ЕТИЧЕН КОДЕКС

 НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1  (1). Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на учителите, служителите и работниците в НУКК –гр.София и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм, както и да издигне престижа на комплекса.

(2). Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на НУКК, както и да повишава общественото доверие в професионализма и морала на учителите, служителите и работниците.

Чл.2 (1). Дейността на учителите, служителите и работниците от НУКК се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност.

(2). Всеки учител, служител и работник е длъжен да изпълнява служебните си задължения, като:

• спазва действащото в Република България законодателство;

• осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и до укрепване на доверието към  културно-просветната институция;

• се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация;

• следва поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, както при изпълнение на служебните си задължения, така и в своя обществен и личен живот;

• изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си компетентно, обективно и добросъвестно като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на гражданите и защитава интересите на училището.
 

 

ГЛАВА ВТОРА

Ценности и компетентности

Чл.3. Базовите ценности, изповядвани от НУКК са:

1. Професионална компетентност – учителят, служителят и работникът притежава знанията, уменията и квалификацията за заеманата длъжност.

2. Ефективност - учителят, служителят и работникът постига максимални резултати от труда при минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси.

3. Отговорност и изпълнителност - учителят, служителят и работникът имат развито чувство на дълг при изпълнение на трудовите си задачи.

4. Услужливост - учителят, служителят и работникът са услужливи към търсещите информация, услуги или съдействие.

5. Вежливост - учителят, служителят и работникът имат устойчиво и любезно поведение.

6. Честност - учителят, служителят и работникът коректно представят своята гледна точка.

7. Лоялност - учителят, служителят и работникът се отнасят почтено и уважително към училището, към работещите в него,към децата и учениците.

8. Подходящ външен вид - учителят, служителят и работникът се стремят да изглеждат по начин, съответстващ на средата , в която работят.

Чл.4. НУКК се стреми към постигане на:

1.    Полезност за обществото.

2.    Максимални резултати в учебно възпитателната работа.

3.    Обществено признание – създаване на привлекателна визия на учебното заведение.

4.    Колегиални отношения – изграждане на взаимноприемливи отношения между всички членове на организацията.

Чл.5. Всеки учител и служител е длъжен да познава и спазва:

1. Специфичните за образователната система нормативни документи.

2. Закона за защита на класифицираната информация.

3. Закона за закрила от дискриминация

4. Етичния кодекс на работещите с деца.

5. Вътрешноучилищните документи – правилници, инструкции, инструктажи и др. 

ГЛАВА ТРЕТА

Взаимоотношения с ученици, колеги, родители и граждани

Чл.6. Учителят, служителят и работникът предоставят качествени услуги, достъпни за всички, като изпълняват задълженията си безпристрастно и без предубеждения, създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица.

Чл.7. Учителят, служителят и работникът участват активно в процеса на подобряване качеството на предлаганите услуги, като се отнасят внимателно и открито, с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един от тях и техните искания. Те са длъжни да имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им, да се стремят към безболезнено разрешаване като контролират емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл.8. Учителят, служителят и работникът зачитат правата на всички ученици, колеги, родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова, религиозна и етническа принадлежност, като се въздържа от дискриминационни действия и показва добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички.

Чл.9. Учителят, служителят и работникът, са длъжни да изпълняват своите задължения законосъобразно, своевременно и точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

Чл.10. Учителят, служителят и работникът са длъжни да опазват данните и личната информация, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

Чл.11. Учителят, служителят и работникът отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи, съгласно длъжностната си характеристика, като при необходимост пренасочват проблема към съответното компетентно лице.

Чл.12  (1). В своите колегиални взаимоотношения учителите, служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

(2). Учителят, служителят или работникът нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия.

(3). Недопустимо е отправянето на обиди между учители, служители и работници, както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

Чл.13. Учителят, служителят или работникът е длъжен да помага на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл.14. При възникване на спорове между колеги, същите следва да се решават в рамките на добрия тон като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

Чл.15. В отношенията си с колегите, всеки един учител, служител или работник е длъжен да проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на личността.

Чл.16. Със своето лично поведение и чувство за отговорност учителят, служителят и работникът трябва да дава пример на останалите си колеги, а ръководството и директорът на своите подчинени.

Чл.17. Учителят, служителят или работникът се отнасят с учениците, техните родители и гражданите с нужното уважение, като не накърняват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират.
 


 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Професионално поведение

Чл.18. Ръководството на НУКК, учителите, служителите и работниците , проявяват висок професионализъм, безпристрастност и активност при провеждането на държавната политиката на Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/ и МК.

Чл.19. При изпълнение на своите задължения се придържат към лоялно поведение и почтеност в действията си като създават увереност у ръководителя, чиято дейност подпомагат.

Чл.20. Учителят, служителят и работникът изпълнява задълженията си честно и безпристрастно.

Чл.21. Учителят, служителят и работникът изпълняват задълженията и функциите, вменени му с длъжностната характеристика и стриктно изпълняват актовете и заповедите на горестоящите органи.

Чл.22. Учителят, служителят или работникът изпълняват  законосъобразните нареждания на директора.

Чл.23. Учителят, служителят или работникът споделят открито и честно с директора проблемите, с които се сблъскват в своята работа, както и своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл.24. Учителят, служителят или работникът следва да противодействат на корупционни прояви и на други неморални такива, които биха уронили престижа и доброто име на НУКК,  опазват повереното му държавно имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели.

(2). Всеки един от учителите, служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията на  училището само за осъществяване на служебните си задължения.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

Лично поведение на учителите, служителите и работниците

Чл.26. (1) Учителят, служителят или работникът са длъжни да спазват поведение, съобразено със законите, с общоприетите морални норми и общочовешки ценности, както и да не уронват престижа на НУКК и да пазят авторитета на институцията, която представляват.

(2) Учителят, служителят или работникът изпълняват добросъвестно трудовите си задължения при спазване на дадените им указания от висшестоящите органи.

Чл.27. Учителят, служителят или работникът се стремят да не предизвикват с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива се стремят да ги преустановят или разрешат като запазват спокойствие, контролират емоциите и действията си и не допускат участие в скандали и прояви, несъвместими с добрите нрави.

Чл.28. (1) Учителят, служителят или работникът се стремят да декларират точно и навреме данните за определяне на данъчните  задължения и да погасяват своевременно финансовите си задължения, така че да не уронват престижа на образователната институция.

(2) Учителят, служителят или работникът трябва да бъдат честни и точни по отношение на всякакви финансови въпроси, имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

Чл.29. Учителят, служителят или работникът не могат да извършват дейности, забранени от закона, както и да получават приходи от забранени със закон дейности.

Чл.30. (1) Учителят, служителят или работникът придобиват и управляват личната си собственост по начин, който не поражда никакво съмнение за възползване от служебното си положение.

(2) От учителя, служителя или работника се очаква да избягва сблъсъка между служебните си задължения и личните си интереси.

Чл.31. (1) Учителят, служителят или работникът се стремят да повишават своя професионализъм и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани с длъжността  и се стараят да развиват собствения си потенциал и да постигат увеличаване ефективността и качеството на работата.

(2) Всеки един от учителите, служителите и работниците следва да извършва дейността си компетентно, добросъвестно и отговорно, като се стреми към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на своята компетентност.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

Конфликт на интереси

Чл.32. Когато на учителя, служителя или работника е възложена задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт на интереси, те са  длъжни своевременно да информират директора.

Чл.33. Учителят, служителят или работникът не трябва да използват своето служебно задължение за осъществяване на свои лични или семейни интереси.

Чл.34. Учителят, служителят или работникът, които са напуснали  НУКК нямат право да се възползват, да злоупотребяват или да изнасят информация, която им е станала известна поради или във връзка с длъжностите, които са заемали.

 

 


Допълнителни разпоредби

Чл.35. Всички констатирани нарушения в настоящия кодекс се разглеждат от комисията по етика към НУКК -  гр.София.

Чл.36. Комисията по етика е съставена от представител на:

- работодателя;

- педагогическия персонал;

- непедагогическия персонал.

 


Заключителни разпоредби

Чл.37. При първоначално постъпване на работа всеки един учител, служител или работник е длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия кодекс като подписва Декларация.
 

Чл.38. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в Етичния кодекс, всеки учител, служител или работник носи дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Чл.39. Настоящият етичен кодекс влиза в сила от деня на утвърждаването му от директора на учебния комплекс.

 

 

<< Назад

 

Съобщения
 • приемни процедури

  - І клас - 09.05.2014г. (петък)
  - І група на ДГ - 10.05.2014г. (събота)

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ще се приемат от 01.04.2014г. до 25.04.2014г. вкл. всеки работен ден от 8:30 часа до 12:30 часа в ЗАЛА №4 НА УЧЕБНИЯ КОРПУС.
 • Годишен концерт на НУКК

  - 16 май 2014г. (петък)
  в Зала 1 на НДК. Начало 18.00 часа.
 • месечна заетост през април и май

  17 април 2014г.
  - без следобедна занималня и извънкласни занимания

  30 април 2014г.
  - без следобедна занималня и извънкласни занимания

  1 - 6 май 2014г. - неучебни дни


  8 май 2014г.
  - без следобедна занималня и извънкласни занимания

  9 май 2014г.
  - неучебен (приемна процедура за І клас), работи ДГ

  10 май 2014г.
  - не работи ДГ (приемна процедура за І група)


  13 май 2014г. - 13:00 часа
  - изпращане на абитуриентите

  15 май 2014г. - 13:00 часа
  - репетиция за годишния концерт на нукк (ндк)

  16 май 2014г.
  -
  неучебен (годишен концерт на нукк)

  20 май 2014г. - Раздаване на свидетелствата за І клас

  21 май 2014г. - неучебен (работен за детската градина) - Заповед № РД09-1129/04.09.2013г. на Министъра на образованието и науката - провеждане на ДЗИ и Национално външно оценяване за седми клас

  22 май 2014г.
  - неучебен (работен за детската градина)-Заповед № РД09-465/28.03.2014г. на Министъра на образованието и науката

  23 май 2014г.
  - неучебен (работен за детската градина)-Заповед № РД09-1129/04.09.2013г. на Министъра на образованието и науката - провеждане на ДЗИ и Национално външно оценяване за седми клас


  24 май 2014г.
  - неучебен - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

  26 май 2014г.
  - неучебен -Заповед № РД09-466/28.03.2014г. на Министъра на образованието и науката във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  30 май 2014г. - раздаване на свидетелствата ІІ-ІV клас

  Забележка: С Решение № 697/14.11.2013г. на Министерския съвет за разместване на почивните дни са определени и дните, в които се отработват:
  2 май 2014г. (петък) за почивен ден, а 10 май 2014г. (събота) за работен ден.
  5 май 2014г. (понеделник) за почивен ден, а 31 май 2014г. (събота) за работен ден.
 • График на учебното време

  І учебен срок
  - начало 16.09.2013г., край - 31.01.2014г.
  ІІ учебен срок - начало 05.02.2014г., край:
  - 15.05.2014г. - за ХІІ клас
  - 22.05.2014г. - за І клас
  - 30.05.2014г. - за ІІ - ІV клас
  - 13.06.2014г. - за V - VІІ клас
  - 30.06.2014г. - за VІІІ - ХІ клас
Събития
 • 25.02.2010г. - НАГРАДА "ЗЛАТНА КНИГА"
  прочети повече
 • 17.04.2014г. - Приготовления за Великден в начален курс

   С изложба "Моето великденско яйце"  и конкурс за домашно приготвени козунаци започна празничната подготовка...

  прочети повече
Галерия