УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Възникналите и неуредени в този правилник въпроси се уреждат съгласно съответните нормативни документи.

Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет от 11 септември 2019г. и е утвърден със Заповед на директора на комплекса.

 

 


 

<<<   >>>

 

Съобщения
Събития