УЧИЛИЩЕН ПРАВИЛНИК

 
<<<    >>>

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник урежда устройството, дейността и управлението на НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА с ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА, както и правата и задълженията на участниците в учебно-възпитателната дейност на комплекса.

(2) Учебният комплекс се развива съгласно разпоредбите на ЗПУО, Закона за закрила и развитие на културата  и всички оста¬нали нормативни актове на Министерството на образованието и науката, както и в съответствие с клаузите на Постановление № 87 от 26.05.1992 г. на Министерския съвет на Република Бъл¬гария за преобразуване на учебния комплекс в институция с чуждестранно участие.

Чл. 2. (1)Учебното заведение функционира като комплекс с детска градина, основно училище и лицей за изучаване на ита¬лиански език и култура и обучава и възпитава деца и ученици от І група на детската градина до завършване на средното им образование.

(2) Учебно-възпитателният процес е в следните степени:

1. детска градина – 3 години (IІ–ІV (предучилищна) група);

2. основна степен (І–VІІ клас);

♦ начален етап – 4 години (І–ІV клас);

♦ прогимназиален етап – 3 години (V–VІІ клас);

3. средна степен (гимназиална) – лицей за изучаване на италиански език и култура – 5 години (VIII–ХІІ клас).

Чл. 3. (1) Учебният комплекс работи по учебни  планове в съответствие с държавните образователни стандарти на Република България,  като учебният план на лицея е разработен в съответ¬ствие и с изискванията на Министерство на образованието на Република Италия.

(2) Учебните планове за всички степени на комплекса осигу¬ряват часове за общообразователна, разширена, профилирана, допълнителна и специализирана  подготовка.

(3) В детската градина и основната училищна степен в часовете за допълнителна подготовка се провеждат занимания по интереси.

(4) В лицея се осигурява профилирано обучение по: български език и литература, история и цивилизации, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и италиански език.

    (5) Определени учебни предмети, различни за двата про¬фила, се преподават на италиански език съгласно утвърдения учебен план. Учебният процес се осъществява и от италиански учители в съответствие с клаузите на двустранната спогодба между Република България и Република Италия.

Чл. 4. Приемът на деца и ученици в комплекса се извършва съгласно Наредба №1/ 12.08.2016 г. на Министерството на културата.

Чл. 5. При записване на учениците класните ръководители задължително запознават ученика и неговите родители с пълния текст на настоящия правилник.

Чл. 6. В комплекса съществува научна лаборатория, чиято дейност е конкретизирана  в  чл. 89 (3)  на настоя¬щия правилник.

Чл.7. (1) НУКК е юридическо лице по смисъла на чл.29, ал.1 от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на културата на Република България.

           (2) Седалището и адресът на управление са: София 1614, Горна баня, ул.“Вечерница“ № 21.

           (3) Имотите на учебния комплекс са публично държавна собственост.


Чл.8. (1) Наименованието на училището включва име и означение на вида му /по чл.39, (2), т.2, чл. 42, (2) от ЗПУО/.


Чл.9. (1) НУКК  има:

1. Патронен празник – 19 ноември;

2. Собствен марков знак (лого) ;

3. Обикновен кръгъл печат с марковия знак;

4. Печат с изображение на държавния герб;

5. Собствено движимо и недвижимо имущество;

6. Право да извършва педагогически услуги и стопанска дейност, ако това не е във вреда на образователния процес и са спазени санитарно-хигиенните изисквания;

7. Право да се разпорежда  самостоятелно с бюджетните и извънбюджетните си средства;

8. Право да сключва договори за поддържане на културни връзки с други учебни заведения и институции от страната и чужбина, без да нарушава държавните интереси;

9. Свое униформено облекло:

За Подготвителна група на Детската градина

- За момичета – сукман и бяла риза;

- За момчета – елек, бяла риза и тъмен панталон;

Емблемата на НУКК се поставя на елека и сукмана.

Учениците от начален курс (I – IVклас)

- За момичета – бяла риза, бяла блуза без щампи, бяло поло

                    тъмносиня блуза, тъмносиньо поло или пуловер

           червена блуза, червено поло или пуловер

                    карирана пола, кариран панталон

- За момчета – бяла риза, бяла блуза без щампи, бяло поло

                    тъмносиньо поло или пуловер, тъмносиньо сако

                    тъмносин панталон

                    Емблемата на НУКК се поставя на сакото.

- Учениците от среден курс  (V – VII клас )  

- За момичета – бяла риза, бяла блуза, поло, синьо сако, карирана пола

                      тъмносин или черен панталон

- За момчета – бяла риза, поло, тъмночервено сако, тъмносин панталон

                    Емблемата на НУКК се поставя на сакото

                        Учениците от горен курс (VIII – XII клас  )

- За момичета – бяла риза, бяла блуза, бяло поло, синьо сако, карирана пола, тъмносин или черен панталон

- За момчета – бяла риза, бяло поло, тъмносиньо сако, тъмносин или черен панталон

        Емблемата на НУКК се поставя на сакото.


       Чл.10. Общата организационна структура на училището включва: 

     (1) Органи за управление и контрол:

           1.  Педагогически съвет

2. Директор

3. Заместник-директори по учебната дейност

4. Заместник-директор по административно-стопанската дейност

5. Обществен съвет

     (2) Органи за съуправление:

1. Общо събрание

2. Училищно настоятелство

3. Ученически съвет

4. Етична комисия

5. Методическо обединение

    (3) Педагогически специалисти:

1. Главни учители

2. Старши учители

3. Учители

4. Научна лаборатория


Чл.11. (1) Лицата, заети по трудово правоотношение, изпълняват функциите си в рамките на осемчасовия работен ден и съгласно длъжностните си характеристики.

(2) Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл. 110 от Кодекса на труда – работа при същия работодател, извън трудовите правоотношения в извън работно време, и се изпълняват и заплащат съгласно нормативната уредба в Наредба № 1 за работната заплата.


Чл.12. Ръководството на учебния комплекс съгласува училищната политика със социалните партньори. 


Чл.13. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на училището съгласно действащото законодателство.


Чл.14. (1) Статутът на учебния комплекс  е  -  държавно учебно заведение с чуждестранно участие с дневна и самостоятелна форма на обучение; 

(2) Обучението се осъществява на една смяна.


Чл.15. (1) Обучението в  НУКК се провежда на книжовен български език. Усвояването на книжовния български език е задължително за всички деца и ученици.

(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по всички учебни предмети с изключение на чужд език.

Чл.16. Учениците ползват правото си на безплатно образование, на безплатно ползване на училищната база, на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и професионалното им развитие, на морално и материално стимулиране.

Чл.17. Организирането и провеждането на дейности, извън държавните образователни изисквания, като семинари, курсове, зелени училища и други се заплащат.

Чл.18. Предучилищното и училищното образование в НУКК е светско и никой няма право да предприема спрямо членовете на училищната общност различен род действия, свързани с политическите, идеологическите и религиозните  си убеждения. 

 

 

 


 

<<< СЪДЪРЖАНИЕ >>>

 

Съобщения
Събития