ЕТИЧЕН КОДЕКС


 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения

Чл.1 (1). Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на педагогическите специалисти, служителите и работниците в НУКК и има за цел да повиши общественото доверие в техния морал и професионализъм, както и да издигне престижа на комплекса.

(2). Настоящият кодекс има за цел да формира организационна култура, спомагаща за утвърждаване на доброто име на НУКК, както и да повиши общественото доверие в професионализма и морала на педагагическите специалисти, служителите и работниците.

Чл.2 (1). Дейността на педагогическите специалисти, служителите и работниците от НУКК се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност, отговорност и отчетност.

(2). Всеки педагогически специалист, служител и работник е длъжен да изпълнява служебните си задължения, като:

• спазва действащото в Република България законодателство;

• осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и до укрепване на доверието към училищния комплекс;

• се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, зачитайки правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация;

• следва поведение, което не накърнява престижа на учебното заведение, както при изпълнение на служебните си задължения, така и в своя обществен и личен живот;

• изпълнява възложените му функции и осъществява дейността си компетентно, обективно и добросъвестно като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в интерес на учениците и защитава интересите на училището.

 

ГЛАВА ВТОРА

Ценности и компетентности

Чл.3. Базовите ценности, изповядвани от НУКК са:

1. Професионална компетентност – педагогическият специалист, служителят и работникът притежава знанията, уменията и квалификацията за заеманата длъжност.

2. Ефективност – педагогическият специалист, служителят и работникът постигат максимални резултати от труда при минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси.

3. Отговорност и изпълнителност – педагогическият специалист, служителят и работникът имат развито чувство на дълг при изпълнение на трудовите си задачи.

4. Отзивчивост – педагогическият специалист, служителят и работникът са услужливи към търсещите информация, услуги или съдействие.

5. Вежливост – педагогическият специалист, служителят и работникът проявяват любезност.

6. Честност – педагогическият специалист, служителят и работникът коректно представят своята гледна точка.

7. Толерантност – педагогическият специалист, служителят и работникът се отнасят почтено и уважително към училището като институция, към работещите в него,към децата и учениците.

8. Подходящ външен вид – педагогическият специалист, служителят и работникът се стремят да изглеждат по начин, съответстващ на средата , в която работят.

Чл.4. НУКК се стреми към постигане на:

1. Полезност за обществото.

2. Максимални резултати в учебно- възпитателната работа.

3. Обществено признание – създаване на положителна визия на учебното заведение.

4. Колегиални отношения – изграждане на взаимноприемливи отношения между всички членове на организацията.

Чл.5. Всеки учител и служител е длъжен да познава и спазва:

1. Специфичните за образователната система нормативни документи.

2. Закона за защита на класифицираната информация.

3. Закона за закрила от дискриминация.

4. Етичния кодекс на работещите с деца.

5. Вътрешноучилищните документи – правилници, инструкции, инструктажи и др. 

ГЛАВА ТРЕТА

Взаимоотношения с ученици, колеги, родители и граждани

Чл.6. Педагогическият специалист, служителят и работникът предоставят качествени услуги, достъпни за всички, като изпълняват задълженията си безпристрастно и без предубеждения, създавайки условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица.

Чл.7. Педагогическият специалист, служителят и работникът участват активно в процеса на подобряване качеството на предлаганите услуги, като се отнасят внимателно и открито, с необходимото уважение и отзивчивост към всеки един от тях и техните искания. Те са длъжни да имат поведение, което не провокира конфликтни ситуации, а при възникването им да се стремят към безболезнено разрешаване, като контролират емоциите и реакциите си, независимо от обстоятелствата и държанието на външните лица.

Чл.8. Педагогическият специалист, служителят и работникът зачитат правата на всички ученици, колеги, родители и граждани, независимо от тяхната политическа, идеологическа, расова, религиозна и етническа принадлежност, като се въздържат от дискриминационни действия и показват добро възпитание, уважение и внимателно отношение към всички.

Чл.9. Педагогическият специалист, служителят и работникът са длъжни да изпълняват своите задължения законосъобразно, своевременно и точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да предоставят необходимата информация при спазване на действащото законодателство.

Чл.10. Педагогическият специалист, служителят и работникът са длъжни да опазват данните и личната информация, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

Чл.11. Педагогическият специалист, служителят и работникът отговарят на поставените им въпроси и изпълняват поставените им задачи съгласно длъжностната си характеристика, като при необходимост пренасочват проблема към съответното компетентно лице.

Чл.12 (1). В своите колегиални взаимоотношения педагогическите специалисти, служителите и работниците се ръководят от принципите на лоялност, взаимно уважение, сътрудничество и йерархична подчиненост.

(2). Педагогическият специалист, служителят или работникът нямат право да уронват доброто име или да поставят под съмнение професионализма на колегите си чрез неуместни изявления или действия.

(3). Недопустимо е отправянето на обиди между педагогически специалисти, служители и работници, както и дискриминационни прояви в отношенията помежду им.

Чл.13. Педагогическият специалист, служителят или работникът са длъжни да помагат на колегите си за изпълнение на техните служебни задължения в рамките на своята компетентност и функции.

Чл.14. При възникване на спорове между колеги същите следва да се решават в рамките на добрия тон, като е недопустимо това да става в присъствието на външни лица.

Чл.15. В отношенията си с колегите, всеки един педагогически специалист, служител или работник е длъжен да проявява уважение и коректност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на личността.

Чл.16. Със своето лично поведение и чувство за отговорност педагогическият специалист, служителят и работникът трябва да дава пример на останалите си колеги, а ръководството и директорът- на своите подчинени.

Чл.17. Педагогическият специалист, служителят или работникът се отнасят с учениците, техните родители и гражданите с нужното уважение, като не накърняват достойнството им, не създават конфликти, не нарушават правата им и не ги дискриминират.


 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Професионално поведение

Чл.18. Ръководството на НУКК, педагогическите специалисти, служителите и работниците проявяват висок професионализъм, безпристрастност и активност при провеждането на държавната политиката на Министерството на образованието и науката /МОН/ и Министерството на културата/ МК/.

Чл.19. При изпълнение на своите задължения се придържат към лоялно поведение и почтеност в действията си, като създават увереност у ръководителя, чиято дейност подпомагат.

Чл.20. Педагогическият специалист, служителят и работникът изпълняват задълженията си честно и безпристрастно.

Чл.21. Педагогическият специалист, служителят и работникът изпълняват задълженията и функциите, вменени му с длъжностната характеристика, и стриктно изпълняват актовете и заповедите на горестоящите органи.

Чл.22. Педагогическият специалист, служителят или работникът изпълняват законосъобразните нареждания на директора.

Чл.23. Педагогическият специалист, служителят или работникът споделят открито и честно с директора проблемите, с които се сблъскват в своята работа, както и своите идеи и предложения за тяхното решаване.

Чл.24. Педагогическият специалист, служителят или работникът следва да противодействат на корупционни прояви и на други неморални такива, които биха уронили престижа и авторитета на НУКК, опазват повереното му държавно имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели.

(2). Всеки един от педагогическите специалисти, служителите и работниците може да ползва имуществото, документите и информацията на училището само за осъществяване на служебните си задължения.

 

ГЛАВА ПЕТА

Лично поведение на педагогическите специалисти, служителите и работниците

Чл.25 (1) Педагогическият специалист, служителят или работникът са длъжни да спазват поведение, съобразено със законите, с общоприетите морални норми и общочовешки ценности, както и да не уронват престижа на НУКК и да пазят авторитета на институцията, която представляват.

(2) Педагогическият специалист, служителят или работникът изпълняват добросъвестно трудовите си задължения при спазване на дадените им указания от висшестоящите органи.

Чл.26. Педагогическият специалист, служителят или работникът се стремят да не предизвикват с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването на такива се стремят да ги преустановят или разрешат, като запазват спокойствие, контролират емоциите и действията си и недопускат участие в скандали и прояви, несъвместими с добрите нрави.

Чл.27 (1) Педагогическият специалист, служителят или работникът се стремят да декларират точно и навреме данните за определяне на данъчните задължения и да погасяват своевременно финансовите си задължения, така че да не уронват престижа на образователната институция.

(2) Педагогическият специалист, служителят или работникът трябва да бъдат честни и точни по отношение на всякакви финансови въпроси, имащи отношение към професионалните взаимоотношения.

Чл.28. Педагогическият специалист, служителят или работникът не могат да извършват дейности, забранени от закона, както и да получават приходи от забранени със закон дейности.

Чл.29. (1) Педагогическият специалист, служителят или работникът придобиват и управляват личната си собственост по начин, който не поражда никакво съмнение за възползване от служебното си положение.

(2) От педагогическия специалист, служителя или работника се очаква да избягва конфликта между служебните си задължения и личните си интереси.

Чл.30 (1) Педагогическият специалист, служителят или работникът се стремят да повишават своя професионализъм и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани с длъжността и се стараят да развиват собствения си потенциал и да постигат увеличаване ефективността и качеството на работата.

(2) Всеки един от педагогическите специалисти, служителите и работниците следва да извършва дейността си компетентно, добросъвестно и отговорно, като се стреми към непрекъснато усъвършенстване и повишаване на своята квалификация.

Чл.31. Когато на педагогическия специалист е възложена задача, чието изпълнение може да е в противоречие със ЗПУО, те са длъжни своевременно да информират директора.

Чл.32. Педагогическият специалист не трябва да използват своето служебно задължение за осъществяване на свои лични интереси:

- не може да извършва срещу заплащане обучение или подкрепа на деца или ученици,с които работи в детската градина или в училището,ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, или със средства от училищното настоятелство;

- педагогическите специалисти нямат право да участват при изготвянето и оценяването на изпитни материали и да извършват проверка и оценка на изпитни работи,ако са подготвяли ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане,ако това заплащане е от името и за сметка на децата или учениците.

Чл.33. Педагогическият специалист, служителят или работникът, след напускане от НУКК, нямат право да се възползват, да злоупотребяват или да изнасят информация, която им е станала известна поради или във връзка с длъжностите, които са заемали.

 


Допълнителни разпоредби

Чл.34. Всички констатирани нарушения в настоящия кодекс се разглеждат от комисията по етика към НУКК - гр.София.

Чл.35. Комисията по етика е съставена от представител на:

- работодателя;

- педагогическия персонал;

- непедагогическия персонал.

 


Заключителни разпоредби

Чл.36. При първоначално постъпване на работа всеки един педагогически специалист, служител или работник е длъжен да се запознае с разпоредбите на настоящия Кодекс като подписва декларация.

Чл.37. При неспазване на нормите на поведение, съдържащи се в Етичния кодекс, всеки педагогически специалист, служител или работник носи дисциплинарна отговорност съгласно Кодекса на труда.

Чл.38. Настоящият етичен кодекс влиза в сила от деня на утвърждаването му от директора на учебния комплекс.

 

 

<< Назад

 

Съобщения
Събития