка от писмено или практическо из­питване;

5. за учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ – 3 оценки от практически изпитвания.

Чл. 23. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъ­ствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището, по предложение на педагогическия съвет, определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завърш­ване на учебния срок и/ или учебната година.

(2) Учителите по отделните учебни дисциплини контролират броя на отсъствията на учениците по предмета си и уведомяват своевременно педагогическия съвет при невъзможност да бъде оформена срочна или годишна оценка. При направени 50% от­съствия по един предмет, срочната и/или годишната оценка се оформя след полагане на изпит пред комисия.

Чл. 24. (1) Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окон­чателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три.

(2) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VІІІ или за ХІІ клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се про­веждат след приключване на учебните занятия за ХІІ клас.

Чл. 25. (1) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, по­лагат поправителни изпити по тях.

(2) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен от директора на комплекса.

(3) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовната и допълнителната поправителна сесия, или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

Чл. 26. (1) Всички изпити в комплекса се провеждат от:

1. училищна комисия за организиране на изпита;

2. училищна комисия по оценяването.

(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се включ­ват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалифи­кация по учебния предмет, по който се провежда изпитът.

(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се включват лица, ко­ито заемат длъжността „учител“ в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът.

(4) Комисиите по ал. 1, т. 2 се състоят най-малко от двама чле­нове, единият от които е председател.

Чл. 27. (1) За провеждане на всички изпити в комплекса дирек­торът издава заповед за определяне на комисиите по чл. 25, ал. 1.

(2) В заповедта по ал. 1 се определят за всеки изпит датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за про­верка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.

(3) Съобщенията за датата, мястото и началния час на изпи­та, както и за срока и оповестяване на резултатите се поставят на общодостъпно място в комплекса най-късно три дни преди датата на изпита.

Чл. 28. При завършване на всеки клас или степен на обу­чение учениците получават удостоверяващ документ, съгласно държавните стандарти:

(1) На децата от подготвителната група в детската градина се издава удостоверение за завършена подготвителна година.

(2) На учениците, завършили І клас, училището издава удо­стоверение.

(3) Завършването на ІІ и ІІІ клас се удостоверява с ученичес­ка книжка.

(4) На учениците, завършили ІV клас, училището издава удо­стоверение за завършен начален етап на основното образование.

(5) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основ­ното образование се удостоверява с ученическа книжка.

(6) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит за постъпване от VІ, VІІ и VІІІ клас в специализирани и общообразователни учили­ща, както и по тяхно желание.

(7) На учениците, завършили VІІІ клас, училището издава свидетелство за основно образование.

(8) Учениците, завършили ХІІ клас, полагат държавни зре­лостни изпити съгласно нормативните документи на МОН и двустранната спогодба с Република Италия.

 

 


 

<< Общи положения СЪДЪРЖАНИЕ Организационни форми >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече