УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

<<<    >>>

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник урежда устройството, дей­ността и управлението на НУКК с Лицей за изучаване на италиан­ски език и култура, както и правата и задълженията на участниците в учебно-възпитателната дейност на комплекса.

(2) Учебният комплекс се развива съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Правилника за неговото прило­жение, Закона за защита и развитие на културата, всички оста­нали нормативни актове на Министерството на образованието и науката, както и в соъответствие с клаузите на Постановление No 87 от 26.05.1992 г. на Министерски съвет на Република Бъл­гария за преобразуване на учебния комплекс в институция с чуждестранно участие.

Чл. 2. (1)Учебното заведение функционира като комплекс с детска градина, основно училище и Лицей за изучаване на ита­лиански език и култура и обучава и възпитава деца и ученици от І група на детската градина до завършване на средното им образование.

(2) Учебно-възпитателният процес е в следните степени:

1. детска градина – 3 години (І–ІІІ (предучилищна) група);

2. основна степен (І–VІІІ клас);

♦ начален етап – 4 години (І–ІV клас);

♦ прогимназиален етап – 4 години (V–VІІІ клас);

3. средна степен (гимназиална) – лицей за изучаване на италиански език и култура – 4 години (ІХ–ХІІ клас).

Чл. 3. (1) Учебният комплекс работи по учебни  планове в съответствие с държавните образователни изисквания на Република България,  като учебният план на лицея е разработен в съответ­ствие и с изискванията на Министерство на образованието на Република Италия.

(2) Учебните планове за всички степени на комплекса осигу­ряват часове за задължителна, задължителноизбираема и сво­бодноизбираема подготовка.

(3) В детската градина и основната училищна степен в часовете за свобод­ноизбираема подготовка се провеждат занимания по интереси.

(4) В лицея се осигурява профилирано обучение с разширено изучаване на италиански език и култура.

(5) Определени учебни предмети, различни за двата про­фила, се преподават на италиански език съгласно утвърдения учебен план.Учебният процес се осъществява и от италиански учители в съответствие с клаузите на двустранната спогодба между Република България и Република Италия.

Чл. 4. (1) Възпитаниците на комплекса ползват правото си на безплатно образование в държавно училище.

(2) Децата и учениците на чуждестранните граждани се обу­чават съгласно ежегодните указания на МОН.

Чл. 5. (1) Образователният процес се осъществява по типови или оригинални програми в съответствие с утвърдените учебни планове.

(2) Програмите се утвърждават от директора на комплекса. Директорът може да изисква проектите на програмите да бъдат рецензирани, експертно оценени и съгласувани с определени институции.

Чл. 6. (1) Възпитанието и обучението на децата в детската градина се осъществява в условията на целодневна организация на учебния процес.

(2) Възпитанието и обучението в комплекса е организирано в дневна форма.

(3) Училището организира обучение в индивидуална и само­стоятелна форма.

1. Индивидуалната форма на обучение се организира за:

♦ ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последова­телни учебни дни; Училището организира индиви­дуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска кон­султативна комисия;знанията и уменията на учениците се оце­няват чрез текущи проверки;

♦ за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класо­ве; знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити; условията и редът за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на комплекса;

2. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоя­телно и се явяват на изпити по учебни предмети съ­гласно училищния учебен план. Тази форма се орга­низира за:

♦ ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна в  училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;

♦ лица, навършили 16-годишна възраст;

♦ условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на комплекса.

(4) Индивидуалните планове и програми се утвърждават от директора на учебния комплекс по молба на ученика, придру­жена с мнението на родителя, класния ръководител на ученика и психолога на комплекса.

Чл. 7. Приемът на деца и ученици в комплекса се извършва съгласно Наредба на Министерството на културата.

Чл. 8. При записване на учениците класните ръководители задължително запознават ученика и неговите родители с пълния текст на настоящия правилник.

Чл. 9. В комплекса съществува  научна  лаборатория. Дейност­та  на лабораторията е конкретизирана  в  отделна част на настоя­щия правилник.

 

 


 

<< Съдържание   Учебен процес >>

 

Съобщения
 • ваканции

  Пролетна
  - 08.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за I - XI клас
  - 13.04.2017г. - 17.04.2017г. вкл. - за XII клас
 • Други неучебни дни

  - 27.03.2017г. /понеделник/ - след избори - неучебен, но работен

  - 05.05.2017г. /петък/ - Годишен концерт на НУКК

  - 25.05.2017г. /четвъртък/ - по повод Деня на българската просвета и култура - неучебен, но присъствен
 • Предстоящи събития

  - 24 май – 2 юни 2017г. - Участие в Националния туристически поход „По пътя на Ботевата чета“, Козлодуй – Околчица, за учениците от IX – XI клас.
 • Литературни конкурси

  - Създаване на историческа кръстословица, посветена на Руско-турската освободителна война, за учениците от VI клас.
  Срок за предаване 30.03.2017г.

  - Есе по цитат от „История славянобългарска“ във връзка с 245 години от създаването ù, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Петко Р. Славейков във връзка със 190 години от рождението му, за ученици от 10 клас.
  Срок за предаване 20.04.2017г.

  - Есе по избрана творба на Алеко Константинов /120г. от смъртта му/, за ученици от 11 клас. Срок за предаване 10.05.2017г.

  - Есе по избрана творба на Йордан Йовков /80г. от смъртта на писателя/ за ученици от 12 клас.
  Срок за предаване 20.03.2017г.

  - Есе по избрана творба на Димчо Дебелянов /130г. от рождението на поета/ за ученици от 8 и 11 клас.
  Срок за предаване 10.06.2017г.

  МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБЯВЕНИТЕ КОНКУРСИ СЕ ПРЕДАВАТ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА.
 • предстоящи изпити

  приемна процедура за І клас
  - 28.04.2017г. /петък/ - неучебен за учениците

  Приемна процедура за дг
  - 12.05.2017г. /петък/ - неучебен за децата от ДГ

  ІV, VII, VIII, x и XII клас
  - 10.05.2017г. - НВО по БЕЛ за IV клас
  - 12.05.2017г. - НВО по математика за IV клас
  - 15.05.2017г. - НВО по Човекът и природата за IV клас
  - 16.05.2017г. - НВО по Човекът и обществото за IV клас
  - 19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ - неучебен
  - 22.05.2017г. - втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика - неучебен
  - 26.05.2017г. - 02.06.2017г. – ДЗИ по желание на ученика
  - 29.05.2017г. - НВО по английски език за VII клас
  - 30.05.2017г. - писмен зрелостен изпит по италиански език за учениците от XIIа и XIIб клас - италианска матура
  - 01.06.2017г. - писмен зрелостен изпит за учениците от XIIа клас (история на италиански език) и XIIб клас (математика на италиански език) - италианска матура
  - 07.06.2017г. - устен зрелостен изпит по италианска литература за учениците от XIIа клас - италианска матура
  - 08.06.2017г. - устен зрелостен изпит по физика или биология на италиански език за учениците от XIIб клас - италианска матура
  - 12-16.06.2017г. - онлайн оценяване на дигитални компетентности за X клас
  - 23.06.2017г. - писмен годишен изпит по италиански език за учениците от VIII клас
  - 26.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIа клас
  - 27.06.2017г. - устен годишен изпит по италиански език за учениците от VIIIб клас
 • График на учебното време

  ІІ учебен срок
  начало:
  - 07.02.2017г. - за ХIІ клас
  - 09.02.2017г. - за І - ХІ клас

  край:
  - 15.05.2017г. - за ХІІ клас
  - 31.05.2017г. - за І - ІV клас
  - 15.06.2017г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2017г. - за VІІІ - ХІ клас
 • На заседание, проведено на 19.11.2016 г. Училищното настоятелство единодушно реши в памет на дългогодишния му председател ДИМИТЪР ЦОНЕВ да бъде учредена на негово име ежегодна награда, която да се връчва на зрелостник с отличен успех от дипломата и най-добро представяне в целия курс на обучение в лицея.
 • Консултации с родители и ученици
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • м. 02-03.20127г. - "Венециански маски"

  изложба в НУКК с експонати, предоставени от Италианския културен институт в София

  прочети повече