УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 §1. Възникналите и неуредени в този правилник въпро¬си се уреждат съгласно съответните нормативни документи. 

Правилникът за дейността на училището се актуализира на заседание на Педагогическия съвет от 8 септември 2022г. с Протокол №5.   

 

 

 


 

<<<   >>>

 

Съобщения
Събития